En

BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cerddoriaeth (llwybr Technoleg) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol.

Yn gryno

Cwrs ymarferol yw hwn sy’n datblygu eich sgiliau ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth neu’r celfyddydau perfformiadol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych gariad at gerddoriaeth a thechnoleg cerdd
... Ydych eisiau gwella eich sgiliau cerddorol presennol
... Ydych eisiau cynyddu eich cyfleoedd am waith yn y maes hwn

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae hwn yn gwrs ymarferol lle byddwch yn astudio pynciau megis:

 • Gweithio mewn stiwdio recordio gan ddefnyddio Pro Tools / Logic Pro X
 • Trefnu a chyfansoddi gan ddefnyddio Logic Pro X
 • Goleuo a sain fyw
 • Technoleg cerddoriaeth mewn perfformiadau, gan gynnwys Ableton Live a sgiliau DJ
 • Technegau cynhyrchu cerddoriaeth a sgiliau cymysgu
 • Y diwydiant cerddoriaeth

Mae'n well os ydych yn chwarae offeryn neu â gwybodaeth dda am hanfodion cynhyrchu cerddoriaeth. Bydd angen ichi ddangos hynny yn eich cyfweliad/clyweliad.

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Sesiynau a gweithdai ymarferol
 • Gweithgareddau ystafell ddosbarth
 • Gwaith grwp, fel dosbarth cyfan neu mewn grwpiau arbenigol
 • Astudio annibynnol
 • Tiwtorialau personol

Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn rhedeg y stiwdio fel busnes drwy gydol y flwyddyn, gan ennill profiad o waith realistig yn y diwydiant a gweithio ar wahanol brosiectau Cyfryngau/Dylunio Gemau/Celfyddydau Perfformio. Creu deunydd cerddoriaeth yn Logic Pro X a datblygu sgiliau DJ / Ableton live ar gyfer sioe fyw ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Mae myfyrwyr yr ail flwyddyn yn cymryd cyfrifoldeb am osod a rhedeg system sain lawn a system oleuo ar gyfer gweithdai wythnosol yn y theatr. Ceir hefyd 6 noson gerddoriaeth sydd ar agor i'r cyhoedd. Myfyrwyr yr ail flwyddyn fydd yn cynnal y rhain hefyd. Bydd myfyrwyr hefyd yn creu a rhyddhau eu cerddoriaeth eu hunain, gan ei chyhoeddi drwy wefan wedi ei chreu gan y myfyrwyr yn unigol.

Byddwch yn cael eich asesu'n barhaus, yn bennaf drwy aseiniadau ymarferol; gyda gwaith ysgrifenedig i ategu'r sgiliau y byddwch yn eu datblygu fel myfyriwr cerddoriaeth. Byddwch yn cyflawni:

 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 gyda Gradd Teilyngdod a TGAU yn cynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd C neu uwch.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau diploma 90-credyd Blwyddyn 1 yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn. O’r fan honno, mae llwybrau cynnydd yn cynnwys: 

 • Gradd Sylfaen mewn Technoleg Cerdd (ar gael ar Gampws Crosskeys)
 • Gradd neu gyrsiau diploma cenedlaethol uwch mewn sefydliadau AU eraill
 • Gwaith yn y diwydiant cerddoriaeth ar lefel iau

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel rhan o’r gofynion mynediad bydd disgwyl i chi fynychu sesiwn brofi lle byddwch yn cymryd rhan mewn clyweliad.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Cerddoriaeth (llwybr Technoleg) Lefel 3?

CFBE0007AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr