Cwestiynau Cyffredin am Parth Dysgu Torfaen

Rydym wedi cael nifer o gwestiynau ynglŷn â Pharth Dysgu Torfaen. Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru yn aml ac ychwanegir ati yn gyson, felly cofiwch ei gwirio am ragor o ddiweddariadau.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Nid yw’n rhy hwyr i ymgeisio. Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ar gyfer yr holl gyrsiau, a gallwch ymgeisio ar-lein yn www.coleggwent.ac.uk/cy/apply-now.

Wrth gwblhau’r ffurflen gais ar-lein gofynnir i chi ddarparu eich graddau disgwyliedig. Yn sgil y newidiadau i arholiadau a chanlyniadau arholiadau eleni, ni all ysgolion gyhoeddi graddau disgwyliedig, felly os nad ydych yn ymwybodol o’ch graddau, nodwch y graddau targed rydych wedi bod yn gweithio tuag atynt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen help gyda’ch cais, cysylltwch â’n tîm recriwtio myfyrwyr cyfeillgar yn hello@coleggwent.ac.uk.

I bawb, ac eithrio Dysgwyr presennol Blwyddyn 12 Torfaen, byddwn yn anfon llythyr cynnig amodol i chi ar ôl ymgeisio, fydd yn nodi’r cymwysterau y byddwch eu hangen er mwyn cofrestru ar y cwrs o’ch dewis, yn seiliedig ar eich graddau disgwyliedig. Byddwch angen cysylltu â ni petaech yn derbyn eich cynnig cyn gynted â phosib, gan fod llefydd ar ein cyrsiau’n llenwi’n gyflym!

Yna, ar ddechrau mis Gorffennaf, byddwch yn derbyn llythyr gennym yn cynnwys amser a dyddiad i ddod i gofrestru ar gyfer 20/21.

Yn y cyfamser, gallwch ymuno ag un o’n digwyddiadau agored ar-lein i ddysgu mwy am fywyd yn y coleg, cwrdd â thiwtoriaid cwrs a dysgu am eich cwrs. Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad agored ar-lein nawr.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr holl gyrsiau sydd ar gael ym Mharth Dysgu Torfaen ar ein gwefan neu drwy ymuno â’n digwyddiad agored ar-lein nesaf. Gallwch hefyd gysylltu â’n tîm cyfeillgar drwy e-bostio hello@coleggwent.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynnau.  Rydym yn hapus i helpu bob amser!

Mae ein campysau yn parhau ar gau oherwydd cyfyngiadau’r llywodraeth, ac ni fydd y digwyddiadau agored roeddem wedi’u trefnu yn cael eu cynnal, ond rydym yn derbyn cofrestriadau ar gyfer ein digwyddiad agored ar-lein i chi yn hytrach, lle byddwch yn gallu:

 • Archwilio ein campysau
 • Darganfod ein cyrsiau
 • Profi bywyd myfyriwr
 • Ymgeisiwch ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad agored ar-lein nawr i gychwyn archwilio eich opsiynau ym Mharth Dysgu Torfaen.

Ar hyn o bryd rwyf ym Mlwyddyn 12. Beth mae Parth Dysgu Torfaen yn ei olygu i mi?

Rydym wrth ein bodd y byddwch yn ymuno â ni ym Mharth Dysgu Torfaen. Byddwch eisoes wedi derbyn eich cynnig cwrs amodol, ac ar ddechrau mis Gorffennaf, byddwch yn derbyn llythyr gennym yn cynnwys amser a dyddiad i ddod i gofrestru ar gyfer 20/21.

Bydd holl ddysgwyr presennol Blwyddyn 12 yn Nhorfaen yn parhau â’u cyfuniad o gyrsiau Safon Uwch a chyrsiau BTEC ym Mlwyddyn 13 ym Mharth Dysgu Torfaen ond yn y dyfodol, ni fydd y cyfuniad hwn ar gael a bydd dysgwyr angen dewis o fatrics y cwricwlwm safonol.

Pryd fydd Parth Dysgu Torfaen yn Agor?

Mae Parth Dysgu Torfaen yn parhau i wneud cynnydd da, ond oherwydd yr ansicrwydd ynghylch COVID-19 a mesurau pellhau cymdeithasol, ni allwn fod yn sicr y bydd yn barod i agor fel y trefnwyd ym mis Medi.

I roi sicrwydd llawn i’n myfyrwyr a staff, bydd y tymor mis Medi yn cychwyn yn ein campws Pont-y-pŵl ar agor, fel mesur dros dro, hyd nes y bydd Parth Dysgu Torfaen wedi’i gwblhau ac yn barod i ddechrau addysgu. Bydd hyn yn sicrhau bod pawb yn cychwyn y flwyddyn academaidd ar sylfaen dda, ac yn sicrhau hefyd bod dysgu’n parhau. Pan fydd Parth Dysgu Torfaen yn barod i agor, byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i symud yn esmwyth i’r campws newydd, gyda’r holl gymorth hanfodol ar hyd y ffordd.

Pan fydd campws Parth  Ddysgu Torfaen yn barod i agor, bydd campws Pont-y-pŵl yn cau, a bydd holl ddysgwyr Pont-y-pŵl yn symud i Barth Dysgu Torfaen.

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Mae’r dewis yn eang ar gael ym Mharth Dysgu Torfaen – gallwch ddewis o 26 o bynciau Safon Uwch yn amrywio o’r Gwyddorau i Fathemateg, Saesneg, Sbaeneg, y Gyfraith, TGCh a Ffotograffiaeth.

Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer yr holl gyrsiau, a gallwch ymgeisio ar-lein nawr yn www.coleggwent.ac.uk/apply-now.

Bydd Parth Dysgu Torfaen yn drydydd campws Coleg Gwent i gynnig cyrsiau Safonau Uwch. Fel y cyfryw, bydd yn cael ei reoli yn yr un modd â holl ddarpariaeth cyrsiau Safon Uwch yn Coleg Gwent, gan rannu’r arbenigedd a’r safonau ansawdd yr ydym wedi gweithio mor galed i’w cyflawni.

Roedd ein cyfradd lwyddo yn wych yn Awst 2019, sef 98.5 y cant, gan ein sgorio’n uwch na chymharydd Cymru a’r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, gyda chyfradd lwyddo o 100% mewn 26 pwnc.

Mae rhywbeth at ddant pawb ym Mharth Dysgu Torfaen, gyda 16 o gyrsiau galwedigaethol ar gael, yn amrywio o Astudiaethau Busnes i Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer yr holl gyrsiau, a gallwch ymgeisio ar-lein nawr yn www.coleggwent.ac.uk/apply-now.

Teithio a Thrafnidiaeth

Gyda’i leoliad canolog arbennig yng Nghwmbrân ger Morrisons, a chysylltiadau gwych i drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch deithio i Barth Dysgu Torfaen ar fws neu drên, gyda phrisiau gostyngol ar gael.

Yn ogystal, mae cyrraedd ein Campws Pont-y-pŵl yn rhwydd, gyda gostyngiadau ar deithiau trafnidiaeth gyhoeddus, a digon o lefydd parcio am ddim ar gael ar y safle.

Fy Ngherdyn Teithio 16-21: Cynllun teithio am bris gostyngol i bobl 16-21 oed sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n rhaid i chi gael Fy Ngherdyn Teithio i sicrhau bod eich cerdyn bws Coleg Gwent yn ddilys.
Gwnewch gais yn fyngherdynteithio.llyw.cymru neu ffoniwch 0300 200 22 33

Tocyn Rheilffordd 16-25: Gall unrhyw un sydd rhwng 16 a 25 oed, yn ogystal â myfyrwyr mewn astudiaeth lawn amser, wneud cais am Docyn Rheilffordd 16-25. Cewch 1/3 oddi ar brisiau teithiau!
Gwnewch gais yn www.16-25railcard.co.uk  neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01495 333777 a gofynnwch am gael siarad â’r tîm Recriwtio Myfyrwyr.

Bydd dysgwyr yn cael cerdyn bws newydd pan fyddwn yn symud i Barth Dysgu Torfaen ym mis Medi.

Os yw dyddiad agor Parth Dysgu Torfaen yn cael ei symud ymlaen, mae’r coleg yn edrych ar opsiynau teithio i gael dysgwyr yn ôl ac ymlaen o gampws Pont-y-pŵl yn ystod y cyfnod dros dro. Ni fydd hyn yn costio dim mwy i’r dysgwyr na’r hyn y byddent yn ei dalu fel arfer.

I unigolion dros 19 oed, y gost yw £40 y tymor oni bai eich bod yn gymwys am grant gan Gynulliad Cymru yn ogystal â Chronfa Ariannol Wrth Gefn. Os ydych yn 16-18 oed, mae angen i chi wneud cais i’ch cyngor lleol (ac eithrio dysgwyr yn Sir Fynwy a fydd angen gwneud cais yn uniongyrchol atom ni yn Coleg Gwent).

Os yw dyddiad agor Parth Dysgu Torfaen yn cael ei symud ymlaen, mae’r coleg yn edrych ar opsiynau teithio i gael dysgwyr yn ôl ac ymlaen o gampws Pont-y-pŵl yn ystod y cyfnod dros dro. Ni fydd hyn yn costio dim mwy i’r dysgwyr na’r hyn y byddent yn ei dalu fel arfer.

Bydd y tocyn teithio yn gweithio yn yr un modd ag y mae nawr.

Cymorth Ariannol

Yn dibynnu ar eich oed a’ch sefyllfa ariannol, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn mwy o gymorth nag y credwch.

Gallwch fod yn gymwys i dderbyn y cyllid canlynol:

 • Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)
 • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC)
 • Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF)
 • Ymddiriedolaeth Goffa David Davies
 • Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) Cymru
 • Gwobr Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog

Manylion llawn ar www.coleggwent.ac.uk/cyllid.

Cyffredinol

Gwerthfawrogwn y gall y newidiadau hyn achosi poen a phryder felly rydym eisiau gweithio gyda chi i’ch helpu chi i ddeall eich opsiynau ac adleoli yn hyderus i ganolfan newydd i barhau â’ch astudiaethau yn y dyfodol yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf. Bydd Parth Dysgu Torfaen â chyfarpar da ac wedi ei leoli’n gyfleus, gan ddod â chyfleusterau gwell i chi a’ch helpu i fanteisio’n llawn ar eich amser yn astudio gyda ni.

Os nad ydych yn cyflawni’r graddau sy’n ofynnol ar gyfer eich cwrs dewisol, dewch i’ch sesiwn ymrestru yn ôl y bwriad a rhowch wybod i aelod o staff. Bydd ein tîm Cefnogi Dysgwyr yn gallu’ch helpu a chynnig cwrs arall i chi i gefnogi’ch nodau gyrfa.

Pennaeth Coleg Gwent yw Guy Lacey, ac ef sy’n gyfrifol am y Coleg cyfan. Mae strwythur Rheolaeth y Coleg yn wahanol i Ysgolion. Yn ogystal, bydd gennym dîm rheoli ymroddedig wedi’i leoli ar eich Campws i ofalu am ein dysgwyr sy’n astudio yno. Mae staff yn cynnwys:

 • Pennaeth Astudiaethau Academaidd: Patrick Seale
 • Pennaeth Astudiaethau Galwedigaethol: Maria Johnson
 • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Siân Hughes

Os oes gennych ragor gwestiynau, cysylltwch â ni drwy

hello@coleggwent.ac.uk