En

CBAC / City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cymhwyster Craidd (Oedolion) ac Egwyddorion a Chyd-destunau Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn caffael y wybodaeth ategol sydd ei hangen i weithio yn y sector gofal ac yn datblygu’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddod â’ch gwybodaeth i’r lefel ofynnol ar gyfer ystod o gyrsiau. 

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffech weithio mewn iechyd neu ofal cymdeithasol
...hoffech gael lleoliad gwaith rheolaidd
...hoffech gael cyfuniad o ddysgu theori ac ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yma yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sy’n ceisio cyflogaeth yn y diwydiant iechyd neu ofal cymdeithasol, a hoffai ymgymryd â lleoliad gwaith rheolaidd ynghyd â chwrs galwedigaethol cynhwysfawr.

Byddwch yn astudio dwy uned orfodol a phedair uned ddewisol megis:

  • Sgiliau cyfathrebu
  • Deall anghenion unigolion
  • Anatomi a ffisioleg
  • Amrywiaeth ddiwylliannol

Byddwch yn dysgu trwy waith grwp, dysgu yn y dosbarth a phrofiad gwaith, sy’n rhan orfodol o’r rhaglen.

Cewch eich asesu trwy aseiniadau ac arholiadau a byddwch yn cyflawni:

  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2
  • Cymwysterau priodol cefnogol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc, hunangymhelliant a brwdfrydedd am y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol. Cewch eich asesu yn barhaus a bydd disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol priodol, gan gynnwys naill ai TGAU mewn Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyfle i symud ymlaen i egwyddorion a gwerthoedd lefel 3 neu ymarfer lefel 2 City & Guilds (oedolion).

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn rhaid i bob dysgwr gael gwiriad DBS boddhaol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC / City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cymhwyster Craidd (Oedolion) ac Egwyddorion a Chyd-destunau Lefel 2?

EFBD0065AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr