En

CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Celf, Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs hynod ddifyr ac ymgysylltiol i ddatblygu'ch sgiliau celf a chreadigol presennol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych wrth eich bodd yn bod yn greadigol

... Oes gennych lefel sylfaenol o dechneg mewn celf yr enillasoch ar lefel TGAU

... Ydych am gyfuniad o astudiaeth ddamcaniaethol ac ymarferol

… Mae gennych ddiddordeb mewn dilyn y Llwybr Celfyddydau Creadigol neu’r Llwybr Dylunio a’r Cyfryngau canlynol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Celf Lefel UG

Byddwch yn treulio hanner cyntaf y flwyddyn yn datblygu'ch sgiliau presennol ac adeiladu ar dechnegau a'r wybodaeth yr enillasoch ar lefel TGAU. Byddwn hefyd yn eich herio chi i ennill sgiliau newydd, gweithio trwy broses ddylunio sy'n mynd i'r afael â meini prawf a dadansoddi artistiaid a gwaith celf.

Ar ddiwedd y cyfnod hwn o arbrofi, byddwch wedi ennill digon o wybodaeth a gallu i weithio ar eich Ymholiad Creadigol Personol (PCE) eich hun. Mae'r uned hon o waith yn seiliedig ar friff gweithio/man cychwyn a drafodir gyda'ch tiwtor. Bydd gofyn i chi gynhyrchu corff o waith o ansawdd dda ar daflenni dylunio, sy'n dilyn meini prawf yn drylwyr a rhesymegol, a fydd yn arwain at gyflwyno gwaith sydd â dealltwriaeth dda o artistiaid a gwaith celf, yn ogystal â phlethu eich syniadau/cysyniadau eich hun.

Celf Lefel U

Gan adeiladu ar y sgiliau y datblygasoch yn eich blwyddyn astudio gyntaf, bydd gofyn i chi gyflawni prosiect PCE arall o Fedi i Ionawr ar thema sydd o ddiddordeb i chi. Eto, bydd hwn yn cael ei gyflwyno ar gyfres o daflenni dylunio neu lyfr braslunio o'r astudiaethau fel newyddiadur o waith yn dogfennu syniadau sy'n gwireddu eich syniadau/cysyniadau yn llwyr.

Yn ystod ail hanner y flwyddyn, o Chwefror i Fai, byddwch yn gweithio ar elfen reoledig. Bydd y gwaith hwn yn cael ei osod yn allanol drwy CBAC.

Cewch eich asesu trwy gydol y flwyddyn academaidd drwy asesiad ffurfiol sydd wedi'i fewnosod yn rhan o'r cwrs. Bydd tasgau gwaith cartref a gwaith wedi'i gwblhau hefyd yn cael eu hasesu a'u recordio'n rheolaidd, felly bydd gennych bob cyfle i ddatblygu'ch gwaith fel unigolyn. Bydd adborth anffurfiol yn cael ei gofnodi mewn sesiynau dosbarth a'u rhannu gyda chi a'r aelod o staff addysgu perthnasol, fel y gellir mapio cofnod asesu a chynnydd manwl gywir yn unol â hynny. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

Bydd gennych gyfleoedd i gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr Creadigol gyda phrifysgolion dethol a chymryd rhan mewn gweithgareddau ac ymweliadau cyfoethogi i Orielau lleol ac Orielau Celf Llundain a fydd yn hyrwyddo eich diddordeb, ymgysylltiad a dealltwriaeth o fewn y pwnc creadigol hwn. 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Celf, Mathemateg/Rhifedd Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall myfyrwyr Lefel UG barhau i ddatblygu yn ail flwyddyn y cwrs er mwyn ennill Lefel U cyfan yn y pwnc hwn. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster Lefel A llawn, gall myfyrwyr barhau i ddatblygu eu diddordeb mewn celf drwy astudio Gradd Sylfaen yn y coleg neu gyrsiau prifysgol eraill.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffi stiwdio o £10.00, y mae'n rhaid ei dalu wrth ymrestru. Bydd disgwyl i chi hefyd brynu pecyn celf.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Celf a Dylunio UG Lefel 3?

CFAS0170A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr