En

YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddi Campfa Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£140.00

Gall gostyngiadau fod ar gael
Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth
Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
16 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ar gyfer y cymhwyster hwn. Cynlluniwyd yn benodol ar gyfer y grŵp oedran 19+ ac mae'n seiliedig ar safonau Hyfforddwr y Gampfa a ddatblygwyd gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (CIMPSA), ochr yn ochr â chyflogwyr y diwydiant. Cydnabyddir y cymhwyster hwn fel yr isafswm gofyniad ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant.

Yn gryno

Ydych eisiau dilyn gyrfa fel hyfforddwr ffitrwydd? Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r dechrau perffaith ichi, yn addysgu'r sgiliau a gwybodaeth theori ac ymarferol ichi ddod yn hyfforddwr cymwys.


Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i gael gwaith yn y dyfodol mewn campfeydd/clybiau iechyd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Bydd y rôl yn cynnwys cynnal ymgynghoriadau campfa, ymsefydlu ac ysgrifennu rhaglenni campfa sy'n gysylltiedig ag iechyd ar gyfer cleientiaid.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio yn y gampfa/clwb iechyd

...Pobl sydd â diddordeb mewn ffitrwydd ac iechyd

... Y rhai sy'n mwynhau gweithio gyda phobl yn ddyddiol

...Unrhyw un sy'n dyheu am ddod yn Hyfforddwr Campfa.

 

 

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â llu o fodiwlau, gan gynnwys:

  • Anatomeg a Ffisioleg (arholiad)
  • Iechyd, Diogelwch a Lles mewn Amgylchedd Ffitrwydd (gorfodol)
  • Egwyddorion Ymarfer Corff, Ffitrwydd ac Iechyd (arholiad)
  • Gwybod sut i gefnogi cleientiaid sy'n cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol (gorfodol)
  • Cynllunio ac arwain ymarfer corff mewn campfa (ymarferol)

Bydd angen ichi fod yn hunan-gymhellol, gweithgar, prydlon ac ymrwymedig, yn frwd dros ddod yn hyfforddwr ffitrwydd cymwys ac yn benderfynol o lwyddo'r asesiadau ymarferol ac arholiadau theori, ynghyd ag ennill profiad ymarferol gwirfoddol mewn campfa ffitrwydd. Bydd angen ichi hefyd werthfawrogi bod y cwrs yn gofyn ichi ymrwymo i bresenoldeb a'r llwyth gwaith.

 

Byddwch yn cael eich asesu gan ddefnyddio cyfuniad o arholiadau, unedau gorfodol a gwaith campfa, cyn eich dyfarnu â Thystysgrif Gwobr YCMA Lefel 2 mewn Hyfforddi Ffitrwydd (campfa). Yn dilyn y cwrs, gallwch ddod o hyd i waith mewn campfa ffitrwydd breifat neu gyhoeddus, neu symud ymlaen at Ddiploma Gwobr YMCA Lefel 3 mewn Hyfforddi Personol (yn ddibynnol ar brofiad).

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol, fodd bynnag, yn ddelfrydol dylech gael rhywfaint o brofiad o ymarferion yn y gampfa trwy ymarfer personol a dylai fod gennych rywfaint o ffitrwydd corfforol. Dylai dysgwyr hefyd fod â sgiliau cyfathrebu ar lefel 2, y gellir eu datblygu yn ystod y cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

  • Cyflogaeth mewn campfa ffitrwydd gyhoeddus neu breifat
  • Diploma Lefel 3 YMCA mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd: Hyfforddwr Personol

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddi Campfa Lefel 2?

CPCE2126AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Ar ôl archebu eich lle ar gwrs mae gennych 14 diwrnod i newid eich meddwl a gofyn am ad-daliad llawn. Gallwch ofyn am ad-daliad ar ôl y dyddiad hwn, ond bydd ond yn cael ei ganiatáu os ydych chi’n bodloni meini prawf polisi ffioedd y coleg. fee policy.

Os yw eich cwrs dewisol yn dechrau o fewn 14 diwrnod i chi archebu eich lle, nid yw’r polisi ad-daliad 14 diwrnod yn gymwys, a bydd unrhyw ad-daliad yn destun polisi ffioedd y coleg.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr