En

CACHE Tystysgrif ar gyfer Uwch Ymarferwyr mewn Ysgolion a Cholegau Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
I'w gadarnhau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
11 Medi 2024

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mercher
Amser Dechrau

Amser Dechrau
16:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
32 wythnos

Yn gryno

Dyma'r Dystysgrif NCFE CAHCE L4 ar gyfer Uwch Ymarferwyr mewn Ysgolion a Cholegau.

Nod y cymhwyster yw darparu cyfleoedd datblygu proffesiynol i ymarferwyr sy'n rhan o'r gweithlu mewn ysgolion a cholegau. Bydd y cymhwyster hwn yn cyfoethogi'ch profiad, gwybodaeth brofedig a'ch sgiliau mewn amgylchedd addysgu a dysgu. Bydd yn eich herio chi o ran ymarfer dydd i ddydd a dealltwriaeth ddamcaniaethol.

Bydd y cwrs yn eich helpu chi i feithrin ac i ddefnyddio sgiliau arwain, mentora, hyfforddi a myfyrio wrth i chi fynd ati i gwblhau cymhwyster drwy gyfleoedd dysgu'n seiliedig ar waith.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... y rheiny sy'n gweithio mewn swyddi addas mewn ysgolion neu golegau. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr, sy'n dod o weithio mewn ysgolion a cholegau, yn ofyniad ar gyfer y cymhwyster Datblygiad Proffesiynol Parhaus hwn.

...y rheiny sydd eisoes yn gweithio mewn amgylchedd perthnasol, megis ysgol neu goleg.

...y rheiny sy'n frwd ac yn awyddus i ddatblygu eu sgiliau drwy unedau a addysgir ac astudiaeth hunan ddarparu.

Cynnwys y cwrs

Mae gan y cymhwyster hwn fwy na 5 uned orfodol ac fe'u hastudir yn ystod y cwrs. Disgwylir i chi gwblhau'r 5 uned hon yn llwyddiannus cyn i'r cwrs ddod i ben. Yr unedau yw:

  1. Cefnogi unigolion i ddysgu
  2. Deall sut i gefnogi plant a phobl ifanc i wella'u hiechyd meddwl a'u llesiant
  3. Gweithio gydag eraill i gefnogi unigolion gydag anghenion/anableddau mewn ysgol neu goleg
  4. Gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill mewn ysgol neu goleg
  5. Creu newid mewn ysgol neu goleg

Asesir yr unedau'n fewnol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau all gynnwys:

  • Arsylwadau uniongyrchol gan diwtor/athro neu asesydd o fewn y gweithle
  • Aseiniadau ysgrifenedig a thrafodaeth broffesiynol yn unol â'r asesiad dysgu a neilltuir ar gyfer pob uned.

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster, byddwch yn Uwch Ymarferydd. Bydd Uwch Ymarferydd yn defnyddio sgiliau arwain hollbwysig i fentora eraill sydd â swyddi a chyfrifoldebau gwahanol yng ngweithlu'r ysgol neu goleg, megis:

  • Ymarferydd Lefel Uwch/Cymhorthydd Dysgu
  • Dilyniant mewnol ar lefel uwch, yn cynnwys y rheiny gyda chyfrifoldebau rheoli
  • Cyfleoedd arwain, mentora, goruchwylio a rheoli

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid i chi fod yn o leiaf 18 oed, ac yn cael eich cyflogi mewn swydd addas o fewn ysgol neu goleg. Mae astudiaeth flaenorol ar lefel 3 yn fantais amlwg, ond mae cyfoeth o brofiad, gwybodaeth a dealltwriaeth o weithio mewn ysgolion a cholegau'n ofyniad ar gyfer y cymhwyster Datblygiad Proffesiynol Parhau hwn. Bydd Coleg Gwent yn gallu cynnig cyngor cynnil i chi mewn perthynas â'ch addasrwydd i gael dilyn y cymhwyster.

Bydd angen i chi fod yn ymroddedig i sicrhau arfer gorau a gallu dangos hyn yn y gweithle ac mewn coleg.

Disgwylir i chi gyflawni presenoldeb 100% yn eich sesiynau trefnedig, a gweithio at derfynau amser fel y nodwyd yn yr amserlen asesu.

Gofynnir eich bod wedi pasio gwiriadau DBS.

Ble alla i astudio CACHE Tystysgrif ar gyfer Uwch Ymarferwyr mewn Ysgolion a Cholegau Lefel 4?

NCCE3573AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 11 Medi 2024

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr