• https://www.coleggwent.ac.uk/dimrhyhwyr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Iechyd a lles

Iechyd a lles

Lles myfyrwyr

Mae diogelu lles ein myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn bwysig i ni. Mae person dynodedig ar bob campws yn gyfrifol am ddiogelu lles, ynghyd â Phennaeth Gwasanaethau Dysgu. Mae’r ddau yn sicrhau lles myfyrwyr.

Ystyr diogelu:

  • Hybu eich iechyd a’ch datblygiad
  • Sicrhau eich diogelwch a’r gofal drosoch
  • Sicrhau bod cyfleoedd gorau bywyd ar gael i chi
  • Sicrhau nad ydych yn cael eich cam-drin na’ch esgeuluso
  • Sicrhau nad oes neb yn eich bwlio nac yn aflonyddu arnoch

Mae mwy o wybodaeth yn ein Polisi Diogelu.

Sioeau hybu iechyd teithiol

Mae ein sioeau hybu iechyd teithiol yn ymweld â phob campws drwy gydol y flwyddyn, yn cynnig gostyngiadau ar ffioedd ymaelodi â champfeydd, gwirio iechyd am ddim, cyngor ynghylch gweithgareddau chwaraeon yn eich ardal ac ar ffyrdd iachus o fyw.  

Mae sefydliadau lleol a chenedlaethol yn ymweld â ni, yn cynnig cystadlaethau, samplau am ddim, cyngor a gwybodaeth iechyd fel rhoi’r gorau i smygu, bwyta’n iach, ffitrwydd ac ymarfer corff. Mae modd i chi baratoi brecwast iachus ar feiciau ‘smoothie’, cael prawf ar eich pwysedd gwaed, dysgu mwy am ffyrdd i ymlacio gan fyfyrwyr therapïau cyfannol, a llawer iawn mwy. Cewch fwy o wybodaeth wrth ymrestru.

 

Cwnsela

Mae symud o ysgol i goleg yn aml yn brofiad cymdeithasol ac addysgiadol pleserus. Rydyn ni’n gwybod, fodd bynnag, nad yw newid wastad yn hawdd ymdopi ag ef ac addasu iddo. Does dim rhaid i chi geisio ymdopi ar eich pen eich hun.

Mae ein gwasanaeth cwnsela yn cynnig amgylchedd cyfrinachol, cefnogol a diogel, lle gallwch drafod unrhyw anawsterau sy’n effeithio ar eich bywyd, fel pwysau gwaith, pryder, iselder, hunan-niweidio, diffyg hyder, problemau alcohol neu gyffuriau, problemau carwriaethol, anhwylderau bwyta, profedigaeth, neu os yw bywyd weithiau’n teimlo’n rhy anodd.

Fydd cwnselwyr ddim yn dweud wrthoch chi beth i’w wneud, ond byddan nhw’n parchu eich hawliau ac yn eich cefnogi wrth i chi wneud eich penderfyniadau eich hun. Oherwydd natur gyfrinachol cwnsela, dyw cwnselwyr ddim yn adrodd i unrhyw staff oni bai eich bod chi yn gofyn yn benodol i’r cwnselydd drafod rhywbeth penodol gyda rhywun neu rywrai o’r staff.

Cewch fwy o wybodaeth yn ystod y broses anwytho.

Gwasanaethau cefnogi gan ein partneriaid

Yn ogystal â chynnig gwasanaethau ar y campysau, mae gennym hefyd gysylltiadau cryf gyda grwpiau iechyd a sefydliadau cymorth er mwyn i ni geisio eich helpu chi i gael y gefnogaeth sydd eu hangen arnoch chi gan sefydliadau gwahanol. Pa un ai bod arnoch chi angen cyngor ariannol, cefnogaeth lles neu gymorth meddygol, gall ein timau Gwasanaethau Dysgwyr esbonio pa gymorth sydd ar gael a’ch cefnogi drwy’r broses.

 

Bwyta’n iach

Os yw’ch corff yn iach, yna bydd eich meddwl yn iach - dyna’r gred sydd wrth wraidd gwasanaethau Aramark, sy’n gyfrifol am wasanaethau lluniaeth ein campysau. Mae’r tîm yn cynnig ystod lawn o ddanteithion oer a chynnes, sydd wastad yn cynnwys opsiynau iach. Mae ganddyn nhw gynghorion ar sut i fyw’n iach yn eu Canllaw ffordd o fyw Myfyrwyr.Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws