VTCT Diploma mewn Effeithiau Arbennig Theatrig, Gwallt a Cholur y Cyfryngau Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ac wedi cwblhau'r Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur i'r Cyfryngau/Colur Theatrig. Mae mynediad uniongyrchol i'r rhaglen hon yn bosibl os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs deinamig a manwl sy’n edrych ar y gwaith crefftus a wneir gan artistiaid colur effeithiau arbennig a’r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y maes cyffrous hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych wrth eich bodd â phopeth yn ymwneud â thrin gwallt a harddwch
... Mae gennych ddiddordeb arbennig mewn colur ar gyfer y theatr, teledu a ffilm
... Rydych yn greadigol ac yn gweithio'n galed
... Rydych chi'n bwriadu dilyn gyrfa yn y diwydiant ac wedi cwblhau cwrs Colur Theatrig Lefel 2 neu’n meddu ar brofiad cyfatebol yn y diwydiant.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae artistiaid effeithiau colur arbennig yn gweithio gyda modelau byw neu berfformwyr i’w trawsnewid nhw’n gymeriadau neu greaduriaid (fel arfer at ddibenion sioe neu ddrama fel y disgrifir mewn sgriptiau ffilm a theledu). Mae’r gwaith hwn yn cynnwys rhoi colur a/neu brostheteg ymlaen i gyflawni’r effaith theatrig ddymunol.

Byddwch yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddechrau gyrfa lwyddiannus mewn colur theatrig a'r cyfryngau a byddwch yn dysgu am weithio yn y diwydiant. Yn ystod eich amser yn y coleg, bydd cyfleoedd i fynychu profiad gwaith a chymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu:

 • Colur ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Colur ffantasi
 • Colur cymeriad
 • Prostheteg
 • Gwallt priodasol a ffantasi
 • Lleoliad gwaith (sesiynau ffotograff, ffilmiau byrion a theatr)
 • Colur chwistrell baent a chelf corff
 • Ffasiwn uchel
 • Peintio wyneb a chorff
 • Heneiddio ar gyfer y llwyfan a ffilm
 • Capiau moel
 • Barfau gwallt a mwstashis crêp
 • Colur cyfnod
 • Effeithiau damwain
 • Cuddliw a gwrthdroad rhyw
 • Priodasol Asiaidd

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng asesiadau ymarferol ac ar-lein, aseiniadau a phortffolio o waith. Ar ôl cwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Lefel 3 Colur Theatrig
 • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau a diwallu anghenion y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Saesneg a Mathemateg (os nad ydych wedi ennill gradd C neu uwch ar lefel TGAU)
 • Sgiliau Cyfoethogi Creadigol (gweithgareddau cymunedol ac arddangosiadau)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf ac wedi cwblhau cwrs Diploma Lefel 2 mewn Gwallt a Cholur ar gyfer y Cyfryngau /Colur Theatrig ar radd teilyngdod. Mae mynediad uniongyrchol i'r rhaglen hon yn bosibl os oes gennych brofiad blaenorol yn y diwydiant colur.

Bydd disgwyl i chi fynd i gyfweliad adolygu portffolio lle byddwch yn arddangos eich addasrwydd ar gyfer y cwrs. Yn ystod y cyfweliad byddwch yn cyflwyno eich portffolio a llyfrau braslunio i'r tîm cwrs. Dylai eich gwaith arddangos eich gallu i fynegi a datblygu eich syniadau.

Byddwch angen bod yn berson brwdfrydig, gweithgar, rhifog a bod â phersonoliaeth gyfeillgar. Byddwch wedi eich lleoli ar gampws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan 7/7.30pm.

Mae profiad cysylltiedig â gwaith yn rhan orfodol o'r cwrs ac mae'n cynnwys lleoliadau gwaith mewn amgylchiadau theatr.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn gallu cael cyflogaeth yn y diwydiant colur drwy waith teledu, theatr neu lawrydd, neu gallwch fynd ymlaen i astudio cwrs addysg uwch megis ein cwrs HNC/HND mewn Colur Arbenigol ar Gampws Crosskeys.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Gwisg arbennig
 • Mae’n rhaid clymu’r gwallt yn daclus i ffwrdd o’r wyneb
 • Dim tyllau corff
 • Ni chaniateir gwisgo unrhyw emwaith ac eithrio modrwy briodas yn y salon

Bydd disgwyl i chi brynu gwisg arbennig, pecyn colur a thalu am deithiau fel amod o’ch lle ar y cwrs am gyfanswm cost o tua £563*

I gydfynd â disgwyliadau diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent. Bydd y coleg yn talu am gost un wisg lawn bob blwyddyn. Gellir prynu setiau ychwanegol am tua £45 (i’w gadarnhau); bydd staff coleg yn gallu eich cyfeirio at y darparwr priodol os/pan fydd angen.

*Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

CFDI0202AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr