CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg/ Saesneg Iaith, yn ogystal â Gradd B mewn Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Radd A mewn Cyfrifiadureg TGAU.

Yn gryno

Mae'r cwrs yn cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau rhaglennu a datrys problemau ymarferol, ynghyd â dealltwriaeth o egwyddorion a chysyniadau sylfaenol Cyfrifiadureg.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych am gyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol

...oes gennych ddiddordeb brwd mewn cyfrifiadureg

...ydych yn hyderus wrth ddefnyddio cyfrifiaduron ac yn gweithio'n galed

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn ymdrin â dealltwriaeth o systemau cyfrifiadur, yn cynnwys meddalwedd, caledwedd a chyfathrebiadau data, prif egwyddorion dadansoddi systemau, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data.

Lefel UG:

  • Uned 1 - Hanfodion Cyfrifiadureg
  • Uned 2 - Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau

Safon Uwch:

  • Uned 3 - Rhaglennu a Datblygu Systemau
  • Uned 4 - Pensaernïaeth Cyfrifiadur, Data, Cyfathrebu a Chymwysiadau
  • Uned 5 - Datrysiad wedi'i Raglennu i Broblem

Asesir drwy dasgau gwaith cwrs ymarferol ac arholiad yn y flwyddyn UG ac U. Byddwch yn ennill cymwysterau mewn:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymrestru, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg/ Saesneg Iaith, yn ogystal â Gradd B mewn Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Radd A mewn Cyfrifiadureg TGAU.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gradd mewn Cyfrifiadureg, neu bwnc cysylltiedig, megis Mathemateg, Ffiseg, Peirianneg neu unrhyw gwrs Gwyddoniaeth mewn Addysg Uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi wneud cyfraniadau ariannol at gostau teithio ymweliadau addysgol.

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio CBAC Cyfrifiadureg UG Lefel 3?

CFAS0111A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr