Employers

motor Apprenticeships

Cynllun Kickstart

Mae Coleg Gwent yn Borth i’r Cynllun Kickstart a gall eich helpu i gael grant Cynllun Kickstart yn ogystal â darparu cymorth cyflogadwyedd i’r person ifanc ar eich cynllun.

Os ydych am gyflogi pobl ifanc yn eich busnes drwy’r Cynllun Kickstart, gallwn eich cefnogi drwy’r broses. Mae hwn yn gyfle gwych i chi ddarganfod talent newydd a hyfforddi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau y gellir eu defnyddio i gefnogi eich busnes.

Sut mae'r cynllun Kickstart yn gweithio?

Yn unol â’r cynllun, gall cyflogwyr gynnig lleoliad gwaith chwe mis i bobl ifanc rhwng 16-24 oed sy’n hawlio Credyd Cynhwysol – gyda’u cyflogau wedi’u talu gan y Llywodraeth. Mae bwrsariaeth o £1500 hefyd er mwyn sefydlu cefnogaeth a hyfforddiant ar gyfer unigolion ar leoliad ‘Kickstart’.

Gallwch naill ai wneud cais yn uniongyrchol i’r cynllun neu gallwch ddefnyddio porth fel Coleg Gwent i’ch cynorthwyo gyda’ch cais. Byddwn yn gwirio bod eich busnes yn gymwys i gael y cyllid cyn cyflwyno’r cais ar eich rhan.

A ydw i'n gymwys?

Gall unrhyw fusnes neu sefydliad wneud cais am y cyllid, waeth beth yw eu maint, cyn belled â bod y swyddi’n cael eu creu o’r newydd. Ni allant gymryd lle swyddi presennol neu swyddi gweigion a gynlluniwyd, na bod yn achos gweithwyr, prentisiaid neu gontractwyr presennol yn colli cyflogaeth.

Rhaid i’r rolau sy’n cael eu creu gennych gynnig lleiafswm o 25 awr yr wythnos, am chwe mis. Rhaid talu’r isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer eu grŵp oedran o leiaf.

Darpariaeth Hyfforddiant

Yn Coleg Gwent, gallwn ddarparu cyrsiau hyfforddi i’ch helpu i gynnig y cymorth sydd ei angen ar bobl ifanc ar leoliad yn ôl y cynllun. Gall y rhain cael eu hariannu drwy eich grant hyfforddiant o £1500 a gallant fynd i’r afael â phynciau fel:

 • Ysgrifennu CV a Ffurflenni Cais
 • Rheoli’r Gwaith Pontio ac Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith
 • Sgiliau Cyfweliad (Llwyddo mewn Cyfweliad)
 • Sgiliau a Rhinweddau Sefydliadol sydd eu hangen ar gyfer Gwaith
 • Sgiliau Cyfathrebu – Llythrennedd a Rhifedd yn y Gweithle
 • Meithrin Cysylltiadau – Pam a Sut mae Busnesau’n Gweithredu

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r cyrsiau hyn neu sut y gallwn eich helpu i ddarparu cymorth, cysylltwch â ni.

Sut i wneud cais

Cyn cofrestru eich diddordeb, sicrhewch fod eich swyddi arfaethedig yn gallu cwrdd â’r holl feini prawf canlynol:

 • Ni fyddant yn achosi gweithwyr neu gontractwyr presennol i golli neu lleihau eu cyflogaeth.
 • Ni fyddant yn cymryd lle swyddi gweigion sy’n bodoli neu wedi’u cynllunio.
 • Maent am leiafswm o 25 awr yr wythnos.
 • Maent yn para 6 mis o leiaf.
 • Maent yn talu’r isafswm cyflog cenedlaethol ar gyfer grŵp oedran y gweithiwr o leiaf.

Os ydych eisiau darparu cyfle drwy’r cynllun Kickstart, cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltiad Cyflogwr yma yn Coleg Gwent drwy employers@coleggwent.ac.uk, gan ddefnyddio’r llinell bwnc ‘Cynllun Kickstart’.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ar wefan y Llywodraeth.