CBAC Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
2 flynedd

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol.

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i weithio gyda phlant o’u geni hyd at 19 oed.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech weithio ar lefel goruchwylio
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn gofal plant
... Hoffech symud ymlaen i radd mewn disgyblaeth gysylltiedig

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn treulio deuddydd yn y coleg i gwmpasu ochr wybodaeth y cwrs a thridiau ar leoliad gwaith i gwmpasu’r elfennau cymhwysedd.

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn treulio tridiau yn y coleg i gwmpasu elfen wybodaeth y cwrs a deuddydd ar leoliad gwaith (ynghyd â lleoliadau bloc lle’n ofynnol) i gwmpasu a chael eich asesu ar yr elfennau cymhwysedd.

Bydd angen i chi ymgymryd ag o leiaf 700 awr o leoliad gwaith er mwyn cwblhau’r cwrs hwn.

Mae rhan fawr iawn o’r asesiad yn digwydd yn eich lleoliad gwaith, ond mae’n ofynnol  i chi hefyd greu portffolio o dystiolaeth o’r lleoliad gwaith a’r coleg. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn cyflawni:

  • Gofal, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 3
  • Cymwysterau priodol cefnogol i ehangu eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda Gradd Deilyngdod.

Bydd disgwyl i chi ymroi i 5 niwrnod o astudio sy’n cynnwys addysgu elfen wybodaeth y cymhwyster yn y coleg a dyddiau/blociau lleoliad gwaith ar gyfer elfen gymhwysedd y cymhwyster.    

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc, hunangymhelliant a brwdfrydedd am y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol. Cewch eich asesu yn barhaus a bydd disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Addysg Uwch mewn meysydd cysylltiedig neu gyflogaeth mewn rolau megis gweithiwr gofal, gwarchodwr plant, nyrs feithrin, cynorthwywyr cylch chwarae, cynorthwywyr meithrin, cynorthwyydd creche, gweithiwr gofal plant y tu allan i’r ysgol neu gynorthwyydd Cylch Meithrin.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn rhaid i bob dysgwr gael gwiriad DBS boddhaol.

CFDI0584AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau