En

CBAC Dylunio Graffeg UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a mathemateg.

Yn gryno

Byddwch yn archwilio amrywiaeth o syniadau ac adnoddau perthnasol mewn perthynas â Dylunio Graffeg ac yn cynhyrchu ymatebion ymarferol i'r rhain, gan arddangos dealltwriaeth o'r arddulliau, genres a thraddodiadau gwahanol.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych yn greadigol

...hoffwch ddilyn gyrfa mewn dylunio graffeg

...ydych am gyfuniad o astudiaeth ddamcaniaethol ac ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu sgiliau mewn arddangos ystyr, swyddogaeth a diben i ddangos ymwybyddiaeth o gynulleidfa neu gyd-destun bwriadedig i'ch dyluniad. Mae'r 15 wythnos cyntaf o'r cwrs wedi'u dylunio i ddatblygu sgiliau presennol ac annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau newydd.

UG Uned 1: Ymholiad creadigol personol

Bydd yr aseiniad hwn yn para o Ionawr hyd at Fai, lle bydd corff o waith a chanlyniad terfynol yn cael eu cyflwyno i'w hasesu.

U Uned 2: Ymchwiliadau personol

Byddwch yn datblygu'ch briff eich hun i ddatblygu'ch astudiaethau ymhellach mewn aseiniad sy'n para 18 wythnos. Bydd disgwyl i chi gynhyrchu corff o waith, gydag elfen ysgrifenedig o 1000 gair a darn terfynol.

U Uned 3: Aseiniad wedi ei osod yn allanol

Mae'r uned hon o waith wedi'i gosod yn allanol gan CBAC. Cewch gyfnod paratoadol lle gallwch archwilio llwybrau astudio a phenderfynu arno. Yn ogystal, bydd gennych elfen reoledig o 15 awr i gynhyrchu darn o waith terfynol.

Bydd asesiadau'n cael eu cynnal 3 gwaith trwy gydol y flwyddyn academaidd a phan fyddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a mathemateg. 

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

O Lefel UG, gallwch barhau â'r cwrs i'r ail flwyddyn astudio i ennill Lefel U cyflawn yn y pwnc hwn.

Gall y rheiny sydd â chymhwyster Lefel U fynd ymlaen ar gwrs Astudio Diploma Sylfaen, cyn ymgymryd â gradd mewn Celf a Dylunio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £10.00 a bydd disgwyl i chi brynu offer celf ar ffurf 'pecyn' sydd wedi'i ddylunio'n arbennig ar gyfer gofynion y cwrs.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Dylunio Graffeg UG Lefel 3?

CFAS0171A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr