• https://www.coleggwent.ac.uk/rhagori

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Y Coleg

Ynghylch Coleg Gwent
Rydyn ni ymhlith y colegau sy’n perfformio orau yng Nghymru. Rydyn ni hefyd yn un o’r rhai mwyaf gyda dros 23,000 o fyfyrwyr.

Beth bynnag eich nod - mynd i’r brifysgol, cychwyn ar yrfa ddelfrydol, gweithio tuag at ddyrchafiad neu ddysgu sgil newydd - gallwn eich helpu ar eich ffordd.

Dewiswch o blith ystod eang iawn o gyrsiau academaidd neu alwedigaethol, yn cynnwys cyrsiau Safon Uwch a Phrentisiaethau, cyrsiau Addysg Bellach lefel prifysgol, cymwysterau proffesiynol neu hyfforddiant mewn swydd ar gyfer cyflogwyr.

Os nad ydych chi’n gwybod ble i ddechrau, gall ein hymgynghorwyr derbyn arbenigol eich arwain drwy’r opsiynau a’r camau nesaf.

Rhoddodd Adolygiad Perfformiad Blynyddol Estyn 2014 ni yn chwarter uchaf holl golegau Cymru, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl y cewch brofiad heb ei ail yng Ngholeg Gwent, gyda digon o gymorth ac arweiniad. Eich llwyddiant chi yw ein nod ni.  

Mae ein pump campws unigryw wedi eu lleoli ledled bwrdeistrefi Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen - felly mae cyfleoedd gwych a chyffrous ar gael i bawb, ymhob cymuned.  

"Gyda ni, byddwch yn datblygu sgiliau ac yn ennill cymwysterau a fydd yn eich helpu i symud ymlaen at ddyfodol mwy disglair. Boed hynny mewn gwaith, yn y brifysgol neu mewn Prentisiaeth, byddwch yn fwy hyderus ac yn fwy parod i barhau â’ch taith. Rydym yma i'ch helpu i gymryd y cam nesaf."

Jim Bennett, Pennaeth Coleg Gwent


Ffeithiau a ffigurau - Dros 23,000 o fyfyrwyr

 - 1,500 aelod staff

 - Trosiant dros £50 miliwn

 - 5 campws

 - 1 ganolfan fusnes

 - 1 ganolfan Iaith Gymraeg

 - Cyfradd basio Safon Uwch yn 97.7%

 - Cyfradd basio yn 100% mewn 27 pwnc Safon Uwch

 - Cyfradd basio pynciau galwedigaethol yn 97%

 - 267 (34.7%) o fyfyrwyr y Diploma Estynedig yn ennill Anrhydedd drebl – yn gyfwerth â 3 gradd A Safon Uwch

 
Dyddiadau pwysig yn hanes Coleg Gwent1992

Coleg Gwent yn cael ei ymgorffori’n swyddogol yn sgil uno addysg Bellach a Thrydyddol yng Ngwent

2010

Adeilad X newydd gwerth 13m yn agor yn swyddogol ar Gampws Crosskeys

2012

Parth Dysgu Blaenau Gwent yn agor yn swyddogol, yn dod yn lle hen gampws Glyn Ebwy’r coleg, ac yn dod yn ganolfan ar gyfer addysg ôl 16 Blaenau Gwent

2012

Y Coleg ymhlith y goreuon yng Nghymru yn sgil gradd ‘Dda’ gan Estyn, Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng Nghymru

2013

Coleg Gwent yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i lansio canolfan hyfforddi ynni adnewyddadwy Academi Baxi  

2014

Y Coleg yn ennill Gwobr Llais y Dysgwr Colegau Cymru am wrando ar, ac ymateb i, farn myfyrwyr

2014

Tîm hyfforddiant busnes Coleg Gwent yn symud i gartref newydd yn y Siambrau Brenhinol yng nghanol dinas Casnewydd

2014

Myfyrwyr cyntaf Parth Dysgu Blaenau Gwent i dderbyn canlyniadau Safon Uwch yn perfformio’n well na neb arall erioed ym Mlaenau Gwent

2014

Coleg yn parhau yn chwarter uchaf holl golegau Cymru yn sgil Adolygiad Perfformiad Blynyddol Estyn 
 


Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws