BTEC Chwaraeon Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Ffitrwydd a Hamdden

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ymestyn eich sgiliau mewn ystod o chwaraeon tîm ac unigol a'ch symud ymlaen i'r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Oes gennych ddiddordeb symud ymlaen i Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon

...Oes gennych ddiddordeb mawr mewn chwaraeon

...Oes gennych allu corfforol i ddatblygu ystod o weithgareddau chwaraeon

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio pynciau gan gynnwys:

  • Y corff mewn chwaraeon
  • Iechyd, diogelwch a niwed
  • Paratoi ar gyfer chwaraeon
  • Arweinyddiaeth mewn chwaraeon
  • Niwed mewn chwaraeon ac ystod o chwaraeon ymarferol

Cewch gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel cymorth cyntaf, gweithgareddau awyr agored, academïau pêl droed, pêl rwyd neu rygbi.

Asesir y cwrs trwy waith cwrs ysgrifenedig ac ymarferol. Bydd dulliau asesu yn cynnwys ymchwil unigol, gwaith grwp, gwaith prosiect, cyflwyniadau llafar, arddangosiadau gweledol, aseiniadau ysgrifenedig ac arsylwi ar eich perfformiad. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael eich derbyn ar y cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg / Rhifedd Mathemateg neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd D neu uwch.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb ac mae cymryd rhan ymarferol yn hanfodol wrth gwblhau'r cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon, Gweithgareddau Awyr Agored neu Wasanaethau Cyhoeddus, Diploma mewn Hyfforddi Ffitrwydd neu gyflogaeth mewn diwydiant sy'n gysylltiedig â chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae disgwyl i ddysgwyr brynu dillad chwaraeon fel amod o dderbyn lle ar y cwrs. Y gost yw tua £75 - £100.

Hefyd, gallai fod cost ychwanegol o £77.50 ar gyfer Ffi Gofrestru D o E / Cludiant Dreigiau / Ffioedd Gwersylla D of E.

Costau ychwanegol ar gampws Crosskeys yw £80 am becyn Ysgol a £45 ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Chwaraeon Lefel 2?

CFBD0071AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr