Datblygu Sgiliau Hanfodol

Eich Sgiliau, Eich Dyfodol!

Yng Ngholeg Gwent, mae pob dysgwr llawn amser yn elwa ar raglen gyfoethogi i’w helpu i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd. Mae’r rhaglen, sy’n rhan o’ch cwrs, yn cynnwys gweithgareddau fel profiad gwaith, gwirfoddoli a chymryd rhan mewn clybiau a chymdeithasau; mae’r rhain yn datblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr a phrifysgolion yn chwilio amdanynt.

Yn ôl adborth gan gyflogwyr, mae canlyniadau da mewn arholiadau a chymwysterau da yn bwysig, ond mae profiad a sgiliau cyflogadwyedd hefyd yn allweddol. Trwy ddatblygu eich sgiliau cyflogadwyedd, byddwch yn gwella eich siawns o gael swydd a gyrfa lewyrchus.

Ar gyfer dysgwyr sy’n astudio rhaglen flwyddyn, bydd y sgiliau hyn yn cael eu datblygu trwy gyfres o weithgareddau sy’n berthnasol i’r prif bwnc. Efallai y bydd cwblhau’r gweithgareddau’n cael ei gydnabod gan gymhwyster Agored.

Ar gyfer dysgwyr sy’n astudio rhaglen Lefel 3 dwy flynedd, bydd y sgiliau hyn yn cael eu datblygu trwy Dystysgrif Her Sgiliau Uwch CBAC.

Caiff y cymhwyster Uwch hwn ei dderbyn yn eang gan brifysgolion y DU fel cymhwyster mynediad ac mae’n werth 120 o bwyntiau UCAS – cyfwerth â gradd A Safon Uwch. Am ragor o wybodaeth wybodaeth am y Dystysgrif Her Sgiliau newydd gan CBAC.

Bagloriaeth Cymru Uwch

Mae Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (Lefel 3) yn gymhwyster arloesol sydd yn hyrwyddo dysgu y tu mewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth, gan roi i chi cyfleoedd i ddewis eich meysydd astudio eich hun tra’n datblygu eich sgiliau mewn cynllunio a threfnu; meddwl yn feirniadol a datrys problemau; creadigrwydd a arloesi; ac effeithiolrwydd personol (y ‘Sgiliau Integral’). Gan adeiladu ar eu cyflawniadau ar lefel 2, mae’r cymhwyster yn helpu dysgwyr i ddatblygu sgiliau, priodoleddau ac ymddygiadau cymhleth ac yn darparu profiadau sy’n eu galluogi i fod yn fwy parod ar gyfer eu cyrchfan yn y dyfodol, boed yn addysg uwch, prentisiaethau, hyfforddiant neu gyflogaeth.

Dyfernir cymhwyster Bagloriaeth Cymru fel gradd lwyddo ac mae’n dangos gallu academaidd a chymhwysedd mewn sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr ac y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Mae cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (Lefel 3) yn cynnwys tair uned cyfeirir atynt fel Prosiectau. Mynegir y pwysiadau a nodir isod yn nhermau’r llawn cymhwyster.

 • Asesiad di-arholiad (NEA)
 • 25% o’r cymhwyster
 • Bydd dysgwyr yn dangos cymhwysiad o’r sgiliau annatod wrth ystyried materion byd-eang cymhleth a chymryd rhan mewn gweithredu cymunedol lleol (o leiaf 15 awr) i hyrwyddo dinasyddiaeth mewn byd cynaliadwy a Chymru.
 • Asesiad di-arholiad (NEA):
 • 25% o’r cymhwyster
 • Bydd dysgwyr yn dangos cymhwysiad o’r sgiliau annatod ac hefyd archwilio nodau cyrchfan yn y dyfodol ar gyfer bywyd, cyflogadwyedd a dinasyddiaeth mewn byd cynaliadwy a Chymru.
 • Asesiad di-arholiad (NEA)
 • 50% o’r cymhwyster
 • Bydd dysgwyr yn dangos cymhwysiad o’r sgiliau annatod wrth gynllunio, rheoli a chynnal prosiect ymchwil annibynnol (prosiect ysgrifenedig estynedig neu arteffact).
students writing in notepad

Bydd y sgiliau cyflogadwyedd canlynol yn cael eu datblygu trwy gyfres o heriau ymarferol.

Dyma’r sgiliau a nodir ar gyfer, ac a gaiff eu hasesu trwy gyfrwng, TGAU Iaith Saesneg a/neu Iaith Gymraeg, a dylent gael eu datblygu hefyd trwy Brosiectau a Heriau Unigol.

Dyma’r sgiliau a nodir ar gyfer, ac a gaiff eu hasesu trwy gyfrwng, TGAU Mathemateg – Rhifedd, a dylent gael eu datblygu hefyd trwy Brosiectau a Heriau Unigol.

 • Deall ac ymateb yn briodol i risgiau a phroblemau er mwyn cyfathrebu’n ddiogel mewn byd digidol
 • Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol!
  Deall a rheoli eich ôl troed digidol eich hun
 • Defnyddio, trin neu greu data a gwybodaeth a’i gyflwyno’n ddigidol ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd
 • Y gallu i ganfod, trefnu, storio, rheoli, rhannu a diogelu gwybodaeth ddigidol
 • Gwerthuso pa mor ddibynadwy yw ffynonellau gwybodaeth
 • Defnyddio technegau a dulliau digidol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys: cydweithredu, gweithio mewn tîm, creadigrwydd, datrys problemau a dysgu.
 • Deall dulliau a thechnegau penderfynu a datrys problemau, a’u rhoi ar waith
 • Nodi a dadansoddi problemau neu faterion
 • Nodi atebion neu ymatebion posibl, ynghyd â rhesymau, yn ymwneud â barn wahanol
 • Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn gallu:
 • Hyfforddi a datblygu
  Asesu’n feirniadol gryfderau dewisiadau a dadleuon, gan ystyried barn groes neu syniadau, dilysrwydd a dibynadwyedd amgen
 • Cadarn, gwydn a phragmatig
  Cnoi cil ar ddulliau a thechnegau’n ymwneud â meddwl beirniadol, gwneud penderfyniadau a datrys problemau, a pha mor fedrus ydych chi wrth wneud hyn
 • Nodau ac amcanion
  Y gallu i ddatblygu a chytuno ar nodau ac amcanion a phennu targedau neu gerrig milltir
 • Dangos eich bod yn gyfrifol ac yn ddibynadwy
 • Y gallu i lunio cynllun, pennu a rheoli adnoddau, amserlenni, gweithgareddau a neilltuo cyfrifoldebau
 • Dewis, trefnu a gwerthuso gwybodaeth sy’n berthnasol i’r amcan neu’r cynllun
 • Rhoi’r cynllun ar waith
 • Monitro a gwerthuso’r cynllun, ei newid fel bo’r angen ac addasu i newid
 • Pennu risgiau ac ymateb iddynt
 • Cnoi cil ar y broses gynllunio a’i chanlyniadau, a’u gwerthuso
 • Deall sut i gynhyrchu syniadau yn ogystal â nodi cyfleoedd a gwneud y gorau ohonynt
 • Dangos meddwl gwreiddiol a’r gallu i nodi a herio tybiaethau
 • Y gallu i gyfuno neu ddatblygu syniadau
 • Asesu a gwerthuso syniadau, dewis opsiynau a’u rhoi ar waith
 • Dangos dychymyg a blaengarwch
 • Cnoi cil ar y broses a nodi sut y gellir ei gwella
 • Deall, rheoli a gwella ymddygiad a pherfformiad
 • Dangos blaengarwch ac annibyniaeth
 • Effeithiolrwydd Rhyngbersonol
 • Rheoli amser yn effeithiol
 • Y gallu i ymateb yn briodol i wrthdaro
 • Deall rolau a thimau
 • Gweithio’n effeithlon mewn tîm
 • Parchu ac ymateb i werthoedd a barn pobl eraill, gan gyflwyno eich barn eich hun yn effeithiol