Diweddariad yr Is-Bennaeth

Diweddariad yr Is-Bennaeth ar gyfer Dysgwyr, Ymgeiswyr, Rhieni a Gofalwyr

Diweddariad: Dydd Mawrth 1 Medi

Rydym yn hynod falch o fod yn dychwelyd i’r coleg y mis Medi hwn i gynnig ein profiad dysgwyr llawn o safon i chi, gan ddilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 31 Gorffennaf.

Rydym wedi llwyddo i agor ein drysau yn ddiogel drwy gydol yr haf i helpu cannoedd o’n dysgwyr cyfredol a’r rhai sy’n symud ymlaen, i gwblhau asesiadau, yn ogystal â chroesawu rhai o’n dysgwyr newydd i gael cipolwg ar y coleg.  O fis Medi byddwn yn agor ein drysau i bob un ohonoch, yn ddysgwyr newydd a chyfredol, i astudio gyda ni wyneb yn wyneb, ac rydym ar bigau i’ch gweld chi i gyd.

Eich cais ac ymgofrestru.

Os gwnaethoch astudio gyda ni y llynedd, ac rydych yn symud ymlaen gyda’r un pwnc, dylai rhywun fod wedi cysylltu â chi er mwyn ymgofrestru ar-lein.  Gwyddom fod rhai ohonoch wedi cael problemau gyda hyn.  Peidiwch â phoeni -bydd eich lle ar gael.  Cysylltwch â ni drwy e-bostio onlineenrolment@coleggwent.ac.uk neu ffonio 01495 333010, a byddwn yn eich ymgofrestru chi dros y ffôn neu’n trefnu i chi ddod i’r coleg ac ymgofrestru.

Ddim wedi gwneud cais eto?  Peidiwch â phoeni, nid yw’n rhy hwyr!
Mae gennym lefydd ar gael ar nifer o’n cyrsiau o hyd, felly ymgeisiwch ar-lein nawr, neu e-bostiwch ni drwy helo@coleggwent.ac.uk i gael help gyda chyngor ar gwrs.

Eich wythnos gyntaf ar y campws

Mae’r rhan fwyaf o’n cyrsiau llawn amser yn cychwyn ar yr wythnos yn cychwyn ar 7 Medi, neu 14 Medi.  Byddwch angen mynd ar ap CG Connect a chlicio ar eich teilsen amserlen i wybod pa ddiwrnod y cynhelir eich gwers gyntaf yr wythnos honno, a faint o’r gloch.  Ddim wedi lawrlwytho’r ap bellach?  Gallwch wneud hyn yn rhwydd drwy eich app store, ond os ydych yn cael problemau, cysylltwch â service.desk@coleggwent.ac.uk a byddwn yn barod i’ch helpu chi.

Eich diogelwch a llesiant

Rydym wedi rhoi llawer o fesurau ar waith i sicrhau bod pawb yn ddiogel ar y campws:

  • Rydym yn gweithredu mesurau ymbellhau cymdeithasol ar draws y coleg, ac yn sefydlu grwpiau cyswllt i leihau’r cyswllt rhwng pobl
  • Y tu hwnt i’ch ystafelloedd dosbarth, bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb o hyn ymlaen. Dewch â gorchudd wyneb gyda chi pan ydych yn dod i’r coleg os gwelwch yn dda. Os hoffech gymorth ynghylch sut i greu gorchudd wyneb, defnyddiwch y ddolen hon: https://gov.wales/how-make-3-layer-face-covering. Peidiwch â phoeni os ydych wedi’ch eithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb neu os ydych angen un – dim ond siarad gyda’ch Tiwtor Personol wrth gyrraedd y coleg sydd angen ei wneud.
  • Rydym yn annog pobl i olchi dwylo’n fwy rheolaidd a gwella hylendid, ac rydym yn darparu diheintydd dwylo a chadachau gwrthfacterol ym mhob dosbarth.
  • Rydym hefyd wedi gwella mesurau glanhau ar draws y coleg

Eich cwrs

Rydym yn gwybod mai’r ffordd orau i ddysgu yw bod yn y coleg gyda’ch athrawon a’ch ffrindiau, a dyma pam ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i wella’r amser ar y campws ar gyfer pob dysgwr llawn amser.

Noder, bydd dysgu llawn amser yn cychwyn rhwng yr wythnos yn cychwyn ar 7 Medi, neu 14 Medi.  Gwiriwch eich amserlen drwy ap CG Connect i baratoi ar gyfer eich gwers gyntaf.

Yn ystod eich wythnos gyntaf, bydd eich tiwtoriaid yn trafod eich amserlen gyda chi, ac yn egluro sut y bydd eich cwrs yn cael ei ddarparu ar gyfer y tymor cyntaf, fel eich bod chi’n gwybod beth sydd o’ch blaen.  I rai ohonoch, efallai bydd hyn yn cynnwys dysgu ar-lein yn rhannol, ond eglurir hyn yn llawn gan eich athrawon.

Beth bynnag y dewiswch ei astudio gyda ni, byddwn yn gweithio’n galed i sicrhau eich bod yn cael profiad dysgu gwych.  Edrychwn ymlaen at eich croesawu ar ein campws yn ystod y bythefnos nesaf.

Nicola Gamlin 
Is-bennaeth (Cwricwlwm ac Ansawdd) 

Cwestiynau Cyffredin

Ddim o gwbl.  Rydym yn dal i groesawu ceisiadau ar gyfer ein holl gyrsiau, felly defnyddiwch y tab ‘Ymgeisiwch Nawr‘ ar frig ein gwefan (www.coleggwent.ac.uk) a bydd aelod o’n tîm Gwasanaethau Cwsmer cyfeillgar yn cysylltu â chi.  Os ydych yn ansicr pa gwrs i’w ddewis, neu os ydych eisiau cyngor, anfonwch e-bost atom yn uniongyrchol at helo@coleggwent.ac.uk.

Byddwn yn cysylltu â chi yn fuan i roi gwybod i chi sut i ymrestru.  Os ydych yn newydd i’r coleg, byddwn yn eich gwahodd i gael taith o amgylch fel rhan o’r broses ymrestru.  Os ydych wedi astudio gyda ni o’r blaen, byddwn yn cysylltu â chi i ymrestru ar-lein, felly ni fydd angen i chi ddod i mewn tan i’ch gwersi ddechrau.  Mae ein cyfnod ymrestru yn dechrau o gwmpas 18 Awst, felly cewch eich ymrestru ryw bryd ar ôl hyn.

Peidiwch â phoeni.  Cysylltwch â ni, a rhowch wybod inni.  Byddwn wedyn yn medru cynnig apwyntiad newydd i chi.

Byddwn yn eich ymrestru ac yn sicrhau eich bod yn derbyn yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau ar eich cwrs.  Byddwn yn mynd â chi o amgylch y coleg mewn ffordd ddiogel sy’n cadw at yr holl brotocolau diogelwch a byddwn yn sicrhau eich bod yn cwrdd â rhai o’ch athrawon, fel eich bod yn gyfarwydd â’r coleg cyn i chi ddechrau.  Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi pryd fydd eich diwrnod cyntaf o addysgu yn dechrau.

Os ydych eisoes wedi gwneud cais ac wedi derbyn eich cynnig, dylech fod wedi cael dolen i gofrestru ar gyfer ein ap CG Connect.  Adnodd ar-lein yw hwn sydd wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer ymuno â’r coleg ym mis Medi.  Os nad ydych wedi cofrestru, rydym yn eich annog i wneud hynny, ond cysylltwch â ni ar admissions@coleggwent.ac.uk os ydych yn profi unrhyw broblemau.

Byddwch.  Bydd yr holl gyrsiau AB llawn amser yn cael eu cynnal yn ôl yr amserlen erbyn 14 Medi ar yr hwyraf.   Byddwn yn cymryd i ystyriaeth ganllawiau Llywodraeth Cymru wrth gyflwyno cyrsiau.  Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod pawb yn ddiogel ac yn parhau i ddysgu.

Ein nod yw cael cymaint o ddarpariaeth wyneb yn wyneb ag sy’n bosibl ac rydym yn gweithio ar ffyrdd o sicrhau bod hyn yn digwydd yn ddiogel o fewn canllawiau Llywodraeth Cymru.  Efallai y bydd angen i rywfaint o’r ddarpariaeth fod ar-lein ac efallai y bydd angen cyfeirio rhai (y tu allan i’r ystafell ddosbarth).  Rydym yn cynllunio ar hyn o bryd er mwyn sicrhau, beth bynnag fo’r sefyllfa, ein bod yn barod amdani a byddwch yn cael y profiad gorau posibl yma yn y coleg.

Rydym wedi rhoi pob mathau o fesurau ar waith i wneud yn siŵr bod pawb yn aros mor ddiogel â phosibl ac rydym yn glynu wrth holl brotocolau Llywodraeth Cymru.  Mae hyn yn cynnwys cyfleusterau hylendid ychwanegol, mesurau diogelwch capasiti ystafelloedd, dangosyddion pellhau cymdeithasol a systemau un ffordd.  Rydym yn gweithio’n agos gyda phawb i wneud yn siŵr y rhoddir ystyriaeth lawn i sicrhau y bydd pawb yn ddiogel.  Byddwch yn dysgu mwy am y rhain fel rhan o’ch cyfnod cynefino.

Wrth gwrs. Dyma restr ddefnyddiol o gysylltiadau ar eich cyfer chi:

Ymholiadau am Gyrsiau ac Ymholiadau Cyffredinol
helo@coleggwent.ac.uk

Ymholiadau am Geisiadau
admissions@coleggwent.ac.uk

Financesupport@coleggwent.ac.uk