En

CBAC Technoleg Ddigidol Lefel AS Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Cynghorir o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg Gradd B, Saesneg Gradd B

Yn gryno

Mae’r cymhwyster (TAG) UG a Safon Uwch CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn hybu dealltwriaeth dysgwyr o’r technolegau digidol a ddefnyddir gan unigolion a sefydliadau ar draws y byd, gan gynnwys sut maent wedi datblygu a sut maent yn newid o hyd. Bydd dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth ddofn o sut mae arloesiadau mewn technoleg ddigidol, a’r lefelau cynyddol o gysylltedd rhyngddynt, yn effeithio ar fywydau’r rheini sydd yn eu defnyddio a’r gymdeithas ehangach.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych eisiau cyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

...ydych am ddatblygu eich sgiliau ar gyfer symud ymlaen i gyflogaeth mewn gyrfa sy'n defnyddio technolegau digidol neu i raglen addysg uwch sy'n cynnwys technolegau digidol

 ... ydych chi'n mwynhau bod yn greadigol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol wrth ddatblygu cynhyrchion digidol creadigol ac atebion digidol i broblemau a wynebir gan sefydliadau heddiw. Gall y rheini sydd wedi astudio TGAU Technoleg Ddigidol CBAC neu'r rhai sydd â diddordeb mewn datblygu sgiliau newydd yn y maes pwnc hwn gymryd y cymhwyster.

Lefel AS:

Uned 1 - Arloesedd mewn Technoleg Ddigidol

Uned 2 - Arferion Digidol Creadigol

Lefel A:

Uned 3 - Rhwydweithiau Systemau Cysylltiedig, Seiberddiogelwch a Thechnoleg Ddigidol

Uned 4 - Atebion Digidol

Mae'r asesiad yn seiliedig ar dasgau gwaith cwrs ymarferol gan gynnwys chwarae gemau ac arholiad yn y flwyddyn UG ac U2.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Cynghorir o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch gan gynnwys Mathemateg Gradd B, Saesneg Gradd B

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Gyrfaoedd mewn meysydd cysylltiedig
  • Astudio ar lefel Prifysgol

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Technoleg Ddigidol Lefel AS Lefel 3?

EFAS0196A1
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr