Cwestiynau Cyffredin am Parth Dysgu Torfaen

Rydym wedi cael nifer o gwestiynau ynglŷn â Pharth Dysgu Torfaen. Bydd y rhestr hon yn cael ei diweddaru yn aml ac ychwanegir ati yn gyson, felly cofiwch ei gwirio am ragor o ddiweddariadau.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Nid yw’n rhy hwyr i ymgeisio. Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd ar gyfer yr holl gyrsiau, a gallwch ymgeisio ar-lein yn www.coleggwent.ac.uk/cy/apply-now.

Wrth gwblhau’r ffurflen gais ar-lein gofynnir i chi ddarparu eich graddau disgwyliedig. Yn sgil y newidiadau i arholiadau a chanlyniadau arholiadau eleni, ni all ysgolion gyhoeddi graddau disgwyliedig, felly os nad ydych yn ymwybodol o’ch graddau, nodwch y graddau targed rydych wedi bod yn gweithio tuag atynt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen help gyda’ch cais, cysylltwch â’n tîm recriwtio myfyrwyr cyfeillgar yn helo@coleggwent.ac.uk.

I bawb, ac eithrio Dysgwyr presennol Blwyddyn 12 Torfaen, byddwn yn anfon llythyr cynnig amodol i chi ar ôl ymgeisio, fydd yn nodi’r cymwysterau y byddwch eu hangen er mwyn cofrestru ar y cwrs o’ch dewis, yn seiliedig ar eich graddau disgwyliedig. Byddwch angen cysylltu â ni petaech yn derbyn eich cynnig cyn gynted â phosib, gan fod llefydd ar ein cyrsiau’n llenwi’n gyflym!

Yna, ar ddechrau mis Gorffennaf, byddwch yn derbyn llythyr gennym yn cynnwys amser a dyddiad i ddod i gofrestru ar gyfer 20/21. Yn sgil y canllawiau ar bellhau cymdeithasol, efallai y bydd rhan o’r broses cofrestru yn cael ei chynnal ar-lein eleni, cyn i chi ddod i’r coleg i gwblhau’r broses.

Yn y cyfamser, gallwch lansio ein llwyfan digwyddiad agored rhithwir i archwilio bywyd coleg, gwylio recordiadau tiwtor cwrs a dod o hyd i ragor o wybodaeth.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch yr holl gyrsiau sydd ar gael ym Mharth Dysgu Torfaen ar ein gwefan neu ar ein llwyfan digwyddiad agored rhithwir.

Gallwch hefyd gysylltu â’n tîm cyfeillgar drwy e-bostio helo@coleggwent.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynnau.  Rydym yn hapus i helpu bob amser!

Mae ein campysau yn parhau ar gau oherwydd cyfyngiadau’r llywodraeth, ac ni fydd y digwyddiadau agored roeddem wedi’u trefnu yn cael eu cynnal, ond rydym wedi creu digwyddiad agored rhithwir yn hytrach, lle byddwch yn medru:

 • Archwilio ein campysau
 • Darganfod ein cyrsiau
 • Profi bywyd myfyriwr
 • Ymgeisiwch ar-lein

Ar hyn o bryd rwyf ym Mlwyddyn 12. Beth mae Parth Dysgu Torfaen yn ei olygu i mi?

Rydym wrth ein bodd y byddwch yn ymuno â ni ym Mharth Dysgu Torfaen. Byddwch eisoes wedi derbyn eich cynnig cwrs amodol, ac ar ddechrau mis Gorffennaf, byddwch yn derbyn llythyr gennym yn cynnwys amser a dyddiad i ddod i gofrestru ar gyfer 20/21. Yn sgil y canllawiau ar bellhau cymdeithasol, efallai y bydd rhan o’r broses cofrestru yn cael ei chynnal ar-lein eleni, cyn i chi ddod i’r coleg i gwblhau’r broses.

Ar 22 Mehefin, byddwn yn rhannu cyflwyniad croesawu rhyngweithiol ar gyfer dysgwyr blwyddyn 12-13. Yma, byddwch yn cael gwybodaeth am fywyd yn Coleg Gwent a beth sy’n digwydd nesaf.

Bydd holl ddysgwyr presennol Blwyddyn 12 yn Nhorfaen yn parhau â’u cyfuniad o gyrsiau Safon Uwch a chyrsiau BTEC ym Mlwyddyn 13 ym Mharth Dysgu Torfaen ond yn y dyfodol, ni fydd y cyfuniad hwn ar gael a bydd dysgwyr angen dewis o fatrics y cwricwlwm safonol.

Pryd fydd Parth Dysgu Torfaen yn Agor?

Mae Parth Dysgu Torfaen wedi gwneud cynnydd da er gwaethaf yr ansicrwydd parhaus ynghylch COVID-19 a rheoliadau ymbellhau cymdeithasol, ond rydym ar y trywydd cywir i agor ar gyfer dysgu ar 11 Ionawr 2021.

Rydym yn edrych ymlaen at ddechrau’r flwyddyn newydd ar eich campws newydd!

Pan fydd y campws newydd ym Mharth Ddysgu Torfaen yn barod i agor ar 11 Ionawr 2021, bydd campws Pont-y-pŵl yn cau, a bydd holl ddysgwyr Pont-y-pŵl yn symud i Barth Dysgu Torfaen.

Pa gyrsiau sydd ar gael?

Mae’r dewis yn eang ar gael ym Mharth Dysgu Torfaen – gallwch ddewis o 26 o bynciau Safon Uwch yn amrywio o’r Gwyddorau i Fathemateg, Saesneg, Sbaeneg, y Gyfraith, TGCh a Ffotograffiaeth.

Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer yr holl gyrsiau, a gallwch ymgeisio ar-lein nawr yn www.coleggwent.ac.uk/apply-now.

Bydd Parth Dysgu Torfaen yn drydydd campws Coleg Gwent i gynnig cyrsiau Safonau Uwch. Fel y cyfryw, bydd yn cael ei reoli yn yr un modd â holl ddarpariaeth cyrsiau Safon Uwch yn Coleg Gwent, gan rannu’r arbenigedd a’r safonau ansawdd yr ydym wedi gweithio mor galed i’w cyflawni.

Roedd ein cyfradd lwyddo yn wych yn Awst 2019, sef 98.5 y cant, gan ein sgorio’n uwch na chymharydd Cymru a’r DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, gyda chyfradd lwyddo o 100% mewn 26 pwnc.

Mae rhywbeth at ddant pawb ym Mharth Dysgu Torfaen, gyda 16 o gyrsiau galwedigaethol ar gael, yn amrywio o Astudiaethau Busnes i Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau ar gyfer yr holl gyrsiau, a gallwch ymgeisio ar-lein nawr yn www.coleggwent.ac.uk/apply-now.

Teithio a Thrafnidiaeth

Gyda’i leoliad canolog arbennig yng Nghwmbrân ger Morrisons, a chysylltiadau gwych i drafnidiaeth gyhoeddus, gallwch deithio i Barth Dysgu Torfaen ar fws neu drên, gyda phrisiau gostyngol ar gael.

Byddwn yn darparu bysiau o’r Parth Dysgu Torfaen i gampws Pont-y-pŵl heb unrhyw gost ychwanegol i’r dysgwyr.

Os bydd ymbellhau cymdeithasol yn parhau, byddwn yn dilyn canllawiau’r llywodraeth. Gall hyn olygu bod angen niferoedd llai o fyfyrwyr ar y campws ac ar gludiant a drefnir gan y coleg.

Amserlen bws

O’r Porth Dysgu Torfaen i gampws Pont-y-pŵl (Bydd bysiau’n casglu o Heol Dewi Sant, gerllaw Porth Dysgu Torfaen).

 • 8.30am – 150 myfyriwr
 • 11.00am – 100 myfyriwr
 • 1.15pm – 100 myfyriwr

O gampws Pont-y-pŵl i’r Parth Dysgu Torfaen:

 • 11.30am – 50 myfyriwr
 • 1.30pm – 150 myfyriwr
 • 4.15pm – 150 myfyriwr

Diweddariad Bws Gwennol Parth Dysgu Torfaen
Ar ôl adolygu bysus Parth Dysgu Torfaen, yn dilyn wythnos gyntaf y tymor, bydd rhai newidiadau yn digwydd o ddydd Llun 21 Medi i wella’r gwasanaeth. Bydd y bws 11am o Barth Dysgu Torfaen yn cael ei symud i 10:30am i sicrhau bod dysgwyr yn cyrraedd Campws Pont-y-pŵl yn brydlon ar gyfer gwersi.

Yn ogystal, mae cyrraedd ein Campws Pont-y-pŵl yn rhwydd, gyda gostyngiadau ar deithiau trafnidiaeth gyhoeddus, a digon o lefydd parcio am ddim ar gael ar y safle.

Fy Ngherdyn Teithio 16-21: Cynllun teithio am bris gostyngol i bobl 16-21 oed sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Mae’n rhaid i chi gael Fy Ngherdyn Teithio i sicrhau bod eich cerdyn bws Coleg Gwent yn ddilys.
Gwnewch gais yn fyngherdynteithio.llyw.cymru neu ffoniwch 0300 200 22 33

Tocyn Rheilffordd 16-25: Gall unrhyw un sydd rhwng 16 a 25 oed, yn ogystal â myfyrwyr mewn astudiaeth lawn amser, wneud cais am Docyn Rheilffordd 16-25. Cewch 1/3 oddi ar brisiau teithiau!
Gwnewch gais yn www.16-25railcard.co.uk  neu am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01495 333777 a gofynnwch am gael siarad â’r tîm Recriwtio Myfyrwyr.

Byddwn yn darparu bws am ddim rhwng Parth Dysgu Torfaen a champws Pont-y-pŵl i ddysgwyr sy’n byw yn ardal ddeheuol y fwrdeistref. Byddwn angen gwneud cais am docyn bws os ydych angen dal bws i gyrraedd Parth Dysgu Torfaen, neu os ydych yn teithio i gampws Pont-y-pŵl o unrhyw le arall yn Nhorfaen.

I unigolion dros 19 oed, y gost yw £40 y tymor oni bai eich bod yn gymwys am grant gan Gynulliad Cymru yn ogystal â Chronfa Ariannol Wrth Gefn. Os ydych yn 16-18 oed, mae angen i chi wneud cais i’ch cyngor lleol (ac eithrio dysgwyr yn Sir Fynwy a fydd angen gwneud cais yn uniongyrchol atom ni yn Coleg Gwent).

Os yw dyddiad agor Parth Dysgu Torfaen yn cael ei symud ymlaen, mae’r coleg yn edrych ar opsiynau teithio i gael dysgwyr yn ôl ac ymlaen o gampws Pont-y-pŵl yn ystod y cyfnod dros dro. Ni fydd hyn yn costio dim mwy i’r dysgwyr na’r hyn y byddent yn ei dalu fel arfer.

Bydd y tocyn teithio yn gweithio yn yr un modd ag y mae nawr.

Oes, mae ychydig o leoedd parcio ar gael o dan yr adeilad ac mae meysydd parcio yng nghanol tref Cwmbrân hefyd ar gael gyda phellter byr ar droed atynt, a’r parcio ar gael am ddim.

Cymorth Ariannol

Yn dibynnu ar eich oed a’ch sefyllfa ariannol, efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn mwy o gymorth nag y credwch.

Gallwch fod yn gymwys i dderbyn y cyllid canlynol:

 • Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA)
 • Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (GDLlC)
 • Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF)
 • Ymddiriedolaeth Goffa David Davies
 • Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) Cymru
 • Gwobr Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog

Manylion llawn ar www.coleggwent.ac.uk/cyllid.

Cyffredinol

Gwerthfawrogwn y gall y newidiadau hyn achosi poen a phryder felly rydym eisiau gweithio gyda chi i’ch helpu chi i ddeall eich opsiynau ac adleoli yn hyderus i ganolfan newydd i barhau â’ch astudiaethau yn y dyfodol yn ein cyfleusterau o’r radd flaenaf. Bydd Parth Dysgu Torfaen â chyfarpar da ac wedi ei leoli’n gyfleus, gan ddod â chyfleusterau gwell i chi a’ch helpu i fanteisio’n llawn ar eich amser yn astudio gyda ni.

Mae Parth Dysgu Torfaen yn cymryd lle pob chweched dosbarth ym mwrdeistref Torfaen, er mwyn rhoi mynediad i ddysgwyr at y cyfleusterau gorau a chymuned o ddysgwyr addysg bellach.

Er bod COVID-19 wedi dylanwadu ar y gwaith adeiladu ym Mharth Dysgu Torfaen, mae’n parhau i wneud cynnydd da, a bydd yn agor i ddysgwyr cyn gynted â phosib.

Mae cynlluniau wedi eu rhoi ar waith i gefnogi’r holl ddysgwyr yn ein campws Pont-y-pŵl dros dro, hyd nes bo’r parth newydd yn barod. Fodd bynnag, ni all chweched dosbarth ysgolion barhau ar agor fel opsiwn amgen, gan fod y staff priodol wedi eu hadleoli yn unol â chynlluniau i agor Parth Dysgu Torfaen.

Os nad ydych yn cyflawni’r graddau sy’n ofynnol ar gyfer eich cwrs dewisol, dewch i’ch sesiwn ymrestru yn ôl y bwriad a rhowch wybod i aelod o staff. Bydd ein tîm Cefnogi Dysgwyr yn gallu’ch helpu a chynnig cwrs arall i chi i gefnogi’ch nodau gyrfa.

Peidiwch â phoeni os ydych wedi ymgeisio ar gyfer cwrs, ond bellach wedi newid eich meddwl. Os ydym wedi anfon cynnig atoch ac rydych wedi ei dderbyn, mae eich lle yn y coleg yn ddiogel.

Wrth ddod i’r coleg i gofrestru, byddwch yn gallu siarad â’n tîm er mwyn newid eich cwrs.

Cynhelir y broses cofrestru ym mis Awst, a byddwn yn cysylltu â chi gyda’r manylion yn fuan. Yn sgil y cyfyngiadau ar bellhau cymdeithasol, efallai y bydd rhan o’r broses cofrestru yn cael ei chynnal ar-lein eleni, cyn i chi ddod i’r coleg i gwblhau’r broses.

Pennaeth Coleg Gwent yw Guy Lacey, ac ef sy’n gyfrifol am y Coleg cyfan. Mae strwythur Rheolaeth y Coleg yn wahanol i Ysgolion. Yn ogystal, bydd gennym dîm rheoli ymroddedig wedi’i leoli ar eich Campws i ofalu am ein dysgwyr sy’n astudio yno. Mae staff yn cynnwys:

 • Pennaeth Astudiaethau Academaidd: Patrick Seale
 • Pennaeth Astudiaethau Galwedigaethol: Maria Johnson
 • Pennaeth Gwasanaethau Dysgwyr: Siân Hughes

Os oes gennych ragor gwestiynau, cysylltwch â ni drwy