En

BTEC Diploma mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Celf a'r Cyfryngau Creadigol Lefel 1

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol. Fodd bynnag, mae diddordeb mewn dysgu am gelf a chyfryngau creadigol yn ofynnol.

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich darparu gydag ystod o gyfleoedd dilyniant, gan gynnwys dysgu pellach yn y coleg ar un o'n cyrsiau ar y lefel nesaf, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn greadigol
.... Ydych yn ansicr ynglyn â'r hyn yr ydych eisiau ei wneud
... Ydych eisiau roi cynnig ar nifer o feysydd gwahanol i benderfynu ble mae eich angerdd

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae ein cyrsiau astudiaethau galwedigaethol wedi eu cynllunio i'ch cyflwyno i faes astudio sy'n eich diddori chi fwyaf ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau dysgu ehangach.

Byddwch yn cael y cyfle i roi cynnig ar fwy nag un maes galwedigaethol a chael blas ar fywyd coleg. Byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol, trosglwyddadwy ac yn cyflawni tasgau sy'n canolbwyntio ar arddangos yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn rydych wedi ei ddysgu.

Yr un unedau craidd sydd ar draws ein holl gyrsiau astudiaethau galwedigaethol, a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau o fewn eich maes galwedigaethol chi. Os ydych eisiau newid cwrs, gallwch drosglwyddo'r unedau rydych wedi eu hastudio ar y cwrs hwn i'r cwrs nesaf, pe bai angen.

Mae'r unedau craidd y byddwch yn eu dilyn yn cynnwys:

 • Bod yn drefnus
 • Creu cynllun datblygu
 • Gweithio gydag eraill
 • Ymchwilio i bwnc

Gall unedau Celf a'r Cyfryngau Creadigol gynnwys:

 • Creu Delwedd
 • Dylunio Cynnyrch
 • Creu Nawsfwrdd
 • Creu Printiau
 • Creu Bwrdd Stori
 • Dylunio Cyflwyniad Rhyngweithiol
 • Creu Animeiddiad
 • Saethu Ffilm Fer
 • Brandio Cynnyrch
 • Creu Gwefan

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau, tasgau ac asesiadau ymarferol. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

 • Diploma BTEC Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg (os nad oes gennych chi Radd C neu uwch ar lefel TGAU)
 • Cymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol. Fodd bynnag, mae diddordeb mewn dysgu am y gwahanol feysydd galwedigaethol yn angenrheidiol.

Bydd angen i chi fod yn llawn cymhelliant, yn weithgar ac yn barod i roi cynnig ar bethau newydd ym maes galwedigaethol celf a'r cyfryngau creadigol. Bydd disgwyl i chi ymarfer sgiliau a thechnegau mewn amgylcheddau gwaith realistig o fewn y coleg a fydd yn eich caniatáu i feithrin eich sgiliau cyflogadwyedd. Mae presenoldeb a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn yn ofyniad gorfodol ar y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallech barhau â'ch astudiaethau ar Lefel 2 mewn maes galwedigaethol o'ch dewis neu gael swydd yn eich maes o ddewis

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi brynu rhai deunyddiau i gefnogi eich dysgu, megis llyfr braslunio. Gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma mewn Astudiaethau Galwedigaethol – Celf a'r Cyfryngau Creadigol Lefel 1?

NFBD0047AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr