En

HND Peirianneg Electronig a Thrydanol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£4440.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddai'n rhaid i chi fod ag o leiaf un o'r canlynol: Proffil Teilyngdod/Teilyngdod DD Lefel 3 BTEC perthnasol yn Lefel A.

Graddau DE yn Lefel A a gradd C ym Magloriaeth Cymru.

Mynediad at AU lle'r ydych wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 o Lwyddiannau a: Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr hyn nad ydynt yn bodloni'r cymwysterau academaidd, ond sydd â phrofiad perthnasol yn eu diwydiant, yn cael eu hystyried yn unigol drwy gyfweliad.

Yn gryno

Wrth i'r diwydiant electroneg barhau i dyfu ar draws y byd, mae galw uchel am wybodaeth a sgiliau o fewn peirianneg electroneg. Os ydych yn gweithio yn y maes ac eisiau cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, bydd y cwrs rhan-amser hwn yn eich helpu i ddatblygu eich gallu.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gwella eich arbenigedd a'ch rhagolygon ym maes electroneg

... Ydych eisiau cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y diwydiant hwn  

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r astudio yn gyfuniad o theori (darlithoedd a thiwtorialau) ac ymarfer (gweithdai ymarferol), drwy fodiwlau craidd electroneg, egwyddorion trydanol, rheoli ac offeryniaeth, PLCs a mathemateg.

Bydd prosiect yn ail ran y cwrs yn datblygu eich sgiliau gweithio mewn grwp, a byddwch yn cynhyrchu arteffact sy'n gweithio i'w arddangos yn nigwyddiad arddangos peirianneg.

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu drwy aseiniadau, gwaith cwrs a phrofion yn y dosbarth, yn ogystal â pharatoi a rhoi cyflwyniadau i ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae angen i chi fod wedi cyflawni HNC mewn
Peirianneg Drydanol i wneud cais am y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gyrfaoedd posib:

Bydd y cwrs yn eich paratoi ar gyfer gyrfa o fewn electroneg, cyfrifiadureg, peirianneg drydanol, cyfathrebu, neu systemau rheoli a systemau gwreiddio. Mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau ymarferol, y profiad a'r hyder i chi astudio am radd anrhydedd mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gan fod hyn yn cael ei gyflwyno ar y cyd â Phrifysgol De Cymru (PDC), ar ôl ei gwblhau, gallwch ychwanegu at eich cymhwyster i radd BSc (Anrh) lawn gydag astudiaeth ran-amser ychwanegol.

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi at yrfa o fewn:

  • Electroneg
  • Peirianneg drydanol
  • Cyfathrebu
  • Systemau rheoli a systemau ymgorffori

Mae hefyd yn rhoi'r wybodaeth, y sgiliau ymarferol, y profiad a'r hyder i chi astudio gradd anrhydedd mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio HND Peirianneg Electronig a Thrydanol?

CPHD0023AC
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr