En

City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn gweithio yng ngheginau a bwytai'r coleg ac yn cael eich hyfforddi at safon diwydiant, yn paratoi prydau ac yn gweini ar y cyhoedd yn ddyddiol

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych eisiau gwella eich gwybodaeth am goginio proffesiynol
... Rydych eisiau gweithio mewn amgylchedd prysur a heriol
... Rydych eisiau dechrau gyrfa fel pen-cogydd

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r diwydiant lletygarwch ac arlwyo yn ddewis gyrfa heriol, ond hynod gwerth chweil, sy'n tyfu'n gyflym.

Byddwch yn gweithio yng ngheginau a bwytai'r coleg ac yn cael eich hyfforddi at safon diwydiant, yn paratoi prydau ac yn gweini ar y cyhoedd yn ddyddiol. Mae ein tiwtoriaid i gyd yn gymwys ac yn brofiadol tu hwnt yn eu maes, a byddant yn cynnig y sgiliau sydd eu hangen arnoch chi er mwyn datblygu i'r cwrs Coginio Proffesiynol Lefel 3.

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych eisiau gweithio fel pen-cogydd proffesiynol.  Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau gwasanaeth bwyty a choginio o safon uchel.

Byddwch yn astudio:

 • Iechyd a Diogelwch
 • Technegau coginio modern
 • Stociau, cawliau a sawsiau
 • Ffrwythau a llysiau
 • Cigoedd ac offal
 • Dofednod
 • Pysgod a physgod cregyn
 • Reis, pasta, grawn a phrydau wyau
 • Melysfwyd a phwdinau poeth ac oer a chynnyrch wedi eu pobi
 • Gwasanaeth bwyty - gwasanaeth bwyd, diod a bar, gan gynnwys sgiliau flambé a gwneud coctels
 • Sgilau barista coffi

Byddwch yn dysgu drwy:

 • Sesiynau 'byw' ym mwyty a chegin y coleg, yn paratoi, coginio a gweini ar gyfer y cyhoedd
 • Sesiynau ymarferol i feithrin sgiliau ar gyfer y gegin a'r bwyty
 • Gwaith theori mewn ardal ystafell astudio

Mae Campws Crosskeys hefyd yn cynnig Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Gwasanaeth Bwyd a Diod Proffesiynol fel cymhwyster ychwanegol a byddwch hefyd yn cael profiad o weithio mewn amgylchedd gwaith realistig yng nghegin a bwyty'r campws, lle byddwch un ai'n coginio neu yn gweini ar gyfer y cyhoedd.

Bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar eich sgiliau gwasanaeth bwyty a choginio o Lefel 1 ac yn rhoi'r cyfle ichi gymryd rhan mewn llu o weithgareddau, gan gynnwys:

 • Cystadlaethau gwasanaeth bwyty      a chelfyddydau coginio - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau'r Byd
 • Cystadlaethau coginio mewnol
 • Cystadlaethau coginio cenedlaethol eraill
 • Ymweld â chynhyrchwyr bwyd lleol
 • Teithiau i sioeau bwyd

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, portffolios, cyflwyniadau ac arddangosiadau, a byddwch yn ennill:

 • Coginio Proffesiynol Lefel 2
 • Rhaglen Sgiliau Cyfoethogi Creadigol
 • Sgiliau Gwasanaeth Bwyd a Diod      Proffesiynol Lefel 1
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 4 TGAU. Gradd D neu uwch, gan gynnwys mewn un ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys un ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Mae Coginio Proffesiynol Lefel 1 a/neu brofiad o weithio mewn cegin broffesiynol yn rhagofyniad ar gyfer y cwrs hwn.

Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell ei hun, yn frwdfrydig, gweithio'n galed ac yn barod i weithio fel rhan o dîm. Mae angen ichi fod â phersonoliaeth gyfeillgar ac mae gofyn ichi fynychu profiad gwaith yn wythnosol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol Uwch neu Brentisiaeth, neu gyflogaeth fel pen-cogydd yn y diwydiant arlwyaeth a lletygarwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn ichi brynu offer llawn, gwisg cogydd a gwisg y bwyty a fydd yn costio tua £230.00, a bydd angen £50.00 ar gyfer manion.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds Coginio Proffesiynol Lefel 2?

CFDI0127AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr