En

AAT Uned Credyd a Rheoli Dyled Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£458.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
7 wythnos

Yn gryno

Mae'r Diploma AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yn sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl ar gyfer cyflogaeth o fewn cyd-destun cyfrifeg ehangach. Mae'r cwrs hwn yn ei gyfanrwydd yn cwmpasu pynciau a thasgau cyfrifyddu a chyllida ar lefel uchel.

Yr uned rydych yn ei phrynu yma yw uned Rheoli Credyd a Dyled y Diploma lefel 4 AAT mewn Cyfrifeg Broffesiynol.

Bydd yr uned hon yn darparu dealltwriaeth a chymhwyso egwyddorion systemau rheoli credyd effeithiol, gan gynnwys systemau rheoli dyled priodol. Bydd sefydliadau fel arfer yn cynnig telerau credyd i'w cwsmeriaid a allai arwain at anawsterau ariannol os bydd cwsmeriaid yn talu'n hwyr neu ddim yn talu o gwbl. Felly mae'n bwysig i bennu y gall cwsmeriaid credyd potensial anrhydeddu unrhyw delerau credyd.

Bydd yr uned hon yn ystyried y technegau y gellir eu defnyddio i gyrchu risgiau credyd yn unol â pholisïau, deddfwriaeth berthnasol ac egwyddorion moesegol. Yn yr un modd, unwaith y bydd y penderfyniad credyd wedi’i gymeradwyo, bydd yn bwysig sicrhau bod unrhyw ddyledion sy'n ddyledus gan y cwsmer yn cael eu talu o fewn y telerau y cytunwyd arnynt. Byddwch hefyd yn ystyried pa dechnegau a ddefnyddir i alluogi casglu unrhyw ddyledion hwyr, gan ddilyn polisïau sefydliadol, gweithdrefnau cyfreithiol a dulliau ar gyfer casglu dyledion.

Mae’r wybodaeth a defnydd o fesurau perfformiad sy'n ymwneud â hylifedd, proffidioldeb a gerio yn sylfaenol i'r uned hon. Byddwch hefyd yn datblygu eich dealltwriaeth o reoli hylifedd, methdaliadau ac ansolfedd, yn ogystal â mecanweithiau disgowntio anfonebau, ffactoreiddio ac yswiriant credyd.

Mae hwn yn gwrs ‘rholio-ymlaen / rholio i ffwrdd’ gyda dyddiadau cychwyn hyblyg. Rydym yn recriwtio myfyrwyr drwy gydol y flwyddyn.

Mae hwn hefyd yn gwrs dysgu cyfunol (cymysgedd o wyneb yn wyneb traddodiadol gydag athro mewn ystafell ddosbarth a gweithgareddau dysgu gan ddefnyddio technolegau digidol o gartref).

Mae'r cwrs hwn yn symud ymlaen ymhellach o Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg a bydd yn eich galluogi i ennill sgiliau pellach i symud ymlaen o fewn y maes cyfrifeg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Ydych wedi cwblhau'r Diploma Uwch AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg yn llwyddiannus ac eisiau parhau i feithrin eich sgiliau cyfrifyddu.

... Ydych chi am fynd ymlaen i ddod yn aelod llawn yr AAT a / neu fynd ymlaen i astudio am statws cyfrifydd siartredig.

... Ydych chi am gychwyn eich busnes eich hun drwy gynllun aelodau trwyddedig yr AAT.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn gwella'r sgiliau a ddatblygwyd gennych o Ddiploma Lefel 3 mewn Cyfrifeg ac yn ennill sgiliau cyfrifyddu a chyllid proffesiynol gydol oes, gan eich galluogi i fanteisio i'r eithaf ar eich cyfleoedd yn eich gyrfa gyfrifyddu.

Mae gan yr AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg dair uned orfodol:

 • Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol – byddwch yn dysgu am ddrafftio datganiadau ariannol ar gyfer endidau sengl a safonau cyfrifyddu perthnasol a chyfuno cwmnïau cyfyngedig. Byddwch hefyd yn ennill y sgiliau i ddehongli'r datganiadau ariannol, trwy ddefnyddio dadansoddi cymhareb.
 • Cyfrifyddu Rheoli Cymhwysol – byddwch yn dysgu sut i weithredu prosesau cynllunio sefydliadol o fewn sefydliad, yn defnyddio prosesau mewnol i wella rheolaeth weithredol, a thechnegau i wneud penderfyniadau tymor byr a hirdymor.
 • Systemau a Rheolaethau Cyfrifo Mewnol – Byddwch yn dangos eich dealltwriaeth drwy werthuso rheolaethau mewnol a systemau cyfrifo o fewn sefydliad, ac yn gwneud argymhellion ar unrhyw wendidau a ddarganfyddwch.

Mae'r unedau dewisol yr ydym yn eu cynnig ar hyn o bryd fel a ganlyn:

 • Rheoli Credyd a Dyled – Byddwch yn dysgu'r technegau i asesu risgiau credyd, credyd grantiau, sut i gasglu dyled oddi wrth gwsmeriaid, ac egwyddorion rheolaeth effeithiol mewn sefydliad.
 • Arian a Rheolaeth Ariannol – Byddwch yn dysgu sut i baratoi rhagolygon ar gyfer derbyniadau a thaliadau arian parod, cyllidebau arian parod a monitro llifiau arian.

Drwy wneud cais yma byddwch yn prynu’r uned Rheoli Arian ac Arian Parod, bydd angen i chi hefyd brynu Drafftio a Dehongli Datganiadau Ariannol a Rheolaeth a Chyfrifeg Cymhwysol a Systemau a Rheolaethau Cyfrifyddu Mewnol i gwblhau'r holl unedau craidd ar gyfer AAT Lefel 4, ynghyd ag Arian Parod a Rheolaeth Ariannol fel yr ail uned ddewisol.

Er mwyn ennill y cymhwyster Lefel 4 mewn Cyfrifeg, bydd angen i chi gwblhau pob un o'r pedwar modiwl uchod, gallwch brynu pob modiwl ar wahân.

Gofynion Mynediad

I gael eich ystyried ar gyfer y cwrs hwn, mae angen i chi fod wedi cwblhau Diploma Uwch Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg neu gymhwyster cyfatebol yn llwyddiannus.

Os nad ydych yn siŵr ai dyma'r lefel gywir i chi, ewch i aat.org.uk lle byddwch yn gallu cwblhau prawf wirio sgiliau’r AAT neu sicrhau eich bod yn dechrau ar y lefel gywir.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, ac ar ôl bodloni meini prawf yr AAT, gallwch wneud cais am aelodaeth AAT lawn a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio'r llythrennau dynodi MAAT ar ôl eich enw.

Fodd bynnag, canlyniad sylfaenol a phwysicaf Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Broffesiynol yw’r potensial i arwain at amrywiaeth eang o swyddi mewn cyfrifeg a chyllid sy'n talu'n dda, ac mae rhai ohonynt yn cynnwys:

 • Technegydd Cyfrifyddu Proffesiynol
 • Archwilydd Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Rheoli Cynorthwyol
 • Dadansoddwr Masnachol
 • Rheolwr y Gyflogres
 • Uwch Geidwad Llyfrau
 • Uwch Swyddog Ariannol
 • Goruchwyliwr Cyfrifon Taliadwy a Threuliau
 • Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol
 • Cyfrifydd Costau
 • Cyfrifydd Asedau Sefydlog
 • Rheolwr Treth Anuniongyrchol
 • Rheolwr Taliadau a Bilio
 • Uwch Gyfrifydd y Gronfa
 • Uwch Weinyddwr Ansolfedd
 • Cyfrifydd TAW

Bydd cwblhau'r cwrs hwn hefyd yn eich cynnig llwybr cyflym at statws cyfrifydd siartredig gan y bydd yr AAT yn rhoi eithriadau hael o holl gyrff siartredig ac ardystiedig y DU i chi.

Costau eraill:

Llyfrau tua £30 y modiwl

Cofrestriad AAT (yn daladwy i’r AAT) £240

Ble alla i astudio AAT Uned Credyd a Rheoli Dyled Lefel 4?

NCDI0077DD
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr