City & Guilds Trin Gwallt Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 3 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys: Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol. Bydd ymgeiswyr heb yr isafswm TGAU yn cael eu hystyried ar sail profiad blaenorol neu gymwysterau eraill.

Yn gryno

Mae'r sector trin gwallt yn symud yn gyflym a bydd cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd yn ystod ac ar ôl y rhaglen hyfforddi ddiddorol hon

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi am gael gyrfa mewn trin gwallt
... Ydych chi’n weithgar ac yn gyfeillgar
... Ydych chi’n caru popeth sy’n ymwneud â gwallt a harddwch

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae nifer o fanteision i fod yn driniwr gwallt a byddai steilwyr cymwys yn dweud wrthych chi am y rhain. Os ydych chi’n meddwl am ddod yn driniwr gwallt, dyma’r prif resymau dros ddod yn un.

 •  Gallwch fod yn greadigol
 • Byddwch yn cwrdd â phobl newydd
 • Bydd cael gyrfa mewn trin gwallt yn rhoi cyfle i chi fod yn hyblyg gyda'ch oriau gwaith
 • Byddwch yn gallu darparu amrywiaeth o wasanaethau
 • Mae'n rhoi boddhad ac yn werth chweil

Mae ein cwrs wedi’i ddylunio ar gyfer pobl sydd â diddordeb gyrfa mewn trin gwallt ac mae'n ddelfrydol os oes gennych ychydig neu ddim profiad neu sgiliau mewn trin gwallt. Byddwn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid wrth ddelio â chleientiaid a sgiliau cyflogadwyedd ar gyfer pob math o swyddi.

Byddwch yn dysgu am:

 • Ymgynghoriadau cleient
 • Sgiliau derbynfa
 • Siampwio
 • Chwyth-sychu
 • Torri sylfaenol
 • Y grefft o wisgo gwallt
 • Gwallt i fyny
 • Lliwio gwallt
 • Creu golwg cyflawn gan ddefnyddio lliw.

Mae disgwyliad eich bod yn mynychu lleoliad gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd naill ai bob wythnos neu mewn bloc. Gallwch chi drefnu hyn neu bydd eich tiwtoriaid yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad addas.

Caiff y cwrs ei gyflwyno drwy:

 • Ddosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Lleoliad gwaith
 • Gweithgareddau cyfoethogi megis tripiau, ymweliadau, siaradwyr gwadd ac arddangosiadau allanol.

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein sy'n cwmpasu gwybodaeth sylfaenol. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • NVQ Lefel 1 Trin Gwallt ac Unedau L2 mewn Trin Gwallt
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

O leiaf 3 TGAU gradd G neu uwch i gynnwys: Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol. Bydd ymgeiswyr heb yr isafswm TGAU yn cael eu hystyried ar sail profiad blaenorol neu gymwysterau eraill.

Beth sy'n digwydd nesaf?

NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt neu gyflogaeth ar lefel prentis iau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Mae’n rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus du ac esgidiau du mewn salonau
 • Mae’n rhaid clymu’r gwallt yn daclus i ffwrdd o’r wyneb
 • Ni ddylid gwisgo estyniadau ewinedd na lliw ewinedd
 • Dim tyllau’r corff: modrwy briodas yn unig a ganiateir ei gwisgo yn y salon

Bydd disgwyl i chi i brynu a phecyn trin gwallt fel amod o’ch lle ar y cwrs. Y gost am hyn yw tua £117 - £158.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Trin Gwallt Lefel 1?

CFDI0023AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr