City & Guilds City & Guilds Trin Gwallt Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Er mwyn dilyn y cwrs hwn, byddwch angen Diploma Lefel 1 mewn Trin Gwallt. Bydd dysgwyr nad oes ganddynt TGAU Mathemateg a Saesneg yn parhau i weithio tuag at gyflawni’r cymwysterau hyn.

Yn gryno

Dyma'r cwrs lefel nesaf sy’n mynd yn ddyfnach i mewn i'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i fod yn driniwr gwallt llwyddiannus.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych chi’n caru popeth sy’n ymwneud â gwallt a harddwch
... Ydych chi wedi cwblhau’r cwrs trin gwallt Lefel 1
...Ydych chi am gael cyfuniad o astudio ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r sector trin gwallt yn symud yn gyflym a bydd cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd yn ystod ac ar ôl eich hyfforddiant.

Byddwch yn dysgu am:

 • Ymgynghoriadau cleient
 • Sgiliau derbynfa
 • Siampwio
 • Chwyth-sychu
 • Setting
 • Lliwio
 • Torri
 • Pyrmio
 • Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau
 • Triniaethau gwallt/croen y pen.

Caiff y cwrs ei gyflwyno drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Ddosbarthiadau theori
 • Gweithdai ymarferol
 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg
 • Sesiynau masnachol
 • Arddangosiadau
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Lleoliadau gwaith - naill ai bob wythnos neu mewn bloc

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn:

 • Sgyrsiau diwydiant gan arbenigwyr ym maes trin gwallt
 • Cystadlaethau mewnol a'r cyfle i roi cynnig ar Gystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau’r Byd
 • Cyfweliadau diwydiant

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, profion ar-lein, portffolios, lleoliadau gwaith llwyddiannus ac adborth gan gleientiaid. Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill:

 • NVQ Lefel 2 Trin Gwallt
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn dilyn y cwrs hwn, byddwch angen Diploma Lefel 1 mewn Trin Gwallt. Bydd dysgwyr nad oes ganddynt TGAU Mathemateg a Saesneg yn parhau i weithio tuag at gyflawni’r cymwysterau hyn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Lefel 3 mewn Trin Gwallt neu gyflogaeth ar lefel prentis uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi i brynu a phecyn trin gwallt fel amod o’ch lle ar y cwrs. Y gost am hyn yw tua £70 - £96.

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio City & Guilds City & Guilds Trin Gwallt Lefel 2?

CFDI0023AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr