En

UAL Diploma mewn Ffotograffiaeth Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • 5 TGAU gradd C neu’n uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Neu

 • Gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda gradd Teilyngdod, ynghyd â TGAU sy'n cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu’n uwch.

Yn gryno

Mae Crosskeys yn dod â ffotograffiaeth yn ôl gyda chynnig newydd cyffrous: Diploma Ffotograffiaeth llawn amser un neu ddwy flwyddyn a llwybr Diploma Estynedig i ateb y galw cynyddol am gyrsiau ffotograffiaeth galwedigaethol ôl-16.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i'ch helpu i archwilio a datblygu eich diddordebau ffotograffiaeth penodol, a'ch paratoi ar gyfer cam nesaf eich gyrfa.

Byddwch yn cael y cyfle i ffocysu ar hogi eich sgiliau camera a stiwdio ymarferol drwy weithdai ac aseiniadau, cynhyrchu syniadau ffotograffig, dysgu am astudiaethau hanesyddol a damcaniaethol drwy ddarlithoedd a thrafodaeth agored, a gwella eich hyder a'ch sgiliau cymdeithasol drwy friffiau byw, adborth parhaus, ac adolygiad gan gymheiriaid.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych chi'n greadigol

...ydych chi am ddatblygu sgiliau ymarferol ffotograffig

... ydych chi am gael cwrs sy'n adlewyrchu profiad diwydiant

... ydych chi am ymestyn eich gallu i feddwl yn gysyniadol a chyfathrebu'n weledol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Rydym yn gyffrous i gyhoeddi ein bod yn ganolfan gymeradwy ar gyfer corff dyfarnu Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL). Bydd ein cwrs yn eich ysbrydoli a’ch herio i gyfathrebu’n weledol, i feddwl yn gysyniadol, ac i ddatblygu sgiliau datrys problemau ochr yn ochr â thechnegau ymarferol.

Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at offer ffotograffig proffesiynol o’r radd flaenaf, gweithdai Apple Mac, ystafell dywyll, a stiwdio ffotograffiaeth o safon fyd-eang. Byddwch yn dysgu drwy arbrofi, gan ddefnyddio ystod eang o brosesau traddodiadol a digidol. Trwy brosiectau, byddwch yn ennill dealltwriaeth gyd-destunol o ymarfer ffotograffig ac yn cael eich cefnogi i roi eich taith bersonol mewn geiriau.

Bydd ein tiwtoriaid profiadol, gyda sgiliau a gwybodaeth helaeth mewn ymarfer ac addysg ffotograffig, yn eich arwain a'ch cefnogi trwy gydol eich amser gyda ni. Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich diddordebau ffotograffig eich hun, ac yn y trydydd tymor, byddwch yn llywio prosiect hunan-gychwyn a fydd yn eich caniatáu i archwilio eich gweledigaeth greadigol ymhellach.

Bydd y llwybr hwn yn cynnig:

 • Gweithdai traddodiadol a digidol, gan ddefnyddio ein hoffer camera proffesiynol o'r radd flaenaf
 • Gweithdai portreadu a bywyd llonydd yn ein stiwdio ffotograffig arbennig o’r radd flaenaf
 • Gweithdai ar leoliad yn ystod teithiau maes o fewn y dirwedd Gymreig brydferth
 • Darlithoedd a thrafodaethau academaidd ar ffotograffiaeth fodern a hanesyddol
 • Cyfle i drafod materion cyfoes ac ymateb mewn modd ffotograffig
 • Ymweliadau ag orielau ac amgueddfeydd, yn ogystal â siaradwyr gwadd a gweithdai

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs, bydd angen i chi fodloni'r gofynion canlynol:

 • 5 TGAU gradd C neu’n uwch, sy'n gorfod cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.
 • Neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda gradd Teilyngdod, ynghyd â TGAU sy'n cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu’n uwch.

Yn ogystal â bodloni'r cymwysterau academaidd, bydd angen i chi hefyd ddangos:

 • Ymrwymiad llawn i bresenoldeb drwy gydol y cwrs.
 • Parch at eraill, gan gynnwys cyfoedion a hyfforddwyr.
 • Brwdfrydedd dros ffotograffiaeth.
 • Hunan-gymhelliant a'r gallu i weithio'n annibynnol.
 • Gallu creadigol ac awydd i lwyddo ym maes ffotograffiaeth.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau’r diploma un flwyddyn yn llwyddiannus, byddwch yn cael y cyfle i symud ymlaen i’r ail flwyddyn (Estynedig), lle byddwch yn gallu ganolbwyntio ar faes ffotograffig o’ch dewis, yn ogystal â gweithio ar draws cyfryngau a gweithdai a fydd yn eich galluogi i ymgymryd â’ch llwybr creadigol mewn ffordd wybodus.

Gellir symud ymlaen i Addysg Uwch ar ôl cwblhau blwyddyn dau yn llwyddiannus. Yma yn Coleg Gwent, rydym yn cynnig ystod eang o lwybrau dilyniant AU; Gradd Sylfaen ym meysydd creadigol megis Ffotograffiaeth, Darlunio a Gwneuthurwyr Dylunwyr, y Cyfryngau a Dylunio Gemau. Byddwn hefyd yn eich paratoi ac yn eich arwain trwy broses ymgeisio UCAS, gan eich galluogi i ymgeisio am ystod eang o raglenni gradd o fewn y celfyddydau creadigol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ein nod yw ei wneud mor hawdd â phosib i sicrhau eich lle ar eich rhaglen ddelfrydol. Mae croeso i chi ddod i’n nosweithiau agored a’n sesiynau blasu (gweler y wefan am y dyddiadau diweddaraf), a fydd yn eich galluogi i brofi ein gweithdai creadigol ac ymweld â’n hamgylchedd creadigol llawn offer.

Ble alla i astudio UAL Diploma mewn Ffotograffiaeth Lefel 3?

CFBE0034BA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr