YMCA Dyfarniad mewn Hyfforddiant Cylchol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£150

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
13:15

 Hyd

Hyd
11 wythnos

Yn gryno

Wedi ei ddylunio ar gyfer hyfforddwyr ffitrwydd cymwys, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ychwanegol sydd eu hangen arnoch i gynllunio a chyfarwyddo sesiynau hyfforddi cylchol grwp.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â chymhwyster hyfforddwr ffitrwydd gymwys sydd eisiau ymgymryd â hyfforddiant cylchol grwp.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael ag ystod o sgiliau a gwybodaeth sy'n benodol i hyfforddiant cylchol:

Gwybodaeth a dealltwriaeth:

 • Dulliau casglu gwybodaeth am y cyfranogwr
 • Egwyddorion gwirio cyfranogwyr cyn gwneud ymarfer corff gan gynnwys yr holiadur parodrwydd i wneud ymarfer corff (PAR-Q)
 • Sut i ddefnyddio gwybodaeth cyfranogwyr i helpu gynllunio sesiynau hyfforddi cylchol grwp diogel ac effeithiol
 • Sut i ddefnyddio cerddoriaeth er mwyn gwella sesiynau hyfforddi cylchol grwp
 • Hanfodion triniaethau tylino ch gyfer sesiynau hyfforddi cylchol grwp
 • Arwain sesiynau hyfforddi cylchol grwp
 • Gwerthuso eich perfformiad eich hun

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiad ymarferol a phortffolio theori o dystiolaeth, ac wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen at gymhwyster Hyfforddi Personol Lefel 3, Seiclo Grwp Lefel 2, Ymarfer Corff i Gerddoriaeth Lefel 2, Ymarfer Corff a gweithgareddau Corfforol i Blant Lefel 2 neu swydd yn y diwydiant ffitrwydd.

Gofynion Mynediad

I ymgymryd â'r cwrs, bydd angen i chi fod wedi llwyddo yn y pynciau gorfodol canlynol:

 • Anatomi a ffisioleg, gan gynnwys y galon a'r system gylchredol, y system anadlu, strwythur a gweithrediad y sgerbwd, y      system gyhyrysgerbydol, sefydlogrwydd osgo a chraidd, y systemau egni a nerfol a'u perthynas ag ymarfer corff
 • Sut i gynnal iechyd, diogelwch a lles mewn amryw o gylcheddau ffitrwydd, gan gynnwys diogelu plant ac oedolion bregus
 • Sut i raglennu ymarfer corff effeithiol a diogel  ar gyfer ystod o gleientiaid, buddion iechyd a gweithgaredd corfforol a      phwysigrwydd bwyta'n iach.
 • Sut i gyfathrebu gyda chleientiaid yn effeithiol  ac annog cleientiaid i lynu ar raglen ymarfer corff

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gynnal dros ddeuddydd (ar y penwythnos) ar gampws Brynbuga, ac mae cyfranogiad ymarferol ac asesiadau llwyddiannus yn orfodol.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio YMCA Dyfarniad mewn Hyfforddiant Cylchol Lefel 2?

CCAW0180AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Ionawr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau