En

BTEC Diploma Cyntaf mewn Busnes Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Byddwch yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector busnes i’ch galluogi i gael sgiliau technegol a chyflogadwyedd a chael cymhwyster galwedigaethol sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb dilyn gyrfa mewn busnes

... Ydych eisiau gwybod mwy am y byd busnes a marchnata

... Hoffech fynd ymlaen i astudio Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn canolbwyntio ar y sgiliau y mae cyflogwyr yn edrych amdanynt fel cyfathrebu, rhifedd, sgiliau cyfathrebu, dadansoddi, dehongli, cymhwyso a gwerthuso gwybodaeth. Mae’r unedau yn cynnwys:

  • Mentergarwch yn y byd busnes
  • Hyrwyddo brand
  • Y gyfraith a hawliau defnyddwyr

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Rhaid cael o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch sy’n cynnwys un ai Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf; NEU gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol mewn maes galwedigaethol perthnasol sy’n cynnwys un ai gradd TGAU Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i fod yn bresennol, parchu eraill, dangos brwdfrydedd am y pwnc a chael hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu’n barhaus drwy waith cwrs a fydd yn cynnwys gweithgareddau ysgrifenedig ac ymarferol a bydd yna arholiadau. Mae yna ddisgwyliad i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Pa gymwysterau y byddwch yn eu cael:

  • Lefel 2 Busnes
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg  
  • Cymwysterau perthnasol eraill i fwyhau eich set o sgiliau

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes neu raglen Lefel 3 perthnasol arall.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad wedi ei gymorthdalu tuag at dripiau a gweithgareddau busnes.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Cyntaf mewn Busnes Lefel 2?

CFBD0066AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr