En

CBAC/City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2

Gallwch chi ddewis campws arall neu ddyddiad oddi ar y rhestr isod:

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2024

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael mynediad i'r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, i gynnwys naill ai Mathemateg neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol, i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg / Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf.

Datblygu dysgwyr Lefel 1 i ennill gradd MM ac wedi dangos cynnydd ac ymgysylltiad mewn Sgiliau.

Yn gryno

Uchelgais Llywodraeth Cymru yw datblygu gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol medrus, sy'n uchel ei barch fel proffesiwn a gyrfa o ddewis, ac sy'n cael ei gydnabod am y rôl hanfodol y mae'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ei chwarae wrth gefnogi unigolion drwy gydol eu hoes.

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffech weithio mewn iechyd neu ofal cymdeithasol

...hoffech gael lleoliad gwaith rheolaidd

...hoffech gael cyfuniad o ddysgu theori ac ymarferol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant iechyd neu ofal cymdeithasol, sydd am ymgymryd â lleoliad gwaith rheolaidd ochr yn ochr â chwrs galwedigaethol cynhwysfawr.

Mae'r cymhwyster yn cwmpasu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sylfaenol o Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan (AWIF) ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae'n adlewyrchu ystod o rolau a lleoliadau gwahanol.

Mae'r cynnwys yn cynnwys:

  • Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)
  • Iechyd a Lles
  • Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
  • Diogelu unigolion
  • Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ogystal â phedair uned arall sy'n ymdrin ag Egwyddorion a Chyd-destunau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  • Byddwch yn dysgu trwy waith grŵp, dysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad gwaith, sy'n rhan orfodol o'r rhaglen.

Byddwch yn dysgu trwy waith grŵp, dysgu yn yr ystafell ddosbarth a phrofiad gwaith, sy'n rhan orfodol o'r rhaglen.

Cewch eich asesu drwy nifer o ddewisiadau ac arholiadau a byddwch yn cyflawni:

Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Craidd Oedolion ac Egwyddorion a Chyd-destun

Cymwysterau cefnogi priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion diwydiant fel;

Hylendid Bwyd
Cymorth Cyntaf Brys
Unedau Gwyddoniaeth Agored
Gweithgareddau Sgiliau
Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, yn ogystal â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunangymhelliant ac angerdd am y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwch yn cael eich asesu'n barhaus ac mae disgwyl i chi barhau â'ch astudiaethau wrth ymgymryd â lleoliad gwaith.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyfle i symud ymlaen i egwyddorion a gwerthoedd lefel 3 neu ymarfer lefel 2 City & Guilds (oedolion).

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn rhaid i bob dysgwr gynnal gwiriad boddhaol ar y DBS ar ddechrau'r cwrs er mwyn caniatáu iddynt gymryd rhan yn yr uned lleoliadau gwaith gorfodol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC/City & Guilds Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 2?

EFBD0065AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2024

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr