Bywyd yn Coleg Gwent

Iechyd a Lles

students

Mae eich diogelwch a’ch lles yn bwysig iawn i ni. Felly byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn ddiogel yn y coleg ac ar leoliadau gwaith, yn eich amddiffyn rhag camdriniaeth, esgeulustod, bwlio ac aflonyddu, a byddwn yn darparu cymorth gydag anawsterau personol. Gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau cwnsela a chaplaniaeth cyfrinachol a gallwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â sefydliadau allanol a all helpu. Os hoffech wybod mwy, siaradwch â’r Gwasanaethau Myfyrwyr ar eich campws.

Sioeau Hybu Iechyd Teithiol

Er mwyn eich helpu i aros yn iach, mae sefydliadau lleol a chenedlaethol yn ymweld â’r campysau yn rheolaidd i gynnig samplau, cyngor a gwybodaeth ar faterion megis rhoi’r gorau i ysmygu, bwyta’n iach, ffitrwydd ac ymarfer corff. Felly os ydych chi eisiau creu smwddis iachus a blasus, profi eich pwysedd gwaed neu ddysgu mwy am therapïau cyfannol, cadwch lygaid allan am fanylion pan fyddwch chi’n cofrestru.

Cwnsela

Yn hytrach na dweud wrthych beth i’w wneud, mae ein cwnselwyr yno i’ch helpu a’ch cefnogi i wneud eich penderfyniadau eich hun yn gwbl gyfrinachol – oni bai eich bod yn codi pryder am ddiogelu, y mae’n rhaid i’ch cwnselydd ei adrodd i arweinydd diogelu’r campws.

Caplaniaeth

Os ydych angen cymorth bugeiliol gyda phrofedigaeth, pryder, hunaniaeth neu argyfwng ffydd (unrhyw ffydd), gall ein cydlynydd caplaniaeth a chynhwysiant eich helpu.

Bwyta'n Iach

Pa un ai a ydych chi eisoes yn bwyta’n iach neu’n dymuno gwybod sut i wneud hynny, gall y tîm sy’n rhedeg gwasanaeth arlwyo ein campysau – Charter & Co – helpu. Yn ogystal â lluniaeth poeth ac oer, mae eu bwydlenni bob amser yn cynnwys opsiynau iach ac mae eu Canllaw i Fyfyrwyr yn cynnwys awgrymiadau ar sut i fabwysiadu ffordd iach o fyw yn y coleg