YMCA Tystysgrif mewn Hyfforddiant Personol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Iau

Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Os oes gennych eisoes gymhwyster hyfforddwr ffitrwydd Lefel 2 cymwys, gall y cwrs hwn roi'r wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnoch chi i ddilyn gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Rydych yn dal cymhwyster hyfforddwr ffitrwydd Lefel 2 dilys

...Rydych eisiau datblygu eich sgiliau ymhellach

...Rydych eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael ag ystod o wybodaeth a sgiliau ychwanegol i'ch helpu i symud ymlaen fel hyfforddwr personol cyflogedig neu hunangyflogedig gydag arbenigedd mewn cyflyru chwaraeon a ffitrwydd awyr agored. Mae'r cynnwys yn adlewyrchu'r gallu sydd ei angen i ddod yn hyfforddwr personol diogel ac effeithiol.

Nod y cymhwyster yw cydnabod y sgiliau, gwybodaeth a gallu mae unigolyn eu hangen i weithio fel hyfforddwr personol heb oruchwyliaeth. Mae hyn yn cynnwys gallu cynnig hyfforddiant un-i-un, asesiad sylfaenol, cyngor maethol a rhaglennu blaengar sy'n neilltuol i anghenion unigol y cleient.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys:

Anatomi a ffisioleg gan gynnwys:

 • y galon a'r system gylchredol
 • y system gyhyrysgerbydol
 • sefydlogrwydd osgo a chraidd
 • y systemau egni, nerfol ac endocrin a'u perthynas ag ymarfer corff ac iechyd
 • sut i gynnal iechyd, diogelwch a llesiant mewn amryw o amgylcheddau ffitrwydd, gan gynnwys diogelu plant ac oedolion bregus
 • sut i raglennu ymarfer corff effeithiol a diogel ar gyfer ystod o gleientiaid, buddion iechyd gweithgaredd corfforol a phwysigrwydd bwyta'n iach
 • sut i gyfathrebu gyda chleientiaid yn effeithiol ac annog cleientiaid i lynu wrth raglen ymarfer corff
 • sut i ddefnyddio egwyddorion maeth i gefnogi dyheadau cleient, fel rhan o raglen gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff
 • sut i ddylunio, rheoli, ac addasu rhaglen hyfforddiant personol gydag oedolion o bob oed sy'n ymddangos yn iach
 • sut i ddarparu ymarfer corff a gweithgaredd corfforol fel rhan o raglen ar gyfer oedolion o bob oed sy'n ymddangos yn iach

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch ddefnyddio'r cymhwyster hwn fel llwyfan i symud ymlaen at gyrsiau eraill o fewn y sectorau hamdden actif ac iechyd a ffitrwydd.

Gofynion Mynediad

Mae angen ichi fod â chymhwyster hyfforddwr ffitrwydd Lefel 2 cymwys er mwyn ymgymryd â'r cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mae'n rhaid gwisgo Cit Chwaraeon Coleg Gwent ar gyfer yr holl sesiynau ymarferol
 • Rhaid gwisgo esgidiau chwaraeon pwrpasol ar gyfer yr holl sesiynau ymarferol
 • Ni ddylid gwisgo gemwaith na thlysau yn ystod sesiynau ymarferol

Bydd angen i chi brynu Cit Chwaraeon Coleg Gwent ac offer i gefnogi eich dysgu, a chost hyn yw oddeutu £100 - £110. Wrth gofrestru, byddwch yn derbyn manylion am sut i brynu'r eitemau hyn, ond mae'n rhaid eu prynu cyn dechrau'r cwrs.

UPCE0833AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau