En

OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celf a Dylunio Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 cymhwyster TGAU, gradd D neu uwch, gan gynnwys Celf neu bwnc creadigol cysylltiedig a, naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 perthnasol yn y maes galwedigaethol priodol gan gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Yn gryno

Byddwch chi’n astudio ystod eang o unedau, megis gwneud printiau, serameg, cyfrifiaduron, delweddu digidol, ffotograffiaeth, astudiaethau gweledol, ffasiwn a thecstilau, astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol, darlunio, arlunio, dylunio 3D a dylunio graffeg.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau adeiladu sgiliau a hyder mewn ystod o ddisgyblaethau
... Ydych eisiau gyrfa ym maes celf a dylunio
... Oes gennych ychydig o brofiad ym maes celf ond hoffech ei archwilio fwy

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu sgiliau a magu hyder ar draws ystod o ddisgyblaethau gan obeithio dilyn gyrfa ym maes celf a dylunio yn nes ymlaen. Os oes eisoes gennych chi rywfaint o brofiad ond nid ydych wedi cael cyfle i archwilio eich ochr greadigol yn llawn, bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i wneud hynny. Mae’n rhagflas go iawn ar nifer o agweddau ar gelf a dylunio ac mae’n cynnwys prosiectau cyffrous a heriol.

Byddwch chi hefyd yn datblygu sgiliau ym meysydd cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, defnyddio rhifau, cynllunio a gwaith tîm.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs sy’n seiliedig ar dasgau ymarferol a chaiff eich gwaith ei gymedroli’n allanol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch chi’n ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I astudio ar y cwrs hwn, bydd angen i chi feddu ar o leiaf 4 cymhwyster TGAU, gradd D neu uwch, gan gynnwys Celf neu bwnc creadigol cysylltiedig a, naill ai Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 1 perthnasol yn y maes galwedigaethol priodol gan gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Mathemateg Rhifedd neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn ofynnol, yn ogystal â pharch at bobl eraill, brwdfrydedd am y pwnc, hunan-gymhelliant, gallu creadigol ac awydd i lwyddo.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Celf a Dylunio a’r Cyfryngau Rhyngweithiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi brynu llyfrau braslunio, deunyddiau peintio ac arlunio. Efallai y bydd angen talu ffioedd ar gyfer ymweliadau â’r oriel a digwyddiadau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celf a Dylunio Lefel 2?

NFBD0063AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr