Bywyd yn Coleg Gwent

Gwybodaeth i rieni

Male and female student walking

Mae lles a llwyddiant eich plentyn yn hynod bwysig i ni. Ein nod yw rhoi’r un cyfle i bawb lwyddo, beth bynnag fo’u hil, crefydd, rhyw, ail-aseiniad rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu oedran.

Fel rhiant, mae gennych rôl bwysig yn nyfodol eich plentyn. Felly byddwn yn eich hysbysu’n llawn am gynnydd eich mab neu ferch trwy nosweithiau rhieni, llythyrau ac adroddiadau rheolaidd. Gallwch gael mynediad at eu Cynllun Dysgu Unigol electronig (eILP), trwy ofyn iddynt am y manylion mewngofnodi, a fydd yn dangos i chi sut maen nhw’n gwneud yn erbyn targedau y cytunwyd arnynt gyda’u tiwtor.

Yn ogystal â’u cynnydd, rydym yn monitro eu presenoldeb, eu cymhelliant a’u lles yn gyson, ac o bryd i’w gilydd yn cynhyrchu adroddiadau a anfonir atoch yn uniongyrchol. Rydym bob amser yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, ac mae ein Noson Rieni flynyddol ar bob campws yn rhoi cyfle i chi siarad â darlithwyr pwnc a thiwtoriaid personol.

Llais y Dysgwr

Rydym eisiau i’n myfyrwyr gymryd rhan uniongyrchol mewn asesu a llunio eu profiad yn y coleg, a rhoi amrywiaeth o gyfleoedd iddynt gymryd rhan – ac rydym wedi ennill sawl gwobr am hynny.

Disgyblaeth myfyrwyr

Dylai pawb fwynhau eu hamser yn y coleg, ac rydym yn disgwyl i’n holl fyfyrwyr ymddwyn yn dda a pharchu eraill. Rydym yn gweithredu Polisi Disgyblu Dysgwyr ffurfiol fel y nodir isod, er y gall materion difrifol arwain at waharddiad cerdyn coch yn y fan a’r lle. Lle bo’n briodol, byddwn hefyd yn eich cynnwys chi yn y broses.

Mae yna bedwar cam fel arfer:

Cam anffurfiol – nodyn pryder

Cam ffurfiol 1 – cerdyn melyn

Cam ffurfiol 2 – cerdyn coch

Cam ffurfiol 3 – gwrandawiad disgyblu

Prydlondeb ac absenoldeb o'r coleg

Mae’n bwysig bod pob myfyriwr yn anelu at bresenoldeb a phrydlondeb o 100%, gan y gallai cofnod gwael arwain at broblemau wrth gael grantiau neu hyd yn oed gwaharddiad o arholiadau. Os nad yw myfyriwr yn gallu bod yn bresennol yn y coleg am unrhyw reswm, mae rhaid iddo ef/iddi hi roi gwybod i’r tiwtor trwy adael neges gyda’r campws.

Bydd cyrraedd 10 munud ar ôl dechrau gwers yn cael ei ddosbarthu fel ‘hwyr’; rhaid esbonio unrhyw absenoldebau tymor byr trwy nodyn salwch; a dylid gwneud apwyntiadau cyffredin y tu allan i oriau’r coleg. Mae salwch sy’n para mwy nag wythnos yn gofyn am anfon tystysgrif feddygol gan eu meddyg at eu tiwtor personol, fel nad ydynt yn colli eu lle ar y cwrs. Ar ôl absenoldeb o bedair wythnos, byddwn yn cymryd bod eich plentyn wedi tynnu’n ôl o’r cwrs.

Beth bynnag yw’r rheswm, gwnewch yn siŵr nad yw eich plentyn yn stopio mynd i’r coleg. Os yw eich plentyn yn cael problemau, mae ei d(th)iwtor personol a’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yno i helpu.