Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Medi 2023

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Fel arfer, byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

Yn ogystal â:

  • Llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth).

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Yn gryno

Byddwch yn dysgu am faterion iechyd cymunedol ac yn datblygu ystod o sgiliau ymarferol i’w defnyddio gyda chleifion. Byddwch yn gwella eich sgiliau cyfathrebu cyffredinol, gweithio mewn tîm, rheoli amser a TG er mwyn gallu gweithio mewn ystod o leoliadau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn gweithio yn y sector iechyd a gofal ar hyn o bryd

... Hoffech ddatblygu eich gyrfa
... Ydych yn ystyried nyrsio neu fydwreigiaeth yn y dyfodol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y rheini nad ydynt yn gweithio mewn rôl sy’n ymwneud ag iechyd eisoes yn cwblhau dau leoliad, ynghyd â phrosiectau sy’n gysylltiedig â’r gwaith y maent yn ei wneud. Os ydych mewn gwaith priodol, gallwch ddefnyddio hyn fel cyfle i archwilio agweddau newydd o gyd-destun eich gwaith a gwella eich rhagolygon gyrfa.

Bydd y modiwlau yn cynnwys anatomi a ffisioleg, hybu iechyd, gweithgaredd corfforol, ffordd o fyw a moeseg.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Byddwch angen lleiafswm o 3 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth) ac:

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl y cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen at gyflogaeth mewn swydd ymarferydd cynorthwyol mewn ystod o sefydliadau gofal iechyd, megis y GIG, prosiectau iechyd cymunedol, y sector preifat, gwaith adsefydlu neu ofal cymdeithasol. Gallwch hefyd symud ymlaen at radd BA llawn mewn Iechyd a Llesiant Cymunedol neu ymgeisio ar gyfer cwrs arall sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud profiad gwaith, gan fod hyn yn gysylltiedig â modiwlau craidd. Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Felly, mae'n hanfodol i ddysgwyr wneud cais am wiriad DBS fydd yn costio £44.

Rhoddir masnachfraint ar gyfer y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

Y cod UCAS yw 4A83

Efallai y byddwch angen llyfrau o'r rhestr ddarllen, fodd bynnag fe'ch anogir i ddefnyddio'r llyfrgell ac adnoddau ar-lein. 

Mae'r cwrs hwn yn amodol ar ail-ddilysu.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Lles Cymunedol?

EFDG0026AB
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 26 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr