En

VTCT Diploma mewn Technoleg Ewinedd Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn dechnegydd ewinedd. Yn barod i weithio ar dalu cleientiaid i adeiladu cwsmeriaid, magu hyder a chyflymder yn eu datblygiad.

Bydd angen i chi hefyd fod yn hunan-gymhellol, yn weithgar, yn meddu ar bersonoliaeth gyfeillgar a lefel uchel o gyflwyniad personol. Dylech fod yn ymroddedig i bresenoldeb llawn a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn er mwyn ennill eich cymhwyster.

Yn gryno

Ydych chi eisiau bod yn dechnegydd ewinedd talentog?

Mae'r cwrs galwedigaethol cynhwysfawr hwn wedi'i gynllunio i roi'r paratoad gorau posibl i chi ar gyfer gyrfa fel technegydd ewinedd, gyda chymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Dyma'r cwrs i chi os...

...unrhyw un sy'n gweithio, neu eisiau gweithio fel technegydd ewinedd.

...rheiny sydd eisiau dysgu proffesiwn newydd ochr yn ochr â’u cyflogaeth bresennol.

...pobl sydd â diddordeb mewn technoleg ewinedd a’r diwydiant harddwch.

...pobl sy’n greadigol, a gyda sylw i fanylion.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Daw’r Diploma YEHG Lefel 3 mewn Technoleg ewinedd hwn â’r holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel technegydd ewinedd proffesiynol at ei gilydd.

Ymhlith y pynciau gofynnol y mae:

 • Rhoi triniaeth y dwylo a thriniaethau’r traed
 • Cymhwyso, cynnal a chadw safon ewinedd
 • Cynnal iechyd a lles personol
 • Iechyd a diogelwch a gofalu am gleientiaid.


Gall pynciau arbenigol dewisol gynnwys:

 • Cynllunio a chymhwyso celf ewinedd
 • Cynlluniau cuddio brychau
 • Gwella cyflwr ewinedd gyda ffeiliau trydanol
 • Hyrwyddo cynhyrchion
 • Arddangos stoc er mwyn hyrwyddo gwerthiannau

Hefyd, byddwch yn cael gwybodaeth ac yn ennyn dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol, iechyd a diogelwch, gofalu am gleientiaid, cynnyrch ac offer harddwch cosmetig. Yn ogystal, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau technegol i baratoi’r croen a chymhwyso sawl triniaeth gwella ewinedd, gan ddefnyddio technegau amrywiol a rhyngbersonol, i’ch helpu i gyfathrebu’n effeithiol gyda chleientiaid.

Seiliwyd y cymhwyster ar therapi Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC) mewn harddwch. Fe’i cydnabyddir gan y Gymdeithas Brydeinig broffesiynol arweiniol yn y DU, y British Association of Beauty Therapy and Cosmetology. Pan fyddwch chi wedi cael y cymhwyster hwn, byddwch yn gymwys i ddod yn aelod proffesiynol o BABTAC.

Disgwylir i chi weithio ar gleientiaid realistig mewn amgylchedd masnachol ac i fod yn gyfrifol am ddatblygu eich 'sail cleientiaid' eich hun - er bod y cymhwyster hwn yn caniatáu i chi gasglu tystiolaeth heb fod angen cael cleientiaid sy’n talu ffioedd.

Cewch eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o asesiadau ymarferol ar gyfer pob uned, aseiniad a phrosiectau a phrofion atebion lluosog yn ymdrin â’r wybodaeth sy’n sail i’r cwrs.

Mae’r cwrs hwn wedi ei anelu i’ch helpu i ddod o hyd i waith yn dechnegydd ewinedd, ac yn eich galluogi i ymuno â chymdeithas broffesiynol a chael yr yswiriant angenrheidiol i weithio yn y diwydiant.  

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae disgwyl i chi gwblhau asesiadau ymarferol ac aseiniadau theori ar gyfer pob uned.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd y cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer cyflogaeth fel technegydd ewinedd. Byddwch hefyd yn gymwys i ymuno â chymdeithas broffesiynol a chael yswiriant fel technegydd ewinedd. Mae cyfleoedd gyrfa fel technegydd ewinedd yn bodoli mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) therapi harddwch ac mae’n cael ei gydnabod gan gymdeithas broffesiynol flaenllaw’r DU, Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain (BABTAC) fel un sy’n addas i’r diben ar gyfer eich paratoi ar gyfer gyrfa fel technegydd ewinedd. Mae deiliaid y cymhwyster hwn yn gymwys i ddod yn aelod proffesiynol o BABTAC.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg y salon yw:

 • Tiwnig a throwsus ac esgidiau du
 • Gwallt wedi ei glymu’n daclus oddi ar yr wyneb
 • Rhaid peidio â gwisgo estyniadau ewinedd a farnais
 • Dim tyllau – dim ond modrwy briodas y gellir ei gwisgo

Fel amod o’ch lle ar y cwrs hwn, bydd disgwyl i chi brynu'r offer priodol oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Y gost am hyn yw tua £170, yn amodol ar gynnydd mewn prisiau chwyddiant.

I adlewyrchu disgwyliadau'r diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent y gellir ei harchebu oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Gellir cael manylion ar sut i archebu eich gwisg salon am ddim, a setiau ychwanegol, yn ogystal ag opsiynau talu’r cyflenwyr, oddi wrth eich Pennaeth Ysgol, Darlithydd neu Dechnegydd.  Y pris ar gyfer 2024/2025 yw £45, yn amodol ar gynnydd mewn prisiau chwyddiant.

Gall fod costau ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio VTCT Diploma mewn Technoleg Ewinedd Lefel 3?

EFDI0338AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr