UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU yn cynnwys gradd C mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs ymarferol sy’n ymgorffori modiwlau dawns, actio a chanu. Gallech hefyd brofi rhai o elfennau technegol perfformio, fel goleuo a chynllunio setiau. 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y celfyddydau perfformiadol
... Ydych eisiau symud ymlaen i addysg uwch yn y celfyddydau perfformiadol
... Ydych yn berfformiwr hyderus a brwdfrydig

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yma yn addas ar gyfer dysgwyr sy’n symud ymlaen o gyrhaeddiad ar lefel TGAU, neu o gwrs Lefel 2 perthnasol sy’n mwynhau:

 • Gweithio fel rhan o grwp
 • Canu
 • Dawnsio
 • Actio

Mae’r aseiniadau yn rhai ymarferol, â gwaith ysgrifenedig yn ategu’r sgiliau a ddatblygir gan fyfyrwyr celfyddydau perfformiadol. Bydd ymchwil i bynciau cyfredol, hanesyddol ac ymarferwyr yn helpu i lunio eich perfformiadau dyfeisiedig a chyfeiriedig.  

Byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o berfformiadau yn ystod y flwyddyn fel rhan o’ch cwrs, megis:

 • Dramâu
 • Darnau dyfeisiedig
 • Monologau
 • Sioeau cerdd.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys theatr bwrpasol, stiwdio ddrama, stiwdio ddawns a man ymarfer. Mae myfyrwyr yn mynd ar dripiau rheolaidd i weld perfformiadau, gweithdai a siaradwyr.  

Asesir y cwrs yma yn barhaus, trwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, perfformiadau a phortffolios gwaith. Ar ôl ei gwblhau byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs yma, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 gyda Gradd Teilyngdod  a TGAU yn cynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd C neu uwch.

Mae diddordeb brwd yn y celfyddydau perfformiadol a pharodrwydd i ymarfer y tu allan i amser coleg yn hanfodol. Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau diploma 90-credyd Blwyddyn 1 yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn.

O’r fan honno, mae llwybrau cynnydd yn cynnwys:

 • Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformiadol (ar gael ar Gampws Crosskeys)
 • Cyrsiau gradd a HND mewn drama neu theatr gerdd
 • Gwaith fel perfformiwr neu dechnegydd

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae clyweliad yn ofynnol fel rhan o ofynion mynediad y cwrs.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio UAL Diploma mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu Lefel 3?

CFBE0008AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr