Diweddariad yr Is-Bennaeth

Diweddariad yr Is-Bennaeth ar gyfer Rhieni, Gofalwyr a Dysgwyr

(o ddydd Gwener 29 Mai 2020, 15:00)

Rydym yn gobeithio i bawb fod wedi mwynhau hanner tymor mis Mai, a’r tywydd er gwaethaf y cyfyngiadau. Wrth i ni symud ymlaen o hanner tymor mis Mai, mae’n gyfle da i’ch diweddaru chi ar y gweithgaredd presennol, a beth i’w ddisgwyl yn ystod yr wythnosau a misoedd nesaf.

Er nad oes cyfarwyddyd clir, ar hyn o bryd, yn datgan pryd fydd ysgolion a cholegau yn ail-agor eto, mae trafodaeth wedi cychwyn, a byddwn yn eich diweddaru cyn gynted ag y bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Dysgu'n parhau ar-lein

Byddwn yn parhau i gynnal gweithgaredd dysgu o bell hyd at ddydd Gwener 19 Mehefin, fel rydym wedi ei wneud o’r cychwyn. I’r rhan fwyaf o’r dysgwyr, darperir yr holl weithgaredd o bell am weddill y tymor hwn.

Asesiadau

Mae staff addysgu’n gweithio’n galed i gwblhau’r penderfyniadau ynghylch asesiadau diwedd blwyddyn. Mae’n faes cymhleth, ac mae rhai cyrff dyfarnu wedi cymryd llawer o amser i gyhoeddi eu cyfarwyddyd – yn wir, mae hyn dal yn aneglur mewn rhai achosion. Wrth i ni dderbyn rhagor o wybodaeth, rydym yn diweddaru ein cyfarwyddyd, felly defnyddiwch y ddolen hon i ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf am eich cymhwyster.

Mewn rhai achosion, mae’n debyg y bydd angen i ni wahodd grwpiau targed o ddysgwyr i mewn i’r coleg i ymgymryd ag asesiad ymarferol er mwyn cwblhau eu cymwysterau. Ar hyn o bryd mae gennym grŵp tasg bach yn ystyried sut fyddem yn gwneud hyn. Ni wyddom ar hyn o bryd os/pryd y gall hyn ddigwydd, a bydd yn destun cadarnhad a chyfarwyddyd gan y llywodraeth. Os caiff ei gadarnhau, bydd yn digwydd dim ond os ydym yn hyderus fod yr holl fesurau iechyd a diogelwch ar waith er mwyn diogelu dysgwyr a staff.

Y flwyddyn academaidd nesaf

Mae gennym lawer o weithgareddau wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf. Fel dysgwr presennol, dylech ddiweddaru eich adolygiad cynnydd terfynol ar On Track erbyn 13 Mehefin. Dylai eich Tiwtoriaid Personol gysylltu â chi i drafod eich cynnydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, a diweddaru eich cofnodion cynnydd yn On Track ar ôl siarad â chi. Hoffem eich sicrhau na fyddwch o dan unrhyw anfantais o ran eich cynnydd oherwydd y sefyllfa bresennol.

Os na wyddoch beth yr hoffech ei wneud y flwyddyn nesaf, ymunwch â’n Digwyddiad Agored cyffrous ar-lein ar 23 Mehefin, lle gallwch ymweld â gwahanol rannau’r coleg i ddysgu mwy am eich opsiynau. Dilynwch ein gwefan am ragor o gyfarwyddyd ar sut i ymuno.

Os ydych yn meddwl am geisiadau UCAS gyda’r bwriad o fynychu prifysgol yn 2021, defnyddiwch y ddolen hon: https://sway.office.com/sdhNlD2EJDYlhAvC  i wylio ein tiwtorial ar-lein a dysgu pwy i gysylltu â nhw os ydych angen cyngor.

Rydym yn y broses o baratoi ar gyfer y flwyddyn nesaf, er nad ydym yn gwybod beth yn union sydd ynghlwm â hi. Rydym yn edrych ar gofrestriadau ar-lein, a bydd rhaglenni llawn amser yn cychwyn gyda rhaglen bontio uwch er mwyn ymdrin ag unrhyw gynnwys a fethwyd yn flaenorol.  Rydym hefyd yn ystyried beth fydd ynghlwm â’r tymor cyntaf, gyda’r posibilrwydd o orfod gweithredu o dan fesurau pellhau cymdeithasol – maes sy’n debygol o fod angen ystyriaeth bwysig o ran addysg gyfan am amser sylweddol.

Eich Llesiant

Mae amrywiaeth o weithgareddau llesiant y gallwch ymuno â nhw ar CG Connect, yn cynnwys gweithgareddau llesiant meddyliol a chorfforol sy’n ddigon o hwyl.

Yn olaf, gwiriwch y dudalen hon am ddiweddariadau rheolaidd. Diolch ichi am eich cefnogaeth barhaus wrth i ni gydweithio drwy’r her hon. Gallwn eich sicrhau y bydd staff y coleg yn parhau i weithio’n galed a gwneud popeth yn ein gallu i’ch cefnogi chi gyda’ch astudiaethau, er mwyn eich galluogi i adeiladu dyfodol disglair.

Nicola Gamlin
Is-Bennaeth (Cwricwlwm ac Ansawdd)