• https://www.coleggwent.ac.uk/ionawr

I gael rhagor o wybodaeth neu ymgeisio am le ar gwrs

01495 333777

Pa gwrs sy’n addas ar fy nghyfer i?

Pa gwrs sy’n addas ar fy nghyfer i?

Gan fod cynifer o gyrsiau ar gael, gall fod yn anodd dewis. Mae’r adran hon yn egluro rhai o’r cymwysterau sydd ar gael a dylai ein Canllaw Cymwysterau eich helpu i ddarganfod y lefel gywir i chi.

Os byddwch yn dal i fod yn ansicr, bydd ein tîm Derbyniadau ar gael i’ch helpu.

 

Mynediad/Llwybr at RaddDiben rhaglenni mynediad yw galluogi pobl fyddai’n hoffi astudio ar lefel Addysg Bellach ond a adawodd yr ysgol heb y cymwysterau arferol fel y Safon Uwch. Maen nhw’n dysgu’r sgiliau sy’n angenrheidiol mewn amgylchedd AB. Mae’r cynllun cyfan o unedau wedi ei greu i sicrhau eich bod yn barod i astudio yn y brifysgol

 

Safon Uwch Safon Uwch ac UG yw’r cymwysterau traddodiadol ar gyfer disgyblion 16+ oed. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn eu hystyried yn werthfawr ac maen nhw’n canolbwyntio ar bynciau academaidd, er bod gan rai berthynas â gwaith. Gellir sefyll arholiadau UG heb sefyll rhai Lefel Uwch, neu fel rhan gyntaf cwrs Safon Uwch. Mae lefelau UG yn cael eu cwblhau yn y flwyddyn academaidd gyntaf. Yn ystod yr ail flwyddyn, gwneir arholiadau a gwaith cwrs A2, a’u hychwanegu at Safon UG, i’w gwneud yn gyfwerth â chymhwyster Safon Uwch.

 

Prentisiaethau Mae’r rhain yn ddelfrydol os ydych am gyfuno gyrfa gydag astudio. Byddwch yn ennill cymhwyster cydnabyddedig ac yn datblygu sgiliau proffesiynol, tra hefyd yn ennill cyflog gyda rhai o gwmnïau gorau Prydain. Mae rhagor o wybodaeth yn yr Adran Prentisiaethau.

 

BTECCymhwyster galwedigaethol yw BTEC, ac mae’n addas ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr. Nod cyrsiau BTEC yw ateb gofynion cyflogwyr tra hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr fynd yn eu blaenau i’r Brifysgol. Mae cymwysterau BTEC yn cael eu derbyn gan ysgolion, colegau, prifysgolion, cyflogwyr a chyrff proffesiynol yn y DU ac mewn dros 100 o wledydd ar hyd a lled y byd. Maen nhw wedi bodoli ers dros 25 mlynedd, ac maen nhw’n dal i dyfu a datblygu.

Mae cyrsiau BTEC yn defnyddio dull ymarferol o ddysgu, sy’n addas ar gyfer y byd go iawn. Fel arfer, y gwaith cwrs sy’n cael ei asesu.

 

City & GuildsMae cyflogwyr yn hoff o gymwysterau City & Guilds gan eu bod nhw’n cael eu datblygu ar y cyd gyda diwydiant. Mae cyflogwyr yn eu cydnabod a gallant fod o gymorth i gael swydd neu fynediad i gyrsiau Addysg Bellach.

 

NVQ (National Vocational Qualification)Mae modd i chi astudio at gymhwyster NVQ yn y gwaith, mewn coleg neu fel rhan o Brentisiaeth. Rydych yn dysgu tasgau ymarferol sy’n ymwneud â gwaith, i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth fydd arnoch eu hangen i gyflawni swydd yn effeithiol. Bydd asesydd cymwys yn eich arsylwi ac yn eich asesu ar y gwaith yr ydych yn ei gyflawni yn y gweithle. Byddan nhw’n asesu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth yn ogystal â’ch perfformiad.  

 

Canllaw cymwysterau

Canllaw yn unig yw’r tabl isod, ac efallai y bydd anghenion cael eich derbyn ar rai cyrsiau yn gwahaniaethu - byddwch yn gweld yr anghenion derbyn cyrsiau
penodol wrth chwilio amdanynt drwy’r chwilotwr ar y dde.

Lefel

Cymhwyster

Yn gyfwerth â

Anghenion derbyn

Lefel Mynediad

Tystysgrifau, Dyfarniadau a Diplomâu Lefel Mynediad

Ddim yn berthnasol

Dim angen cymwysterau

Lefel 1

Tystysgrifau, Dyfarniadau a Diplomâu Lefel 1

TGAU (D-G)

2 TGAU gradd D-G neu uwch

Lefel 2

Tystysgrif Lefel 2

1 TGAU (A*-C)

*4 TGAU gradd D neu uwch

(yn ddelfrydol yn cynnwys math neu Saesneg/Cymraeg) neu gymhwyster Lefel 1 perthnasol

 

Tystysgrif Estynedig Lefel 2

2 TGAU (A*-C)

 

Diploma Lefel 2

4 TGAU (A*-C)

 

Lefel 3

Safon Uwch ac UG

 

*5 TGAU gradd C neu uwch

(yn cynnwys Saesneg/Cymraeg) neu gymhwyster Lefel 2 perthnasol.

 

 

Tystysgrif Lefel 3

1 Safon UG

 

Diploma Atodol Lefel 3

1 Safon Uwch

 

Diploma Lefel 3

2 Safon Uwch

 

Diploma Estynedig Lefel 3

3 Safon Uwch

 Rhywbeth i bawb
 
Os na chewch y graddau sydd yn angenrheidiol ar gyfer eich cwrs dewisol, peidiwch â phoeni. Ar ba lefel bynnag y dechreuwch, os byddwch yn cwblhau’r cwrs, gallwch wedyn symud yn eich blaen at y lefel nesaf. Felly os na chewch y graddau angenrheidiol ar gyfer cychwyn ar gwrs Lefel 3, er enghraifft, gallwch astudio cwrs Lefel 2 un flwyddyn (e.e. ailsefyll TGAU neu Ddiploma Cyntaf) ac yna symud yn eich blaen y flwyddyn ganlynol.  


 

Share this page

Digwyddiaddau agored

Agored Cyn-gofrestrwch

Ymunwch â'n rhestr bostio

Enw
E-bost

Darllenwch ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Lawrlwytho Prosbectws

Lawrlwytho Prosbectws