En

CBAC Seicoleg UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, Mathemateg/Rhifedd a gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth.

Mae gradd B mewn Gwyddoniaeth yn ddymunol i astudio Seicoleg UG. Gellir ystyried cyflawniadau pwnc amgen os nad oes gennych radd “B”. Siaradwch ag un o'n cynghorwyr.

Yn gryno

Seicoleg yw'r astudiaeth wyddonol o'r meddwl ac ymddygiad. Mae'r cwrs Lefel U/UG hwn wedi'i ddylunio i ddatblygu ehangder o wybodaeth o seicoleg a sgiliau meddwl yn feirniadol sy'n hanfodol ar gyfer astudiaeth bellach.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn seicoleg
... Rydych eisiau datblygu'ch astudiaeth yn y brifysgol
... Ydych yn gweithio'n galed ac yn gallu cymell eich hun

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r flwyddyn gyntaf o astudio (Safon UG) yn cwmpasu'r meysydd canlynol:

Cynnwys UG (40% o Safon Uwch): Yn y flwyddyn astudio gyntaf, bydd myfyrwyr yn ymdrin â’r prif ddulliau mewn Seicoleg (seicodynamig, ymddygiadol, gwybyddol, biolegol a chadarnhaol), ynghyd â damcaniaethau megis theori dysgu cymdeithasol ymddygiad ymosodol a dull Freud’s. theori personoliaeth. Bydd myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o therapïau megis seicolawdriniaeth a dadansoddi breuddwydion, yn ogystal ag edrych ar ddadleuon cyfoes a dulliau ymchwil. Asesiad: Safodd dau arholiad ysgrifenedig ym mis Mai/Mehefin.

Yr ail flwyddyn o astudio - cynnwys A2 (60% o Safon Uwch):

Yn ystod yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn ystyried goblygiadau seicoleg yn y byd go iawn, yn benodol sut mae seicoleg wedi ein helpu i ddeall gwahanol fathau o ymddygiadau, megis; ymddygiad troseddol, sgitsoffrenia, ymddygiad caethiwus, ymddygiadau bwlio a straen. Byddwch hefyd yn astudio'r gwahanol ddadleuon o fewn seicoleg yn ogystal â dulliau ymchwil cymhwysol. Asesiad: Safodd dau arholiad ysgrifenedig ym mis Mai/Mehefin.

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

  • Seicoleg Lefel UG
  • Seicoleg Lefel A

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg/Rhifedd Mathemateg.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Seicoleg Lefel U yn hynod ddefnyddiol mewn ystod eang o sefyllfaoedd oherwydd y cyfuniad unigryw o sgiliau a enillir ar y cwrs. Mae ganddo fanylder fel Lefel U mewn pwnc Gwyddonol ac mae hefyd yn datblygu llythrennedd, rhifedd, a sgiliau meddwl yn feirniadol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Seicoleg UG Lefel 3?

CFAS0147A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr