En

Lantra Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Astudiaethau Tir, Gofal Anifeiliaid a Cheffylau

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£617.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Ionawr 2025

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
72 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn barod i gychwyn hyfforddi fel nyrs milfeddygol bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gyrfa yn darparu gofal nyrsio i anifeiliaid gwael eu hiechyd. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cwrs, byddwch yn gymwys i gofrestru ar y rhestr nyrsys milfeddygol*.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rheiny sydd yn mwynhau gofalu am anifeiliaid

...unrhyw un sydd yn gweithio mewn milfeddygfa ar gyfer anifeiliaid bach

...hyfforddi fel nyrs milfeddygol

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs wedi ei ddylunio i roi'r cyfle i chi ennill cymhwysedd nyrsio ymarferol clinigol yn seiliedig ar wybodaeth greiddiol am ymarfer nyrsio milfeddygol er mwyn datblygu eich gyrfa filfeddygol. Yna, gallwch ddod yn gymwys i gael eich cofrestru ar y rhestr nyrsys milfeddygol*. Bydd arbenigwyr yn y maes gofal anifeiliaid a nyrsio milfeddygol yn cynnal darlithoedd gwadd, a byddwch yn cymryd rhan mewn fforymau trafod a gwaith grwp.

Bydd angen i chi ymrwymo'n llwyr i fynychu'r coleg am un diwrnod yr wythnos am gyfnod o 36 wythnos y flwyddyn am 2 flynedd, ac i astudio yn ystod eich amser personol. Cewch eich asesu drwy:

  • Beirnidaeth grwp
  • Prosiectau
  • Portffolio gwaith
  • Cyflwyniadau
  • Adroddiadau
  • Arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Wedi cwblhau hyn, byddwch yn ennill Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3 LANTRA, ac yna byddwch yn gymwys i gofrestru fel nyrs milfeddygol*.

*Byddwch yn gymwys i ymuno â Chofrestr Nyrsys Milfeddygol Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) ac yn nyrs milfeddygol gwbl gymwys unwaith y byddwch wedi cwblhau'r Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3, log datblygiad nyrsio'r RCVS, arholiadau clinigol LANTRA sydd wedi eu strwythuro yn ôl amcanion, ac wedi cwblhau log o 1800 awr yn eich practis hyfforddi.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) ac o leiaf un pwnc gwyddoniaeth.

Rydych hefyd angen bod yn gweithio mewn milfeddygfa ar gyfer anifeiliaid bach - os nad yw eich lleoliad chi yn Bractis Hyfforddi, byddwn yn gweithio gyda nhw i ennill statws Practis Hyfforddi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw:

Blwyddyn 1 = £617 (yn cynnwys £325 Ffi Cofrestru Dysgwr a ffioedd ardystio diploma  LANTRA, £202 Ffi Cofrestru Myfyriwr Nyrs Filfeddygol RCVS, £45 Ffi Arholiad MCQ Ar-lein Cais Cyntaf x 2)

Blwyddyn 2 = £415 (yn cynnwys £310 o Ffi OSCE, £35 Ffi Arholiad MCQ Ar-lein Cais Cyntaf x 3)

Codir yr un gyfradd ar y Dysgwr am geisiadau dilynol am £35 o Ffi Arholiad MCQ Ar-lein a'r OSCE.

Ble alla i astudio Lantra Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3?

UCDI0476JS
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 07 Ionawr 2025

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr