En

City & Guilds Dyfarniad mewn Profion MOT Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Moduro

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£825.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiau
Dyddiau
Ar alw Cynhelir y cyrsiau os bydd digon wedi cofrestru arnynt
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
2 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai hynny sy'n ystyried ymgeisio am eu trwydded i ddod yn brofwr MOT neu'n archwiliwr awdurdodedig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n dymuno cael eu trwydded ar
gyfer cynnal profion MOT

...rhai sy'n gweithio yn y diwydiant modurol

Cynnwys y cwrs

Mae’r dyfarniad Lefel 2 mewn profi MOT (Dosbarthiadau 4 a 7) yn gwrs ar gyfer unigolion sy’n awyddus i ddod yn brofwyr MOT.

Bydd y cwrs yn mynd i’r afael ag agweddau ar rôl y profwyr, ac yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi i ddod yn brofwr MOT llwyddiannus.

Os ydych yn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, rhan olaf y broses fydd prawf arddangos mewn canolfan brofi MOT.

Gofynion Mynediad

  • meddu ar drwydded yrru gyfredol a llawn y DU ar gyfer y dosbarthiadau cerbydau rydych chi am eu profi
  • bod yn fecanydd medrus gydag o leiaf 4 blynedd o brofiad mewn cyflogaeth lawn amser yn gwasanaethu ac yn atgyweirio’r mathau o gerbydau y byddwch yn eu profi
  • heb unrhyw gollfarnau am droseddau
  • bod ag ‘enw da’ - bydd yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau yn sicrhau eich bod yn gymwys i fod yn brofwr MOT

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Dyfarniad mewn Profion MOT Lefel 2?

NCAW0455AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr