En

CBAC Economeg UG Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg (Nid Rhifedd)

Yn gryno

Mae'r pwnc yn canolbwyntio ar sut mae asiantau economaidd yn gweithio neu'n rhyngweithio a sut mae economi'r wlad yn gweithio. Astudir sut mae dyn yn ennill y budd economaidd mwyaf o'r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych eisiau gwell dealltwriaeth o sut mae'r economi yn gweithio

...oes gennych ddiddordeb brwd mewn cyllid

...ydych yn gallu cymell eich hun ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae economeg yn bwnc sy'n dadansoddi cynhyrchiad, dosbarthiad a'r defnydd o eiddo a gwasanaethau.

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun. Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg (Nid Rhifedd Mathemateg)

Mae parodrwydd i ddilyn y newyddion ac astudio y tu hwnt i'r dosbarth yn hanfodol. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gall cwblhau Economeg Lefel A yn llwyddiannus arwain at Addysg Uwch, ac mae'r cymhwyster yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw gwrs sy'n gofyn sgiliau dadansoddi a dealltwriaeth o'r gymdeithas. Mae Economeg Lefel UG ac U yn werthfawr i ddilyn gyrfaoedd megis Bancio, Cyfrifeg, Llywodraeth Leol, y Gwasanaeth Sifil a'r byd busnes yn gyffredinol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Economeg UG Lefel 3?

PFAS0114A1
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr