Lantra Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£522.00

Eisiau rhannu’r gost dros gyfnod? Cysylltwch â ni i ddysgu am ein cynlluniau talu.
Noder, mae’r holl ffioedd a hysbysebir yn berthnasol i un flwyddyn yn unig oni nodir yn wahanol yn yr adran gwybodaeth ychwanegol isod
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Ionawr 2023

Dyddiau
Dyddiau
Dydd Mawrth
Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn barod i gychwyn hyfforddi fel nyrs milfeddygol bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich gyrfa yn darparu gofal nyrsio i anifeiliaid gwael eu hiechyd. Unwaith y byddwch wedi cwblhau’r cwrs, byddwch yn gymwys i gofrestru ar y rhestr nyrsys milfeddygol*.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rheiny sydd yn mwynhau gofalu am anifeiliaid

...unrhyw un sydd yn gweithio mewn milfeddygfa ar gyfer anifeiliaid bach

...hyfforddi fel nyrs milfeddygol

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs wedi ei ddylunio i roi'r cyfle i chi ennill cymhwysedd nyrsio ymarferol clinigol yn seiliedig ar wybodaeth greiddiol am ymarfer nyrsio milfeddygol er mwyn datblygu eich gyrfa filfeddygol. Yna, gallwch ddod yn gymwys i gael eich cofrestru ar y rhestr nyrsys milfeddygol*. Bydd arbenigwyr yn y maes gofal anifeiliaid a nyrsio milfeddygol yn cynnal darlithoedd gwadd, a byddwch yn cymryd rhan mewn fforymau trafod a gwaith grwp.

Bydd angen i chi ymrwymo'n llwyr i fynychu'r coleg am un diwrnod yr wythnos am gyfnod o 36 wythnos y flwyddyn am 2 flynedd, ac i astudio yn ystod eich amser personol. Cewch eich asesu drwy:

  • Beirnidaeth grwp
  • Prosiectau
  • Portffolio gwaith
  • Cyflwyniadau
  • Adroddiadau
  • Arholiadau ymarferol ac ysgrifenedig

Wedi cwblhau hyn, byddwch yn ennill Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3 LANTRA, ac yna byddwch yn gymwys i gofrestru fel nyrs milfeddygol*.

*Byddwch yn gymwys i ymuno â Chofrestr Nyrsys Milfeddygol Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS) ac yn nyrs milfeddygol gwbl gymwys unwaith y byddwch wedi cwblhau'r Diploma Nyrsio Milfeddygol Lefel 3, log datblygiad nyrsio'r RCVS, arholiadau clinigol LANTRA sydd wedi eu strwythuro yn ôl amcanion, ac wedi cwblhau log o 1800 awr yn eich practis hyfforddi.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU ar radd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg, Saesneg Iaith (neu Gymraeg Iaith Gyntaf) ac o leiaf un pwnc gwyddoniaeth.

Rydych hefyd angen bod yn gweithio mewn milfeddygfa ar gyfer anifeiliaid bach - os nad yw eich lleoliad chi yn Bractis Hyfforddi, byddwn yn gweithio gyda nhw i ennill statws Practis Hyfforddi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Y ffioedd ar gyfer y cwrs hwn yw:

Blwyddyn 1 = £522 (yn cynnwys £250 Ffi Cofrestru Dysgwr LANTRA, £202 Ffi Cofrestru Myfyriwr Nyrs Filfeddygol RCVS, £35 Ffi Arholiad MCQ Ar-lein Cais Cyntaf x 2)

Blwyddyn 2 = £415 (yn cynnwys £310 o Ffi OSCE, £35 Ffi Arholiad MCQ Ar-lein Cais Cyntaf x 3)

Codir yr un gyfradd ar y Dysgwr am geisiadau dilynol am £35 o Ffi Arholiad MCQ Ar-lein a'r OSCE.

Ble alla i astudio Lantra Diploma Nyrsio Milfeddygol – Practis Anifeiliaid Bychain Lefel 3?

UCDI0476JS
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 10 Ionawr 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr