Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

3 subject banner

Gweithiwr cymdeithasol, nyrs, maethegydd, therapydd, parafeddyg, radiograffydd… mae yna lawer o gyfleoedd gyrfa yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, a phob un ohonynt yn rhoi llawer o foddhad yn eu ffordd eu hunain.  Gallwch weithio i gyflogwr mawr, fel y GIG sydd â dros 2 filiwn o weithwyr, practisau preifat bach neu unrhyw beth yn y canol.

Gofal Plant

Mae gyrfa yn y blynyddoedd cynnar yn foddhaus, difyr ac yn eithriadol o bwysig.  Mae yna nifer o swyddi ar gael yn y sector a gallwch wneud gwahaniaeth go iawn i blant a’u datblygiad yn y dyfodol.

Mae gofal plant yn sector deinamig sy’n ehangu ac mae swyddi ar gael ar bob lefel, gan gynnig cyfleoedd gwych i gael hyfforddiant, ennill cymwysterau a datblygu eich gyrfa. Gallwch ddewis gyrfa sy’n ffitio i mewn i’ch bywyd – llawn amser, rhan amser neu yn ystod y tymor – gan gynnwys nyrsio meithrin, cynorthwyydd dosbarth, nani preifat neu oruchwyliwr crèche.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rheoli, gallech fod yn fos arnoch chi’ch hun yn y pen draw, rhedeg eich meithrinfa eich hun, gyda chyfrifoldeb am staff, cyllidebau ac adeiladu perthynas effeithiol gyda rhieni. Mae lefelau cyflog yn cael eu gosod yn lleol ac yn dibynnu ar y lleoliad, nifer yr oriau rydych chi’n eu gweithio a’ch cymwysterau.

Mae’r gweithlu plant yn chwarae rhan hynod werthfawr wrth lunio bywydau cenedlaethau’r dyfodol ac mae’n cynnig boddhad swydd unigryw sy’n dod o helpu plentyn i ddatblygu a gwneud cynnydd. Gyrfa i ymfalchïo ynddi.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

O feddygon a nyrsys i ysgrifenyddion meddygol a gweithwyr gofal mewn ysbytai, mae iechyd a gofal cymdeithasol yn alwedigaeth foddhaol ac enfawr.

Mae iechyd yn cynnwys sefydliadau sector preifat a chyhoeddus gan gynnwys practisau deintyddol, meddygfeydd cyffredinol ac arbenigol, ysbytai, cartrefi nyrsio meddygol a gweithgareddau iechyd dynol eraill fel seicotherapi a ffisiotherapi.

Pa un a ydych chi’n gweithio mewn cartref gofal preswyl mawr neu fel gweithiwr cymdeithasol mewn awdurdod lleol, gall llawer o swyddi iechyd a gofal cymdeithasol fod yn heriol ac emosiynol, ac mae yna bosibilrwydd o waith sifft ac oriau anghymdeithasol – ond maent yn rhoi llawer o foddhad wrth i chi ofalu am bobl sydd wirioneddol eich angen.

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 06 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 25 Ionawr 2021

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 2

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 25 Ionawr 2021

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 09 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

AIM Diploma mewn Ymarfer Cwnsela Lefel 4

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 07 Medi 2020

Rhan Amser (Noswaith) Gweld y cwrs

City & Guilds / CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol CRAIDD (Oedolion) Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 10 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Awst 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 01 Gorffennaf 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 20 Mai 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

Cskills Awards Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch Site Safety Plus

Campws Dinas Casnewydd
Dyddiad cychwyn: 20 Hydref 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 14 Hydref 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

HABC Dyfarniad mewn Cymorth Cyntaf Pediatrig Lefel 3

Campws Crosskeys
Dyddiad cychwyn: 21 Hydref 2020

Cwrs Byr Gweld y cwrs

CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant CRAIDD Lefel 2

Parth Dysgu Blaenau Gwent
Dyddiad cychwyn: 10 Medi 2020

Rhan Amser (Dydd) Gweld y cwrs

Roedd yn brofiad hyfryd, gan wneud i mi garu fy nghwrs.

Elen Davies
Childcare Level 3

Ddim yn siŵr os yw’r pwnc hwn ar eich cyfer chi?
Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gwnewch gais nawr!
icon without background
Darganfod mwy
Tick icon

Digwyddiadau ar
y gweill

Gweld holl ddigwyddiadau