BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Busnes Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU yn cynnwys gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn astudio ystod eang o feysydd busnes i’ch paratoi am yrfa neu i astudio busnes ymhellach.

 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ysbryd entrepreneuraidd a natur ragweithiol.

... Ydych eisiau gwella eich cyfleoedd am gyflogaeth yn y sector cyhoeddus ynghyd ag arbenigedd busnes.

... Oes gennych ddiddordeb mawr yn y byd busnes.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn cwblhau prosiectau ac aseiniadau sy'n seiliedig ar sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion gweithle go iawn. Byddwch yn canolbwyntio ar faes pwnc penodol ac yn datblygu ystod o sgiliau a gwybodaeth arbenigol.

Byddwch yn astudio unedau craidd yn eich blwyddyn gyntaf, ac yna'n symud ymlaen at y Ddiploma Estynedig yn eich ail flwyddyn. Byddwch yn astudio ystod eang o bynciau busnes, a fydd yn cael eu hasesu drwy gyfuniad o arholiadau allanol ac aseiniadau wedi’u hasesu’n fewnol.

Blwyddyn 1

Unedau gorfodol:

 • Datblygu Ymgyrch Marchnata (arholiad)
 • Cyllid Personol a Busnes (arholiad)
 • Archwilio Busnes
 • Rheoli Digwyddiad

Gall unedau dewisol gynnwys:

 • Recriwtio a Dethol
 • System Gyfreithiol Lloegr
 • Marchnata Gweledol

Blwyddyn 2

Unedau gorfodol:

 • Egwyddorion Rheoli (arholiad)
 • Gwneud Penderfyniadau Busnes (arholiad)
 • Busnes Rhyngwladol

Gall unedau dewisol gynnwys:

 • Meithrin Tîm mewn Busnes
 • Hyrwyddo Cynnyrch Creadigol
 • Brandio

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael mynediad, bydd angen i chi gael o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch gan gynnwys Mathemateg/Mathemateg Rhifedd a Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster diploma Lefel 2 priodol ar radd teilyngdod gyda TGAU i gynnwys Mathemateg/Mathemateg Rhifedd, Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu uwch.

Bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i fod yn bresennol, parchu eraill, dangos brwdfrydedd am y pwnc a chael hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu’n barhaus drwy aseiniadau ymarferol, asesiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau a gwaith portffolio ac mae yna ddisgwyliadau i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau’r Diploma Sylfaen Blwyddyn 1 yn llwyddiannus yn eich caniatáu i fynd ymlaen i'r ail flwyddyn a chwblhau'r Diploma Estynedig L3 llawn. Wedi hynny, mae llwybrau dilyniant yn cynnwys:

 • Addysg Uwch mewn pynciau sy’n ymwneud â busnes, fel Gradd Sylfaen mewn Busnes yn Coleg Gwent
 • Cyfleoedd cyflogaeth yn y sector cyhoeddus yn ogystal â mewn meysydd arbenigedd busnes fel cyllid, adnoddau dynol, rheoli, marchnata neu yrfa arall sy’n gysylltiedig â busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad bychan tuag at deithiau a gweithgareddau menter, a all gostio hyd at £50.00. Gall fod cost ychwanegol o £20 ar gyfer ffeiliau/cof bach.

Rydym yn cefnogi profiad gwaith yn unol â’r cwricwlwm.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Busnes Lefel 3?

PFBE0011AB
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr