• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Gwybodaeth i gyflogwyr

Coleg Gwent - yw'r unig Career College yng Nghymru
CYFLOGWYR: Paratowch weithlu’ch dyfodol, heddiw


Nid yw’n gyfrinach; mae yna fwy o swyddi ar gael na sydd yna o weithwyr medrus. Rhagwelir y bydd cynnydd o 29,300 mewn cyflogaeth yn Ne-ddwyrain Cymru rhwng 2014 a 2024 (Ffynhonnell: Gyrfa Cymru).

Mae Technoleg Gwybodaeth ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cael eu hadnabod fel dau sector allweddol yn Ne-ddwyrain Cymru sy’n debygol o gael y galw mwyaf am sgiliau a gwaith dros y pum mlynedd nesaf (Ffynhonnell: Gyrfa Cymru).

Rhagwelir twf o dros 1,000 mewn swyddi newydd yn y sector TGCh erbyn 2024 yn Ne-ddwyrain Cymru (Y Bartneriaeth Dysgu, Medrau ac Arloesi, 2017).  Rhagwelir hefyd y bydd 44,500 o swyddi newydd yn cael eu hysbysebu yn y sector Iechyd a Gwaith Cymdeithasol erbyn 2024 (Llywodraeth Cymru, 2017). 

Felly, a ydych chi’n gweithio yn un o’r sectorau hyn? A ydych chi angen gweithwyr medrus?

Rydym eisiau helpu i baratoi ein myfyrwyr i fod yn barod am waith felly pam na wnewch chi ymuno â’n hymgyrch ac un o’n Career Colleges heddiw?

Beth yw Career Colleges?

Rhaglenni addysg dan arweiniad cyflogwyr yw Career Colleges, wedi eu dylunio rhwng y darparwr addysg a’r cyflogwr i gynnig cyrsiau sy’n cefnogi’r galw rhanbarthol am sgiliau a hyfforddiant. Yn ymarferol, mae Career Colleges yn helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr sy’n barod am waith. 

Dylunnir cynnwys y cwrs gan gyflogwyr i sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r dysgu sydd eu hangen arnynt i’w gwneud yn fwy cyflogadwy ac er mwyn bodloni galw’r diwydiant.

Gan fod Career Colleges yn darparu cysylltiadau agosach â diwydiant, mae hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn genedlaethol.

Sut mae cyflogwyr yn elwa?

  • Gweithwyr y dyfodol sy’n barod am waith – bydd myfyrwyr yn gorffen y rhaglen â phortffolio o sgiliau, profiad a chymwysterau wedi eu teilwra i’ch sector a’ch busnes. Mae hyn yn golygu bod llai o amser ac arian yn mynd ar recriwtio a hyfforddiant.
  • Trefniadau hyblyg i weithio o’ch cwmpas chi – Ond yn gallu sbario un diwrnod yr wythnos? Dim problem! Gallwch gynnal dosbarthiadau meistr a fideos tiwtorial yn uniongyrchol o’ch gweithle. Mae Career Colleges yn gweithio o’ch cwmpas chi; gallwch nodi faint o amser y gallwch ei roi i’r achos.

  • Ffydd mewn safonau uchel – adeiladwyd Career Colleges ar safonau rhyngwladol wedi eu hysbrydoli gan arferion gorau o bedwar ban byd.

Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig, gwrandewch ar rai o’r cyflogwyr sydd eisoes wedi ymrwymo i ymuno â Career Colleges:

Sut fyddaf yn gweithio â Choleg Gwent?

Mae’r cynllun yn canolbwyntio i raddau helaeth ar gynnig lleoliadau dysgu yn seiliedig ar waith i fyfyrwyr fel rhan o’u cyrsiau yn y sectorau digidol a gofal. Bydd Coleg Gwent yn gweithio mewn partneriaeth â rhai o gyflogwyr mwyaf yr ardal, fel chi, i sicrhau bod cyrsiau wedi eu teilwra i’w gofynion parhaus o ran gweithwyr.

Gyda diddordeb? Yna rhowch wybod i ni sut yr hoffech gymryd rhan yma.

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws