En

CBAC Lefel AS Celf a Dylunio - Tecstilau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs, bydd angen o leiaf 5 TGAU, Graddau A*-C, gan gynnwys o leiaf gradd C mewn Celf, Mathemateg, Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs diddorol ac atyniadol i ddatblygu eich sgiliau celf a chreadigol a’ch profiadau dysgu presennol, lle mae ymarfer celf, dylunio a chrefft wedi’i integreiddio’n ystyrlon â gwybodaeth a dealltwriaeth ddamcaniaethol. Mae Dylunio Tecstilau yn cwmpasu ystod eang iawn o ddeunyddiau, technegau a phrosesau. Ynghyd ag amrywiaeth o feysydd i'w hastudio megis-

· Dylunio

· Ffasiwn

· Gwisg

· Dyluniad mewnol

· Gosod tecstilau

· Dyluniad ategolyn

Wrth astudio Safon Uwch mewn tecstilau bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth ddyfnach o dechnegau cynhyrchu tecstilau Cynaliadwy. Bydd hefyd yn ymchwilio I ddiwydiant tecstilau Cymru, myfyrio ar artistiaid a thechnegau hanesyddol a chyfredol a datblygu sgiliau digidol sydd eu hangen wrth wneud patrymau a darlunio ffasiwn. Ynghyd â'r cyfle i weithio gyda phobl greadigol eraill ar sesiynau ffotograffiaeth ffasiwn ac ymgyrchoedd Graffeg

Dyma'r cwrs i chi os...

Rydych chi wrth eich bodd yn bod yn greadigol. Mae gennych lefel sylfaenol o dechneg mewn celf wedi'i hennill ar lefel TGAU. Rydych chi eisiau cyfuniad o astudiaeth ddamcaniaethol ac ymarferol. Mae gennych chi ddiddordeb mewn dilyn y Llwybr Celfyddydau Creadigol neu'r Llwybr Dylunio a'r Cyfryngau.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Lefel AS

Celf. Byddwch yn treulio hanner cyntaf y flwyddyn yn datblygu eich sgiliau presennol ac yn adeiladu ar dechnegau a gwybodaeth a enillwyd ar lefel TGAU. Byddwn hefyd yn eich herio i ennill sgiliau newydd, gweithio trwy broses ddylunio sy'n cwmpasu meini prawf a dadansoddi arlunwyr a gwaith celf.

Ar ddiwedd y cyfnod arbrofol hwn, byddwch wedi ennill digon o wybodaeth a gallu i weithio ar eich Ymholiad Creadigol Personol (PCE) eich hun. Mae'r uned hon o waith yn seiliedig ar friff gwaith/man cychwyn a fydd yn cael ei drafod gyda'ch tiwtor. Bydd gofyn i chi gynhyrchu gwaith o ansawdd da o wedi’i arddangos ar daflenni dylunio, sy’n dilyn meini prawf yn drylwyr ac yn rhesymegol, a fydd yn arwain at ganlyniad gwaith sy’n cael ei hysbysu’n dda gan arlunwyr a gwaith celf, yn ogystal â mynegi eich syniadau / cysyniadau eich hun.

Lefel A Celf. Gan adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd yn eich blwyddyn gyntaf o astudio, bydd gofyn i chi gwblhau prosiect PCE arall rhwng mis Medi a mis Ionawr ar thema sydd o ddiddordeb i chi. Eto, bydd hwn yn cael ei gyflwyno ar gyfres o daflenni dylunio neu lyfr braslunio o astudiaethau fel dyddlyfr o waith yn cofnodi syniadau sy'n gwireddu eich syniadau/cysyniadau'n llawn.

Yn ystod ail hanner y flwyddyn, o fis Chwefror i fis Mai, byddwch yn gweithio ar elfen reoledig. Bydd hwn yn cael ei osod yn allanol trwy CBAC.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gydol y flwyddyn academaidd trwy asesiad ffurfiol sydd wedi'i ymgorffori yn y cwrs. Bydd tasgau gwaith cartref a chwblhau gwaith hefyd yn cael eu hasesu a’u cofnodi’n rheolaidd, felly byddwch yn cael bob cyfle i ddatblygu eich gwaith fel unigolyn. Bydd adborth anffurfiol yn cael ei gofnodi mewn sesiynau dosbarth ac yn cael ei ddosbarthu i chi a'r staff addysgu perthnasol, fel y gellir siartio asesiad cywir a chofnod cynnydd yn unol â hynny. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn ennill:

· Lefel AS Celf

· Celf Lefel A /Safon Uwch

Byddwch yn cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr Creadigol gyda phrifysgolion dewisol a chymryd rhan mewn gweithgareddau cyfoethogi ac ymweliadau ag Orielau Celf lleol ac Orielau Celf Llundain a fydd yn hyrwyddo eich diddordeb, ymgysylltiad a dealltwriaeth o fewn y pwnc creadigol hwn.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael lle ar y cwrs, bydd angen o leiaf 5 TGAU, Graddau A*-C, gan gynnwys o leiaf gradd C mewn Celf, Mathemateg, Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall myfyrwyr Lefel AS barhau i ddatblygu yn ail flwyddyn y cwrs er mwyn ennill Lefel A gyfan yn y pwnc hwn. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster Lefel A llawn, gall myfyrwyr barhau i ddatblygu eu diddordeb mewn celf trwy astudio Gradd Sylfaen yn y brifysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Lefel AS Celf a Dylunio - Tecstilau Lefel 3?

PFAS0199A0
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr