YMCA Diploma mewn Iechyd, Ffitrwydd a Dysgu Ymarfer Corff Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno astudio theori yn yr ystafell ddosbarth a gwella sgiliau ymarferol i ddatblygu eich diddordeb a'ch dealltwriaeth o iechyd, ffitrwydd ac ymarfer corff.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mawr mewn iechyd a ffitrwydd
... Rydych chi'n ddysgwr corfforol ac yn berson heini
... Hoffech chi gael dealltwriaeth ddyfnach o'r wyddoniaeth y tu ôl i chwaraeon

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio unedau fel:

 • Anatomi a ffisioleg (arholiad)
 • Egwyddorion ymarfer corff, ffitrwydd ac iechyd (arholiad)
 • Sut i gynnal iechyd, diogelwch a lles mewn amrywiaeth o amgylcheddau ffitrwydd
 • Sut i gyfathrebu â chleientiaid yn effeithiol ac ysgogi cleientiaid i gadw at raglen ymarfer corf
 • Cyfraith cyflogaeth a deddfwriaeth diwydiant
 • Egwyddorion gwasanaeth cwsmeriaid
 • Dealltwriaeth o fanteision diet cytbwys
 • Sut i gynllunio a pharatoi sesiynau ymarfer corf
 • Sut i addasu ymarfer i weddu i lefelau amrywiol o ffitrwydd
 • Sut i gyfarwyddo amrywiaeth o sesiynau ymarfer corf
 • Cynllunio a chyfarwyddo ymarfer sy'n gysylltiedig ag iechyd a gweithgaredd corfforol i blant

Cewch eich asesu trwy e-asesu, arholiadau amlddewis ac arholiadau ysgrifenedig, portffolio ac aseiniadau ymarferol. Ar ôl gorffen y cwrs byddwch wedi cyflawni:

Yng Nghampws Brynbuga, byddwch hefyd yn astudio Seiclo Dan Do Grwp Lefel 2 ac yn cael y cyfle i gwblhau cymwysterau cylchedau dan do a chymwysterau ymarferion ‘kettle bells’. Ar Gampws Crosskeys, byddwch hefyd yn astudio'r cymhwyster Arweinyddiaeth Chwaraeon Cymunedol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gael mynediad i'r cwrs, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb ac mae cymryd rhan ymarferol mewn gweithgareddau ffitrwydd yn hanfodol wrth gwblhau'r cwrs hwn. Bydd angen angerdd i ddod yn hyfforddwr ffitrwydd cymwys, bod y benderfynol o basio'r arholiadau theori ac asesiadau ymarferol. Dylech hefyd fod yn hunan-gymhellol, yn gweithio'n galed ac yn brydlon.

Beth sy'n digwydd nesaf?

BTEC Pearson Diploma Estynedig Chwaraeon / Hyfforddiant Personol YMCA Lefel 3 neu gyflogaeth yn y diwydiant ffitrwydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod Gwisg:

 • Rhaid gwisgo dillad chwaraeon Coleg Gwent ar gyfer pob sesiwn ymarferol
 • Rhaid gwisgo esgidiau ymarfer priodol ar gyfer pob sesiwn ymarferol
 • Ni ddylech wisgo clustlysau a gemwaith yn ystod sesiynau ymarferol

Bydd angen i chi brynu dillad chwaraeon Coleg Gwent a fydd yn costio tua £75 a bydd angen brynu 2 lawlyfr hanfodol y cwrs Lefel 2 sy’n costio tua £25. Cewch fanylion wrth gofrestru ar sut i’w prynu a rhaid eu cael cyn cychwyn ar y cwrs.

Ble alla i astudio YMCA Diploma mewn Iechyd, Ffitrwydd a Dysgu Ymarfer Corff Lefel 2?

UFDI0364AA
Campws Brynbuga
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau