• https://www.coleggwent.ac.uk/open

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Cymorth Dysgu  

Cymorth Dysgu

Rydym yn darparu cymorth i’r holl ddysgwyr allu gwella eu sgiliau a chyflawni hyd at eu gallu. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni os oes gennych anhawster/anabledd cyn gynted ag sy’n bosibl. Mae aelodau o staff profiadol, Cydlynwyr Cymorth Dysgu Ychwanegol fel rheol, wedi eu lleoli ar bob campws i drafod eich anghenion dysgu unigol a pha adnoddau sydd ar gael.

 

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys gyda phwy i gysylltu, lawrlwythwch ein pamffled Cymorth i ddysgwyr sydd ag angen dysgu ychwanegol (ADY).

 

Yng Ngholeg Gwent, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gymorth ar gael i bawb. Mae ein cynnig cyffredinol yn cynnwys:

 • Darparu amgylchedd hygyrch
 • Cymorth ar gyfer pontio llwyddiannus i gynnwys ymweliadau unigol, diwrnodau agored a sesiynau blasu
 • Amser tiwtorial bob wythnos gyda Thiwtor Personol a fydd yn helpu i sicrhau y gallwch lwyddo yn eich cwrs, datblygu sgiliau a chyflawni’r graddau gorau posibl
 • Sesiynau Mathemateg a Saesneg ychwanegol ar eich amserlen os nad ydych wedi llwyddo i ennill gradd TGAU C neu uwch
 • Clybiau gwaith cartref, sesiynau dal i fyny a dosbarthiadau adolygu
 • Mynediad at feddalwedd hygyrchedd gan gynnwys testun-i-lais, trosluniau ar-lein a chwyddo’r sgrin yn ogystal ag offer hygyrchedd ar gael yn Microsoft
 • Gwasanaeth cwnsela sy’n gyfrinachol ac ar gael drwy apwyntiad
 • Clinigau iechyd a lles
 • Caplaniaeth

 

Yn ychwanegol, gall yr holl ddysgwyr ddefnyddio’r Canolfannau Dysgu. Mae gan bob Canolfan Ddysgu staff ar gael i gefnogi datblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a TGCh yn ogystal â datblygu eich sgiliau astudio, megis deall aseiniadau, chwilio am wybodaeth a chwblhau gwaith yn brydlon. Efallai eich bod eisiau rhywun i ddarllen dros eich aseiniad a gwirio’r gramadeg a’r sillafu gyda chi cyn iddo gael ei farcio. Beth bynnag fo’ch pryder, gallwch alw heibio a gwneud apwyntiad i gyfarfod â Swyddog Cymorth y Ganolfan Ddysgu. Gallwch hefyd ddefnyddio’r cyfrifiaduron o fewn y Ganolfan Ddysgu.

 

Rydym yn deall efallai bod rhai dysgwyr angen cymorth mwy penodol gan fod ganddynt anhawster a/neu anabledd a fydd yn effeithio ar eu gallu i ddysgu neu ddefnyddio cyfleusterau’r coleg. Gall anghenion dysgu newid dros amser ac ein bwriad yw bod mor hyblyg ac ymatebol ag y gallwn yn ein cymorth. Ein nod yw galluogi ein dysgwyr i ddatblygu’r sgiliau i fod yn ddysgwyr annibynnol.

 

Ymhlith dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol mae’r rhai hynny sydd â:

 • Nam ar y golwg
 • Nam ar y clyw
 • Anghenion meddygol a chorfforol
 • Problemau iechyd meddwl
 • Anawsterau dysgu gwybyddol
 • Anawsterau dysgu penodol
 • Anhwylderau ar y sbectrwm awtistig

 

Tiwtor yn siarad â myfyrwyr

 

Darperir cymorth gan y canlynol:

 • Cynorthwywyr Cymorth Ychwanegol sy’n darparu cymorth i grŵp neu unigolyn.
 • Gweithwyr Cymorth Cyfathrebu sy’n gallu helpu dysgwyr â nam ar y clyw sy’n defnyddio Iaith Arwyddo Prydain.
 • Bydd Cydlynwyr Cymorth Dysgu Ychwanegol yn darparu adroddiadau i’r staff addysgu gyda chyngor am wahaniaethu a sut y gallant gynorthwyo’r dysgwr orau.

 

Technolegau ac offer cynorthwyolGallwn ddarparu offer ychwanegol i helpu’r rhai hynny sydd ag anghenion dysgu. Mae’r rhain yn cynnwys:

    • Cymhorthion radio
    • Dictaffonau
    • Sgriniau gwrthddallu
    • Trosluniau
    • Gliniaduron
    • Amrywiaeth o lygod ac allweddellau.

Cymorth mewn arholiadau Dywedwch wrth eich Tiwtor Personol os oes trefniadau mynediad wedi cael eu gwneud ar eich cyfer mewn arholiadau yn y gorffennol. Mae’n bosibl y bydd gan ddysgwyr hawl i gymorth yn ystod arholiadau. Ni roddir unrhyw gymorth a gafwyd yn yr ysgol yn awtomatig yn y coleg.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â threfniadau mynediad, darllenwch ein pamffled Trefniadau Mynediad.

Cymorth Dysgu Addysg Uwch Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl ar gael os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd hirdymor, anhwylder iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Grantiau yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl i helpu i dalu’r costau ychwanegol sylfaenol a all fod gennych o ganlyniad uniongyrchol i’ch anabledd. Mae’n rhaid i chi fodloni’r diffiniad o anabledd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a darparu tystiolaeth o’ch anhawster/anabledd yn uniongyrchol i Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Datganiad Anabledd Mae gan y Coleg Ddatganiad Anabledd sy’n amlinellu ein hymrwymiad i ddarparu amgylchedd dysgu cynhwysol. Mae copi o Ddatganiad Anabledd Coleg Gwent ar gael ar y Porth Dysgwyr.

Fel arall, i dderbyn copi yn y post, neu i drafod angen arbennig, cysylltwch â’ch Cydlynydd Cymorth Dysgu Ychwanegol campws.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 Mae’r Ddeddf yn darparu fframwaith statudol newydd ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Mae’n cymryd lle’r ddeddfwriaeth bresennol ynghylch anghenion addysgol arbennig a’r asesiad o blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu a/neu anableddau mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

 

Share this page