CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant CRAIDD Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£605

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:15

 Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Yn seiliedig ar y safonau cymhwysedd a gydnabyddir yn genedlaethol, bydd y cwrs yma yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau craidd fydd eu hangen arnoch pan fyddwch yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o’u geni hyd 19 oed.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau gweithio ym maes gofal plant, naill ai’n gyflogedig neu’n wirfoddol, mewn swyddogaethau tebyg i Gynorthwyydd Cyn-ysgol Nyrs/Cynorthwyydd Creche neu’n Warchodwr plant.

Cynnwys y cwrs

Mae cymhwyster CBAC / City & Guilds / Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant yn ymdrin â’r sgiliau angenrheidiol ledled amrywiaeth o swyddogaethau swydd gan gynnwys blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. Fe’i hasesir drwy sefyllfaoedd/astudiaethau achos go iawn sy’n myfyrio ar wybodaeth a dealltwriaeth o’r gwaith y mae’n ei olygu, yn ogystal â phrofion gwybodaeth.   Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i astudio cymhwyster y City & Guilds / CBAC Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant neu weithio yn y sector gofal - er enghraifft, yn ofalwr gofal, yn weithiwr gofal cartref, yn weithiwr gofal cartref, neu gynorthwyydd gofal iechyd mewn cartref gofal preswyl, gyda phrosiect byw â chymorth, lleoliad gofal dydd neu gartrefi pobl eu hunain.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod yn gyflogedig, neu mewn lleoliad gwaith gwirfoddol mewn lleoliad gofal priodol am o leiaf un diwrnod yr wythnos - mae angen 40 niwrnod i gyd dros gydol y cwrs. Bydd angen i chi gael gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) drwy eich lleoliad a gall fod tâl am hyn.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio CBAC / City & Guilds Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant CRAIDD Lefel 2?

EPCE0267AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 10 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau