En

City & Guilds Diploma Cynorthwywyr Nyrsio Milfeddygol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
AM DDIM

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
18:20

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i chi ennill cymhwysedd ymarferol yn seiliedig ar wybodaeth greiddiol ymarfer nyrsio milfeddygol. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i ddarparu gofal nyrsio i anifeiliaid gwael eu hiechyd a rhai sydd wedi'u hanafu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os ydych eisoes mewn gwaith neu'n gwirfoddoli mewn practis milfeddygol anifeiliaid bychain ac yn barod i hyfforddi fel cynorthwyydd gofal milfeddygol.

Cynnwys y cwrs

Bydd arbenigwyr y maes gofal anifeiliaid a nyrsio milfeddygol yn cyflwyno darlithoedd, a byddwch yn cymryd rhan mewn fforymau trafod a gwaith grwp

Mae'r cymhwyster hwn yn ddelfrydol i ddysgwyr sydd eisiau dod yn nyrsys milfeddygol ond nad ydynt yn barod i ddechrau'r Diploma Lefel 3 mewn Nyrsio Milfeddygol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi allu arddangos gwybodaeth o pam eich bod eisiau gweithio gydag anifeiliaid a'r brwdfrydedd i gyflawni yn y diwydiant. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol yr ydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr.

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg NEU gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Os nad oes gennych TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, yna bydd gofyn i chi astudio tuag at Cymhwyso Rhif a/neu Gyfathrebu lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi ichi gwblhau hyn, byddwch yn ennill Diploma Cynorthwywyr Gofal Milfeddygol Lefel 2 City & Guilds

Byddwch yn mynychu'r coleg am un diwrnod yr wythnos ac yn gweithio mewn practis am o leiaf tri diwrnod yr wythnos (neu leiafswm o 600 awr) trwy gydol y cwrs.

 

Cewch eich asesu drwy gofnod cynnydd, prosiectau, cyflwyniadau ac arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma Cynorthwywyr Nyrsio Milfeddygol Lefel 2?

UPDI0537AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr