Diweddariad yr Is-Bennaeth

Diweddariad yr Is-Bennaeth ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr

Diweddariad: 26 Mai

Annwyl ddysgwr,

Mae eleni wedi bod yn flwyddyn na welwyd ei thebyg o’r blaen ac rydym yn gwybod eich bod i gyd wedi gweithio’n galed i ddal ati i ddysgu. Mae eich adborth yn dweud wrthym y byddai’n well gennych chi fod mewn dysgu wyneb yn wyneb, a dyna pam rydym ni wedi ceisio gwneud cymaint o hynny â phosib o fewn y canllawiau, wrth gadw pawb yn ddiogel.

Ar ôl y gwyliau hanner tymor, byddwch yn sylwi ar ychydig o newidiadau bychan yn y ffordd rydym yn gwneud pethau.

Diogelwch

Bydd ein system un ffordd ar y campws yn cael ei disodli gan system ‘Cadw’ch i’r Chwith’. Dylai hyn ei gwneud ychydig yn haws i symud o gwmpas y campws. Bydd angen i ni barhau gyda’n mesurau diogelwch eraill, gan gynnwys diheintio dwylo a chadw pellter o 2m y tu allan i’r dosbarth. Gofynnwn i chi weithio gyda ni i orfodi hyn a chadw pawb yn ddiogel.

Bydd angen gwisgo gorchuddion wyneb ym mhob rhan o’r coleg o hyd. Efallai bod gennych chi gerdyn eithrio coleg (dyma’r unig gardiau cydnabyddedig rydym ni’n eu derbyn yn y coleg), felly cadwch hwn yn weladwy neu gwnewch yn siŵr ei fod gennych wrth law.

Paratoi at flwyddyn nesaf

Dysgwyr Newydd – Ar CG Connect, fe welwch deilsen ‘Ymgeiswyr Newydd’ i’ch helpu i baratoi at flwyddyn nesaf. Yn fuan, bydd yna e-lyfr ac adnoddau ar gael i’ch helpu i baratoi a chynllunio ar gyfer flwyddyn nesaf. Byddwn yn cysylltu’n fuan gyda manylion am y broses gofrestru a beth i’w wneud nesaf.

Dysgwyr presennol – Ar CG Connect fe welwch adnodd defnyddiol i’n helpu ni i gefnogi eich cynnydd. Yno, mae yna gwestiynau ac adnoddau i’ch helpu i wneud dewisiadau a chynllunio ar gyfer eich dyfodol. Rydym ni’n meddwl y bydd yn ddefnyddiol iawn i chi. Gallwch gael mynediad at yr adnodd trwy’r deilsen ‘Cyrchu eich Cyfrif’ neu trwy’r ddolen hon: https://go.mydaycloud.com/pages/progression-review

Gobeithio y bydd llawer ohonoch yn dychwelyd i’r coleg flwyddyn nesaf. Rhwng diwedd mis Gorffennaf a dechrau mis Awst, byddwn yn anfon manylion atoch am sut i ailgofrestru a beth yw’r broses ar gyfer dod yn ôl i’r coleg y flwyddyn nesaf. Cadwch lygad allan am negeseuon ar eich ap CG Connect ac yn eich cyfrif e-bost coleg.

Asesiadau Parhaus

Bydd mwy o asesiadau’n cael eu cynnal ar ôl hanner tymor wrth i ni symud tuag at ddiwedd y flwyddyn academaidd. Gan fod yn rhaid i ddrysau a ffenestri aros ar agor, gofynnwn yn garedig i chi gadw sŵn mor isel â phosibl mewn coridorau er mwyn peidio â tharfu ar ddysgwyr eraill sy’n gwneud asesiadau.

Graddau diwedd blwyddyn

Rydym wrthi’n cwblhau graddau diwedd blwyddyn er y bydd y broses yn amrywio yn dibynnu ar y cymhwyster rydych chi’n ei astudio. Ar gyfer nifer o gymwysterau, bydd myfyrwyr yn gwybod eu canlyniadau dros dro erbyn dechrau mis Gorffennaf. Yn achos cymwysterau eraill, efallai byddwn angen parhau ag asesiadau ymarferol neu leoliadau gwaith am hirach.

Bydd eich athrawon eisoes yn gweithio gyda chi i wneud yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r broses. Pan fyddwch yn cael eich canlyniadau byddwch hefyd yn cael manylion am y camau nesaf a’r broses apelio.

Profion Llif Unffordd

Mae’r rhain ar gael i’r holl staff a dysgwyr. Os oes gennych ddiddordeb, cliciwch ar y deilsen ‘Prawf Llif Unffordd’ ar CG Connect neu anfonwch e-bost i LateralFlowTest@coleggwent.ac.uk a bydd rhywun yn cysylltu â chi.

Ymgyrch i Frechu Pobl Ifanc

Cyn bo hir bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal ymgyrch i annog pobl 18-29 oed i gael eu brechiad pan gânt eu gwahodd. Rydym yn cefnogi’r ymgyrch hon fel rhan o’n cynlluniau i gadw pawb yn ddiogel. Cadwch lygad ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am ragor o wybodaeth.

Yn olaf….

Diolch am ein helpu i gadw pawb yn ddiogel eleni wrth ddal ati i ddysgu. Rydym yn gwybod nad yw wedi bod yn hawdd, ac mae angen i ni gadw ein mesurau diogelwch ar waith am ychydig eto.  Gobeithio, y gallwn edrych ymlaen at lai o gyfyngiadau flwyddyn nesaf.

Rwy’n gobeithio gweld llawer ohonoch chi ar y campws y flwyddyn nesaf a phob lwc i’r rheiny ohonoch sy’n symud ymlaen i swyddi neu i’r brifysgol.

Dymuniadau gorau,

Nicola Gamlin 
Is-bennaeth (Cwricwlwm ac Ansawdd) 

Parth Dysgu Torfaen/Brynbuga

 • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Sian.Hughes@coleggwent.ac.uk
 • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Hannah.Wiliams@coleggwent.ac.uk
 • Cydlynydd Ysbrydoli: Samual.Mills@coleggwent.ac.uk

Campws Casnewydd

 • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: June.Bridgman@coleggwent.ac.uk
 • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Lindsey.Casa@coleggwent.ac.uk
 • Cydlynydd Ysbrydoli: Ryan.Chard@coleggwent.ac.uk

Campws Crosskeys

 • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: William.Mason@coleggwent.ac.uk
 • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Owen.Hawkins@coleggwent.ac.uk
 • Cydlynydd Ysbrydoli: Meri.Peebles@coleggwent.ac.uk

Parth Dysgu Blaenau Gwent 

 • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Natasha.Hodgson@coleggwent.ac.uk
 • Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau Dysgwyr: Gaynor.Pinney@coleggwent.ac.uk
 • Cydlynydd Inspire: LauraMay.Aylett@coleggwent.ac.uk

Newyddion da – hepgorwyd y ffi weinyddol (£10 ar gyfer cyrsiau llawn amser) ynghyd â’r ffi pas bws tymhorol ar gyfer y flwyddyn academaidd hon 2020-21. Mae hyn yn golygu, os gwnaethoch chi dalu’r ffi weinyddol neu brynu pas bws yn nhymor 1 a 2, rydych nawr yn gymwys i gael ad-daliad. Bydd manylion llawn am sut i hawlio ad-daliad ar gael ar CG Connect yn yr wythnosau nesaf. Mae’n debygol y bydd y broses ar gyfer adennill y ffioedd hyn yn dechrau ar ôl y Pasg. Os oedd gennych bas bws ar gyfer Tymor 1 neu Dymor 2, bydd pas bws ar gyfer Tymor 3 yn cael ei anfon i’ch cyfeiriad cartref yn rhad ac am ddim.

Byddwn yn cynnig cyfleusterau profi ar ôl gwyliau’r Pasg. Bydd angen i chi ymrwymo i wneud prawf gartref ddwywaith yr wythnos. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch LateralFlowTest@coleggwent.ac.uk i fynegi eich diddordeb a byddant yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i’ch helpu chi i benderfynu a hoffech chi gofrestru i gymryd rhan.

Rydym yn gweithio ar hyn ar hyn o bryd, i wneud yn siŵr fod popeth yn ddiogel i chi ddychwelyd i’ch lleoliad gwaith. Bydd eich Tiwtor Personol yn cadarnhau’r manylion pan fyddwch yn dychwelyd i’r coleg ar ôl y Pasg.

Na, nid yw’n rhy hwyr a gallwch fynd ati i wneud cais o hyd gan ddefnyddio’r deilsen ar yr ap CG Connect.

Yn ogystal, gallwch drefnu i ddefnyddio cyfrifiadur yn un o lyfrgelloedd y coleg. Defnyddiwch y deilsen archebu ar eich ap CG Connect i drefnu eich slot.

Mae gennym ystod eang o gefnogaeth ar gael, o gymorth gan y tîm Ysbrydoli, i wasanaethau cwnsela a hyfforddwyr personol. Mae gennym hefyd ein hap Togetherall sy’n darparu adnoddau a chefnogaeth ar draws ystod o feysydd. Mae hyn i gyd ar gael trwy eich ap CG Connect, neu cysylltwch â’ch Tiwtor Personol neu’r Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr ar y campws i gael mwy o wybodaeth.

Bydd. Gallwch brynu bwyd a diod yn yr un ffordd â chyn y Nadolig. Bydd angen i chi gadw pellter o 2m, i’n helpu ni i gyd i gadw’n ddiogel.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais ac wedi derbyn eich cynnig, dylech fod wedi cael dolen i gofrestru ar gyfer ein ap CG Connect.  Adnodd ar-lein yw hwn sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer ymuno â’r coleg ym mis Medi.  Os nad ydych wedi cofrestru, rydym yn eich annog i wneud hynny, ond cysylltwch â ni ar admissions@coleggwent.ac.uk os ydych yn profi unrhyw broblemau.

Wrth gwrs. Dyma restr ddefnyddiol o gysylltiadau ar eich cyfer chi:

Ymholiadau am Gyrsiau ac Ymholiadau Cyffredinol
helo@coleggwent.ac.uk

Ymholiadau am Geisiadau
admissions@coleggwent.ac.uk

Financesupport@coleggwent.ac.uk

Diweddariadau gan y cyrff dyfarnu

Bydd y ffordd y bydd eich cymwysterau’n cael eu dyfarnu yn dibynnu ar y cymhwyster rydych chi’n astudio. Rydyn ni wedi nodi’r hyn rydyn ni’n ei wybod hyd yn hyn yn yr adrannau isod.

Bydd y rhain yn cael eu hasesu yn seiliedig ar farn eich athrawon.

Mae eich athro yn datblygu Cynllun Asesu o dan arweiniad CBAC a fydd yn penderfynu pa asesiadau a fydd yn cyfrif tuag at eich Gradd wedi’i Phennu gan y Ganolfan (CDG) dros dro. Bydd y Cynllun Asesu hwn yn cael ei rannu gyda chi yn y man.

Rydym yn cynllunio i’ch athrawon roi eich Graddau wedi’u Pennu gan y Ganolfan dros dro i chi ar 14 Mehefin 2021. Bydd hyn yn rhoi ffenestr o bythefnos i wneud unrhyw wiriadau gyda chi cyn i ni roi eich Graddau wedi’u Pennu gan y Ganolfan terfynol i CBAC.

Bydd prosesau cymedroli yn cael eu cynnwys ar bwyntiau amrywiol. Mae’n bwysig felly nodi na fydd eich graddau yn derfynol nes eu bod yn cael eu cyhoeddi ar y Diwrnod Canlyniadau. Bydd y canlyniadau’n UG/Safon Uwch yn cael eu cyhoeddi ar 10 Awst a chanlyniadau TGAU ar 12 Awst.

Rhagor o wybodaeth gan Cymwysterau Cymru

Os ydych chi’n astudio cymhwyster sy’n debyg i TGAU, UG neu Safon Uwch, yna byddwch chi’n gymwys i gael Gradd a Aseswyd gan yr Athro.

Bydd eich athro yn llunio barn wybodus ar eich gradd gan ddefnyddio amrywiaeth o dystiolaeth, megis cyflawni tasgau neu asesiadau sydd eisoes wedi’u cwblhau. Bydd Graddau a Aseswyd gan Athrawon yn destun prosesau sicrhau ansawdd yn y coleg a chan y corff dyfarnu cyn i chi gael eich canlyniad.

Disgwyliwn y bydd Diwrnodau Canlyniadau yn unol â chanlyniadau TGAU, UG a Safon Uwch (gweler uchod).

Rhagor o wybodaeth gan Pearson

Ar gyfer y cymwysterau hyn, mae angen i chi gael eich asesu ar sgiliau ymarferol fel y gallwch gyflawni eich tystysgrif a symud ymlaen i’r gweithle.

Mae asesiadau ar gyfer y mathau hyn o gymwysterau wedi bod yn parhau lle bo hynny’n bosibl, er y gellir cynnal eich asesiad mewn amgylchiadau ychydig yn wahanol i’r arfer. Er enghraifft, efallai eich bod wedi cael asesiadau o bell, asesiadau wedi’u haddasu, neu efallai eich bod wedi bod yn dod i’r coleg dros yr wythnosau diwethaf.

Efallai nad oedd posib parhau â’ch asesiadau ers y Nadolig, ac os felly mae’r rhain wedi’u gohirio nes y gallwch ddod yn ôl i’r coleg.

Byddwn yn blaenoriaethu’r rhain cyn gynted ag y gallwn ddod â chi yn ôl i’r coleg.

Nid ydym wedi cael diweddariad hyd yn hyn gan y corff dyfarnu. Felly, rydym yn gweithio ar y sail nad oes yna ostyngiad yng nghynnwys na gwerth credyd eich cwrs, ac eleni ni fydd yna unrhyw ddarpariaeth ar gyfer cyhoeddi unrhyw raddau asesu amcangyfrifedig/cyfrifedig.

Fodd bynnag, caniateir i bob Coleg, fel y bo’n briodol ac yn bosib, addasu a lleihau rhai asesiadau ffurfiol, a bydd tîm eich cwrs yn gallu egluro beth mae hyn yn ei olygu i’ch rhaglen benodol. Gallwn hefyd fod yn eithaf hyblyg gyda dyddiadau cyflwyno rhai aseiniadau yn ôl y gofyn. Rydym yn cael ein hannog i hysbysu ein Hasiantaeth Sicrhau Ansawdd (AVA), am unrhyw ‘amgylchiadau esgusodol’ a allai fod yn berthnasol o ran unrhyw unigolyn neu grŵp penodol o ddysgwyr, ac mae eich staff addysgu yn edrych ar hyn ar eich rhan. Byddwn yn eich hysbysu os ydym yn cael diweddariadau pellach.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn https://www.accesstohe.ac.uk/contact-us/faqs/coronavirus-(covid-19).

Mae asesiadau ar gyfer y mathau hyn o gymwysterau wedi bod yn parhau dros yr wythnosau diwethaf, felly efallai eich bod wedi bod yn cwblhau’r rhain eisoes. Efallai eich bod wedi dod i’r coleg i sefyll arholiadau, wedi cwblhau arholiadau ar-lein neu efallai eich bod yn parhau â gwaith cwrs gartref. Mewn rhai achosion, efallai bydd Graddau a Aseswyd gan Athrawon yn bosib. Bydd eich Tiwtor Personol yn rhoi gwybod i chi sut bydd y cymwysterau hyn yn cael eu dyfarnu.

Parth Dysgu Torfaen/Brynbuga

Pennaeth Gwasanaethau DysgwyrSian.Hughes@coleggwent.ac.uk

Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau DysgwyrHannah.Wiliams@coleggwent.ac.uk

Cydlynydd YsbrydoliSamuel.Mills@coleggwent.ac.uk

Campws Casnewydd

Pennaeth Gwasanaethau DysgwyrJune.Bridgman@coleggwent.ac.uk

Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau DysgwyrLindsey.Casa@coleggwent.ac.uk

Cydlynydd YsbrydoliRyan.Chard@coleggwent.ac.uk

Campws Crosskeys

Pennaeth Gwasanaethau DysgwyrWilliam.Mason@coleggwent.ac.uk

Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau DysgwrOwen.Hawkins@coleggwent.ac.uk

Cydlynydd YsbrydoliMeri.Peebles@coleggwent.ac.uk

Parth Dysgu Blaenau Gwent 

Pennaeth Gwasanaethau DysgwyrNatasha.Hodgson@coleggwent.ac.uk

Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaethau DysgwyrGaynor.Pinney@coleggwent.ac.uk

Cydlynydd InspireLauraMay.Aylett@coleggwent.ac.uk