En

OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celf a Dylunio Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys pwnc Celf neu greadigol a naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd.

Yn gryno

Byddwch yn astudio ystod o unedau, megis gwneud printiau, cerameg, cyfrifiaduron, delweddu digidol, ffotograffiaeth, astudiaethau gweledol, ffasiwn a thecstilau, astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol, lluniadu, peintio, dylunio 3D, graffeg a sgiliau allweddol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau adeiladu sgiliau a hyder mewn ystod o ddisgyblaethau
... Ydych eisiau gyrfa ym maes celf a dylunio
... Oes gennych ychydig o brofiad ym maes celf ond hoffech ei archwilio fwy

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os oes gennych ddiddordeb mewn adeiladu sgiliau a hyder ar draws ystod o ddisgyblaethau gyda'r bwriad o ddilyn gyrfa ym maes celf a dylunio yn ddiweddarach. Os oes gennych eisoes ychydig o brofiad ym maes celf, ond nid ydych wedi cael y cyfle i archwilio eich ochr greadigol yn llawn, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wneud union hynny. Mae'n rhoi blas gwirioneddol i chi o sawl agwedd o gelf a dylunio ac yn cynnwys prosiectau cyffrous a heriol.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau mewn cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth gan ddefnyddio rhifau, cynllunio a gwaith tîm.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs a bydd eich gwaith yn cael ei gymedroli yn allanol. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, mae angen i chi fod ag o leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, gan gynnwys pwnc Celf neu greadigol ac unai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys un ai TGAU Mathemateg/Rhifedd.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y pwnc, gallu i gymell eich hun, gallu creadigol a dyhead i lwyddo.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ystod o Ddiplomau Estynedig Lefel 3, megis ffasiwn a dillad, celf gain, y cyfryngau rhyngweithiol, ffotograffiaeth neu ddylunio graffeg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen prynu llyfrau braslunio, deunyddiau peintio a lluniadu. Gall ffioedd ar gyfer ymweliadau ag orielau a digwyddiadau fod yn daladwy drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio OCR Diploma Technegol Caergrawnt mewn Celf a Dylunio Lefel 2?

NFBD0063AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 20 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr