En

HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Hydref 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Hyd

Hyd
3 ddiwrnod

Yn gryno

Cwrs cymorth cyntaf cynhwysfawr i unrhyw un sydd eisiau dod yn swyddog cymorth cyntaf achrededig yn y gwaith.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

… Unrhyw un sydd eisiau dod yn swyddog cymorth cyntaf achrededig yn y gwaith at ddibenion Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn, a gyflwynir dros 3 ddiwrnod, yn ymdrin ag ystod o bynciau, yn cynnwys:

 • Cyfrifoldebau a dyletswyddau Swyddog Cymorth Cyntaf
 • Asesu digwyddiad
 • Adnabod arwyddion a symptomau anaf neu salwch
 • Helpu unigolyn sy'n dioddef o effaith anaf neu salwch difrifol
 • Dadebru oedolion, CPR a defnyddio diffibriliwr AED
 • Anafiadau i'r cefn
 • Anafiadau / ymosodiadau cemegol
 • Adwaith alergaidd yn cynnwys anaffylacsis
 • Ysigiadau a datgymaliadau
 • Asthma
 • Llosgiadau a sgaldiadau
 • Trawiad ar y galon ac angina
 • Anafiadau i'r pen
 • Ychydig o waedu a gwaedu difrifol

Byddwch yn cael asesiad ymarferol o’ch gallu, yn ogystal bydd angen i chi ddarparu ymatebion byr i gyfres benodol o gwestiynau. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cael Tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith, ynghyd â cherdyn plastig maint waled yn nodi eich cymhwyster. Bydd y cymhwyster yn ddilys am dair blynedd.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Ble alla i astudio HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf yn y Gwaith Lefel 3?

NCAW0524AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 28 Hydref 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr